Zhang, Bao, Nantao Hu, Yanfang Wang, Zi Wang, Ying Wang, Eric S. Kong, and Yafei Zhang. 2011. “Poly(Glycidyl Methacrylates)-Grafted Zinc Oxide Nanowire by Surface-Initiated Atom Transfer Radical Polymerization”. Nano-Micro Letters 2 (4):285-89. https://doi.org/10.1007/BF03353856.