Wang, Xuewan, Dan Wu, Suyun Liu, Jiujun Zhang, Xian‑Zhu Fu, and Jing‑Li Luo. “Folic Acid Self-Assembly Enabling Manganese Single-Atom Electrocatalyst for Selective Nitrogen Reduction to Ammonia”. Nano-Micro Letters 13 (May 12, 2021): 125. Accessed November 29, 2021. https://www.nmlett.org/index.php/nml/article/view/891.