Xiao, Jingwei, Yu Zhang, Huanjun Chen, Ningsheng Xu, and Shaozhi Deng. 2018. “Enhanced Performance of a Monolayer MoS2/WSe2 Heterojunction As a Photoelectrochemical Cathode”. Nano-Micro Letters 10 (4):60. https://doi.org/10.1007/s40820-018-0212-6.