Wang, Jiemin, Tairan Yang, Zequn Wang, Xuhui Sun, Meng An, Dan Liu, Changsheng Zhao, Gang Zhang, and Weiwei Lei. 2023. “A Thermochromic, Viscoelastic Nacre-Like Nanocomposite for the Smart Thermal Management of Planar Electronics”. Nano-Micro Letters 15 (July):170. https://doi.org/10.1007/s40820-023-01149-8.