Chen, Xin, Jianqi Dong, Chenguang He, Longfei He, Zhitao Chen, Shuti Li, Kang Zhang, Xingfu Wang, and Zhong Lin Wang. 2021. “Epitaxial Lift-Off of Flexible GaN-Based HEMT Arrays With Performances Optimization by the Piezotronic Effect”. Nano-Micro Letters 13 (February):67. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00589-4.