Published: Oct 1, 2017

Controlled Growth of Large-Area Aligned Single-Crystalline Organic Nanoribbon Arrays for Transistors and Light-Emitting Diodes Driving

Aug 16, 2017
52
Wei Wang, Liang Wang, Gaole Dai, Wei Deng, Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie, Xiaohong Zhang

Enhanced Photocatalytic Activity of Nanoparticle-Aggregated Ag–AgX(X = Cl, Br)@TiO2 Microspheres Under Visible Light

Jul 19, 2017
49
Cuiling Zhang, Hao Hua, Jianlin Liu, Xiangyu Han, Qipeng Liu, Zidong Wei, Chengbin Shao, Chenguo Hu

Synergistic Effects in CNTs-PdAu/Pt Trimetallic Nanoparticles with High Electrocatalytic Activity and Stability

Jul 18, 2017
48
Xin-Lei Cai, Chang-Hai Liu, Jie Liu, Ying Lu, Ya-Nan Zhong, Kai-Qi Nie, Jian-Long Xu, Xu Gao, Xu-Hui Sun, Sui-Dong Wang

A Wire-Shaped Supercapacitor in Micrometer Size Based on Fe3O4 Nanosheet Arrays on Fe Wire

May 17, 2017
46
Guohong Li, Ruchun Li, Weijia Zhou

FIB Secondary Etching Method for Fabrication of Fine CNT Forest Metamaterials

Apr 8, 2017
44
Adam Pander, Akimitsu Hatta, Hiroshi Furuta

2D MOF Nanoflake-Assembled Spherical Microstructures for Enhanced Supercapacitor and Electrocatalysis Performances

Mar 28, 2017
43
Huicong Xia, Jianan Zhang, Zhao Yang, Shiyu Guo, Shihui Guo, Qun Xu

Laser-Assisted Reduction of Highly Conductive Circuits Based on Copper Nitrate for Flexible Printed Sensors

Mar 21, 2017
42
Shi Bai, Shigang Zhang, Weiping Zhou, Delong Ma, Ying Ma, Pooran Joshi, Anming Hu

Engineering and Optimization of Silicon–Iron–Manganese Nanoalloy Electrode for Enhanced Lithium-Ion Battery

Mar 17, 2017
41
Pankaj K. Alaboina, Jong-Soo Cho, Sung-Jin Cho

Solar-Driven Hydrogen Peroxide Production Using Polymer-Supported Carbon Dots as Heterogeneous Catalyst

Mar 17, 2017
40
Satyabrat Gogoi, Niranjan Karak

Efficient and Air-Stable Planar Perovskite Solar Cells Formed on Graphene-Oxide-Modified PEDOT:PSS Hole Transport Layer

Mar 17, 2017
39
Hui Luo, Xuanhuai Lin, Xian Hou, Likun Pan, Sumei Huang, Xiaohong Chen

Effect of rGO Coating on Interconnected Co3O4 Nanosheets and Improved Supercapacitive Behavior of Co3O4/rGO/NF Architecture

Mar 17, 2017
38
Tinghui Yao, Xin Guo, Shengchun Qin, Fangyuan Xia, Qun Li, Yali Li, Qiang Chen, Junshuai Li, Deyan He

Regulating Charge and Exciton Distribution in High-Performance Hybrid White Organic Light-Emitting Diodes with n-Type Interlayer Switch

Mar 17, 2017
37
Dongxiang Luo, Yanfeng Yang, Ye Xiao, Yu Zhao, Yibin Yang, Baiquan Liu