Published: Jan 1, 2021

Advanced Anode Materials of Potassium Ion Batteries: from Zero Dimension to Three Dimensions

Oct 28, 2020
12
Jiefeng Zheng, Yuanji Wu, Yingjuan Sun, Jianhua Rong, Hongyan Li, Li Niu

DFT-Guided Design and Fabrication of Carbon-Nitride-Based Materials for Energy Storage Devices: A Review

Oct 29, 2020
13
David Adekoya, Shangshu Qian, Xingxing Gu, William Wen, Dongsheng Li, Jianmin Ma, Shanqing Zhang

Remotely Activated Nanoparticles for Anticancer Therapy

Oct 27, 2020
11
Luisa Racca, Valentina Cauda

Gold Nanozymes: From Concept to Biomedical Applications

Oct 27, 2020
10
Javier Lou‑Franco, Bhaskar Das, Christopher Elliott, Cuong Cao

Defect Engineering on Carbon-Based Catalysts for Electrocatalytic CO2 Reduction

Oct 27, 2020
5
Dongping Xue, Huicong Xia, Wenfu Yan, Jianan Zhang, Shichun Mu

MOF-Derived CoSe2@N-Doped Carbon Matrix Confined in Hollow Mesoporous Carbon Nanospheres as High-Performance Anodes for Potassium-Ion Batteries

Oct 27, 2020
9
Su Hyun Yang, Seung‑Keun Park, Yun Chan Kang

3D Carbon Frameworks for Ultrafast Charge/Discharge Rate Supercapacitors with High Energy-Power Density

Oct 27, 2020
8
Changyu Leng, Zongbin Zhao, Yinzhou Song, Lulu Sun, Zhuangjun Fan, Yongzhen Yang, Xuguang Liu, Xuzhen Wang, Jieshan Qiu

Single-Atom Cobalt-Based Electrochemical Biomimetic Uric Acid Sensor with Wide Linear Range and Ultralow Detection Limit

Oct 27, 2020
7
Fang Xin Hu, Tao Hu, Shihong Chen, Dongping Wang, Qianghai Rao, Yuhang Liu, Fangyin Dai, Chunxian Guo, Hong Bin Yang, Chang Ming Li

Nanoparticle-Loaded Polarized-Macrophages for Enhanced Tumor Targeting and Cell-Chemotherapy

Oct 27, 2020
6
Teng Hou, Tianqi Wang, Weiwei Mu, Rui Yang, Shuang Liang, Zipeng Zhang, Shunli Fu, Tong Gao, Yongjun Liu, Na Zhang

Atomic Modulation of 3D Conductive Frameworks Boost Performance of MnO2 for Coaxial Fiber-Shaped Supercapacitors

Oct 27, 2020
4
Xiaona Wang, Zhenyu Zhou, Zhijian Sun, Jinho Hah, Yagang Yao, Kyoung‑Sik Moon, Jiangtao Di, Qingwen Li, Ching‑ping Wong

Interface Engineering of CoS/CoO@N-Doped Graphene Nanocomposite for High-Performance Rechargeable Zn–Air Batteries

Oct 27, 2020
3
Yuhui Tian, Li Xu, Meng Li, Ding Yuan, Xianhu Liu, Junchao Qian, Yuhai Dou, Jingxia Qiu, Shanqing Zhang

Superior Pseudocapacitive Storage of a Novel Ni3Si2/NiOOH/Graphene Nanostructure for an All-Solid-State Supercapacitor

Oct 27, 2020
2
Jing Ning, Maoyang Xia, Dong Wang, Xin Feng, Hong Zhou, Jincheng Zhang, Yue Hao

Enhanced Potassium-Ion Storage of the 3D Carbon Superstructure by Manipulating the Nitrogen-Doped Species and Morphology

Oct 27, 2020
1
Yanhua Li, Kui Xiao, Cong Huang, Jin Wang, Ming Gao, Aiping Hu, Qunli Tang, Binbin Fan, Yali Xu, Xiaohua Chen