Qiao, Jing, Xue Zhang, Chang Liu, Longfei Lyu, Yunfei Yang, Zhou Wang, Lili Wu, Wei Liu, Fenglong Wang, and Jiurong Liu. 2021. “Non-Magnetic Bimetallic MOF-Derived Porous Carbon-Wrapped TiO2/ZrTiO4 Composites for Efficient Electromagnetic Wave Absorption”. Nano-Micro Letters 13 (February):75. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00606-6.