Published: Apr 1, 2017

Plant Surfaces: Structures and Functions for Biomimetic Innovations

Jan 4, 2017
23
Wilhelm Barthlott, Matthias Mail, Bharat Bhushan, Kerstin Koch

Research Progress in Improving the Cycling Stability of High-Voltage LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode in Lithium-Ion Battery

Jan 4, 2017
22
XiaoLong Xu, SiXu Deng, Hao Wang, JingBing Liu, Hui Yan

Improving the Performance of PbS Quantum Dot Solar Cells by Optimizing ZnO Window Layer

Jan 4, 2017
24
Xiaokun Yang, Long Hu, Hui Deng, Keke Qiao, Chao Hu, Zhiyong Liu, Shengjie Yuan, Jahangeer Khan, Dengbing Li, Jiang Tang, Haisheng Song, Chun Cheng

3D Hierarchical Co–Al Layered Double Hydroxides with Long-Term Stabilities and High Rate Performances in Supercapacitors

Dec 27, 2016
21
Jiantao Zai, Yuanyuan Liu, Xiaomin Li, Zi-feng Ma, Rongrong Qi, Xuefeng Qian

A Facile Synthesis of ZnCo2O4 Nanocluster Particles and the Performance as Anode Materials for Lithium Ion Batteries

Dec 26, 2016
20
Yue Pan, Weijia Zeng, Lin Li, Yuzi Zhang, Yingnan Dong, Dianxue Cao, Guiling Wang, Brett L. Lucht, Ke Ye, Kui Cheng

Carbon-Based Flexible and All-Solid-State Micro-supercapacitors Fabricated by Inkjet Printing with Enhanced Performance

Dec 8, 2016
19
Zhibin Pei, Haibo Hu, Guojin Liang, Changhui Ye

In-Situ Hydrothermal Synthesis of Bi–Bi2O2CO3 Heterojunction Photocatalyst with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Dec 2, 2016
18
Prasenjit Kar, Tuhin Kumar Maji, Ramesh Nandi, Peter Lemmens, Samir Kumar Pal

Various Silver Nanostructures on Sapphire Using Plasmon Self-Assembly and Dewetting of Thin Films

Nov 28, 2016
17
Sundar Kunwar, Mao Sui, Quanzhen Zhang, Puran Pandey, Ming-Yu Li, Jihoon Lee

Preparation of Sandwich-like NiCo2O4/rGO/NiO Heterostructure on Nickel Foam for High-Performance Supercapacitor Electrodes

Nov 28, 2016
16
Delong Li, Youning Gong, Miaosheng Wang, Chunxu Pan

Resistive Switching Memory of TiO2 Nanowire Networks Grown on Ti Foil by a Single Hydrothermal Method

Nov 21, 2016
15
Ming Xiao, Kevin P. Musselman, Walter W. Duley, Norman Y. Zhou

BiVO4/TiO2(N2) Nanotubes Heterojunction Photoanode for Highly Efficient Photoelectrocatalytic Applications

Nov 9, 2016
14
Rui Wang, Jing Bai, Yunpo Li, Qingyi Zeng, Jinhua Li, Baoxue Zhou

Fast Growth of Highly Ordered TiO2 Nanotube Arrays on Si Substrate under High-Field Anodization

Nov 9, 2016
13
Jingnan Song, Maojun Zheng, Bin Zhang, Qiang Li, Faze Wang, Liguo Ma, Yanbo Li, Changqing Zhu, Li Ma, Wenzhong Shen