Yang, Rongliang, Xuchun Gui, Li Yao, Qingmei Hu, Leilei Yang, Hao Zhang, Yongtao Yao, Hui Mei, and Zikang Tang. “Ultrathin, Lightweight, and Flexible CNT Buckypaper Enhanced Using MXenes for Electromagnetic Interference Shielding”. Nano-Micro Letters 13 (February 9, 2021): 66. Accessed April 11, 2021. https://www.nmlett.org/index.php/nml/article/view/832.