Gao, Di, Ting Chen, Shuojia Chen, Xuechun Ren, Yulong Han, Yiwei Li, Ying Wang, Xiaoqing Guo, Hao Wang, Xing Chen, Ming Guo, Yu Shrike Zhang, Guosong Hong, Xingcai Zhang, Zhongmin Tian, and Zhe Yang. “Targeting Hypoxic Tumors With Hybrid Nanobullets for Oxygen-Independent Synergistic Photothermal and Thermodynamic Therapy”. Nano-Micro Letters 13 (March 31, 2021): 99. Accessed May 14, 2021. https://www.nmlett.org/index.php/nml/article/view/865.