Chen, Xin, Jianqi Dong, Chenguang He, Longfei He, Zhitao Chen, Shuti Li, Kang Zhang, Xingfu Wang, and Zhong Lin Wang. “Epitaxial Lift-Off of Flexible GaN-Based HEMT Arrays With Performances Optimization by the Piezotronic Effect”. Nano-Micro Letters 13 (February 10, 2021): 67. Accessed April 11, 2021. https://www.nmlett.org/index.php/nml/article/view/833.