Published: Apr 1, 2016

A Review on Graphene-Based Gas/Vapor Sensors with Unique Properties and Potential Applications

Nov 26, 2015
95-119
Tao Wang, Da Huang, Zhi Yang, Shusheng Xu, Guili He, Xiaolin Li, Nantao Hu, Guilin Yin, Dannong He, Liying Zhang

AgCl/Ag/g-C3N4 Hybrid Composites: Preparation, Visible Light-Driven Photocatalytic Activity and Mechanism

Dec 11, 2015
182-192
Yongchao Bao, Kezheng Chen

Facile Synthesis of Porous Zn–Sn–O Nanocubes and Their Electrochemical Performances

Dec 21, 2015
174-181
Bo Li, Xiaomin Li, Jiantao Zai, Xuefeng Qian

A Facile and Template-Free One-Pot Synthesis of Mn3O4 Nanostructures as Electrochemical Supercapacitors

Nov 13, 2015
165-173
Zhenjun Qi, Adnan Younis, Dewei Chu, Sean Li

Dual-Fuel-Driven Bactericidal Micromotor

Nov 13, 2015
157-164
Ya Ge, Mei Liu, Limei Liu, Yunyu Sun, Hui Zhang, Bin Dong

Pod-Like Supramicelles with Multicompartment Hydrophobic Cores Prepared by Self-Assembly of Modified Chitosan

Oct 27, 2015
151-156
Yiming Wang, Jie Wang, Tongshuai Wang, Yisheng Xu, Lei Shi, Yongtao Wu, Li Li, Xuhong Guo

A Hybrid Electrode of Co3O4@PPy Core/Shell Nanosheet Arrays for High-Performance Supercapacitors

Oct 15, 2015
143-150
Xiaojun Yang, Kaibing Xu, Rujia Zou, Junqing Hu

A Facile Self-assembly Synthesis of Hexagonal ZnO Nanosheet Films and Their Photoelectrochemical Properties

Oct 15, 2015
137-142
Bin Zhang, Faze Wang, Changqing Zhu, Qiang Li, Jingnan Song, Maojun Zheng, Li Ma, Wenzhong Shen

Enhanced Electromagnetic Wave Absorption Properties of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Nanofiber-Decorated Graphene Sheets by Non-covalent Interactions

Oct 13, 2015
131-136
Xiang Zhang, Ying Huang, Panbo Liu

Phytochemically Functionalized Cu and Ag Nanoparticles Embedded in MWCNTs for Enhanced Antimicrobial and Anticancer Properties

Oct 15, 2015
120-130
S. Yallappa, J. Manjanna, B. L. Dhananjaya, U. Vishwanatha, B. Ravishankar, H. Gururaj, P. Niranjana, B. S. Hungund