Published: Dec 1, 2021

Recent Advances in Interface Engineering for Electrocatalytic CO2 Reduction Reaction

Oct 25, 2021
216
Junjun Li, Sulaiman Umar Abbas, Haiqing Wang, Zhicheng Zhang, Wenping Hu

Composition Optimization and Microstructure Design in MOFs-Derived Magnetic Carbon-Based Microwave Absorbers: A Review

Oct 11, 2021
208
Honghong Zhao, Fengyuan Wang, Liru Cui, Xianzhu Xu, Xijiang Han, Yunchen Du

Advanced Strategies to Improve Performances of Molybdenum-Based Gas Sensors

Oct 11, 2021
207
Angga Hermawan, Ni Luh Wulan Septiani, Ardiansyah Taufik, Brian Yuliarto, Suyatman Suyatman, Shu Yin

Rational Design of MOF-Based Materials for Next-Generation Rechargeable Batteries

Oct 6, 2021
203
Zhengqing Ye, Ying Jiang, Li Li, Feng Wu, Renjie Chen

Hybrid Triboelectric-Electromagnetic Nanogenerators for Mechanical Energy Harvesting: A Review

Sep 20, 2021
199
João V. Vidal, Vladislav Slabov, Andrei L. Kholkin, Marco P. Soares dos Santos

Nanozymes in Point-of-Care Diagnosis: An Emerging Futuristic Approach for Biosensing

Sep 13, 2021
193
Bhaskar Das, Javier Lou Franco, Natasha Logan, Paramasivan Balasubramanian, Moon Il Kim, Cuong Cao

Correction to: Prussian Blue Analogues in Aqueous Batteries and Desalination Batteries

Sep 4, 2021
187
Chiwei Xu, Zhengwei Yang, Xikun Zhang, Maoting Xia, Huihui Yan, Jing Li, Haoxiang Yu, Liyuan Zhang, Jie Shu

Recent Progress in Emerging Two-Dimensional Transition Metal Carbides

Aug 20, 2021
183
Tianchen Qin, Zegao Wang, Yuqing Wang, Flemming Besenbacher, Michal Otyepka, Mingdong Dong

Structural Design Strategies of Polymer Matrix Composites for Electromagnetic Interference Shielding: A Review

Aug 18, 2021
181
Chaobo Liang, Zhoujie Gu, Yali Zhang, Zhonglei Ma, Hua Qiu, Junwei Gu

Recent Progress in Nanoscale Covalent Organic Frameworks for Cancer Diagnosis and Therapy

Aug 16, 2021
176
Shuncheng Yao, Zhirong Liu, Linlin Li

Prussian Blue Analogues in Aqueous Batteries and Desalination Batteries

Aug 5, 2021
166
Chiwei Xu, Zhengwei Yang, Xikun Zhang, Maoting Xia, Huihui Yan, Jing Li, Haoxiang Yu, Liyuan Zhang, Jie Shu

Advances and Challenges in Two-Dimensional Organic–Inorganic Hybrid Perovskites Toward High-Performance Light-Emitting Diodes

Aug 2, 2021
163
Miao Ren, Sheng Cao, Jialong Zhao, Bingsuo Zou, Ruosheng Zeng

Engineering Ruthenium-Based Electrocatalysts for Effective Hydrogen Evolution Reaction

Jul 24, 2021
160
Yingjie Yang, Yanhui Yu, Jing Li, Qingrong Chen, Yanlian Du, Peng Rao, Ruisong Li, Chunman Jia, Zhenye Kang, Peilin Deng, Yijun Shen, Xinlong Tian

Differences and Similarities of Photocatalysis and Electrocatalysis in Two-Dimensional Nanomaterials: Strategies, Traps, Applications and Challenges

Jul 15, 2021
156
Weiqi Qian, Suwen Xu, Xiaoming Zhang, Chuanbo Li, Weiyou Yang, Chris R. Bowen, Ya Yang

A Review on Metal- and Metal Oxide-Based Nanozymes: Properties, Mechanisms, and Applications

Jul 9, 2021
154
Qianwen Liu, Amin Zhang, Ruhao Wang, Qian Zhang, Daxiang Cui

The Main Progress of Perovskite Solar Cells in 2020–2021

Jul 7, 2021
152
Tianhao Wu, Zhenzhen Qin, Yanbo Wang, Yongzhen Wu, Wei Chen, Shufang Zhang, Molang Cai, Songyuan Dai, Jing Zhang, Jian Liu, Zhongmin Zhou, Xiao Liu, Hiroshi Segawa, Hairen Tan, Qunwei Tang, Junfeng Fang, Yaowen Li, Liming Ding, Zhijun Ning, Yabing Qi, Yiqiang Zhang, Liyuan Han

Nanoparticle–Cartilage Interaction: Pathology-Based Intra-articular Drug Delivery for Osteoarthritis Therapy

Jun 23, 2021
149
Xu Li, Bingyang Dai, Jiaxin Guo, Lizhen Zheng, Quanyi Guo, Jiang Peng, Jiankun Xu, Ling Qin

Applications of 2D-Layered Palladium Diselenide and Its van der Waals Heterostructures in Electronics and Optoelectronics

Jun 14, 2021
143
Yanhao Wang, Jinbo Pang, Qilin Cheng, Lin Han, Yufen Li, Xue Meng, Bergoi Ibarlucea, Hongbin Zhao, Feng Yang, Haiyun Liu, Hong Liu, Weijia Zhou, Xiao Wang, Mark H. Rummeli, Yu Zhang, Gianaurelio Cuniberti

Bio-Nanocarriers for Lung Cancer Management: Befriending the Barriers

Jun 12, 2021
142
Shruti Rawal, Mayur Patel

Recent Advances on MOF Derivatives for Non-Noble Metal Oxygen Electrocatalysts in Zinc-Air Batteries

Jun 7, 2021
137
Yuting Zhu, Kaihang Yue, Chenfeng Xia, Shahid Zaman, Huan Yang, Xianying Wang, Ya Yan, Bao Yu Xia

Engineering the Coordination Sphere of Isolated Active Sites to Explore the Intrinsic Activity in Single-Atom Catalysts

Jun 7, 2021
136
Xin Wu, Huabin Zhang, Shouwei Zuo, Juncai Dong, Yang Li, Jian Zhang, Yu Han

Carbon-Based MOF Derivatives: Emerging Efficient Electromagnetic Wave Absorption Agents

Jun 6, 2021
135
Xue Zhang, Jing Qiao, Yanyan Jiang, Fenglong Wang, Xuelei Tian, Zhou Wang, Lili Wu, Wei Liu, Jiurong Liu

Hydrogen Production via Hydrolysis and Alcoholysis of Light Metal-Based Materials: A Review

Jun 5, 2021
134
Liuzhang Ouyang, Jun Jiang, Kang Chen, Min Zhu, Zongwen Liu

FLIM as a Promising Tool for Cancer Diagnosis and Treatment Monitoring

Jun 3, 2021
133
Yuzhen Ouyang, Yanping Liu, Zhiming M. Wang, Zongwen Liu, Minghua Wu

Design Engineering, Synthesis Protocols, and Energy Applications of MOF-Derived Electrocatalysts

Jun 1, 2021
132
Amr Radwan, Huihui Jin, Daping He, Shichun Mu

Recent Developments of Transition Metal Compounds-Carbon Hybrid Electrodes for High Energy/Power Supercapacitors

May 17, 2021
129
Kang Ren, Zheng Liu, Tong Wei, Zhuangjun Fan

In-Cell Nanoelectronics: Opening the Door to Intracellular Electrophysiology

May 15, 2021
127
Dongxin Xu, Jingshan Mo, Xi Xie, Ning Hu

Bottom-Up Engineering Strategies for High-Performance Thermoelectric Materials

May 3, 2021
119
Qiang Zhu, Suxi Wang, Xizu Wang, Ady Suwardi, Ming Hui Chua, Xiang Yun Debbie Soo, Jianwei Xu

Developing MXenes from Wireless Communication to Electromagnetic Attenuation

Apr 27, 2021
115
Peng He, Mao‑Sheng Cao, Wen‑Qiang Cao, Jie Yuan

Nanocellulose-Graphene Hybrids: Advanced Functional Materials as Multifunctional Sensing Platform

Mar 17, 2021
94
Abdelrahman Brakat, Hongwei Zhu

Engineering Microneedle Patches for Improved Penetration: Analysis, Skin Models and Factors Affecting Needle Insertion

Mar 16, 2021
93
Pooyan Makvandi, Melissa Kirkby, Aaron R. J. Hutton, Majid Shabani, Cynthia K. Y. Yiu, Zahra Baghbantaraghdari, Rezvan Jamaledin, Marco Carlotti, Barbara Mazzolai, Virgilio Mattoli, Ryan F. Donnelly

Recent Advancements in Nanomedicine for ‘Cold’ Tumor Immunotherapy

Mar 16, 2021
92
Qinjun Chen, Tao Sun, Chen Jiang

Nanoplatforms for Sepsis Management: Rapid Detection/Warning, Pathogen Elimination and Restoring Immune Homeostasis

Mar 8, 2021
88
Gan Luo, Jue Zhang, Yaqi Sun, Ya Wang, Hanbin Wang, Baoli Cheng, Qiang Shu, Xiangming Fang

Memristive Artificial Synapses for Neuromorphic Computing

Mar 6, 2021
85
Wen Huang, Xuwen Xia, Chen Zhu, Parker Steichen, Weidong Quan, Weiwei Mao, Jianping Yang, Liang Chu, Xing’ao Li

2D Nanomaterials for Effective Energy Scavenging

Mar 3, 2021
82
Md Al Mahadi Hasan, Yuanhao Wang, Chris R. Bowen, Ya Yang

MXenes for Solar Cells

Feb 21, 2021
78
Lujie Yin, Yingtao Li, Xincheng Yao, Yanzhou Wang, Lin Jia, Qiming Liu, Junshuai Li, Yali Li, Deyan He

Defect and Doping Co-Engineered Non-Metal Nanocarbon ORR Electrocatalyst

Feb 6, 2021
65
Jian Zhang, Jingjing Zhang, Feng He, Yijun Chen, Jiawei Zhu, Deli Wang, Shichun Mu, Hui Ying Yang

Lead-Free Perovskite Materials for Solar Cells

Jan 25, 2021
62
Minghao Wang, Wei Wang, Ben Ma, Wei Shen, Lihui Liu, Kun Cao, Shufen Chen, Wei Huang

A Review on Metal–Organic Framework-Derived Porous Carbon-Based Novel Microwave Absorption Materials

Jan 12, 2021
56
Zhiwei Zhang, Zhihao Cai, Ziyuan Wang, Yaling Peng, Lun Xia, Suping Ma, Zhanzhao Yin, Yi Huang

Laser Synthesis and Microfabrication of Micro/Nanostructured Materials Toward Energy Conversion and Storage

Jan 4, 2021
49
Lili Zhao, Zhen Liu, Duo Chen, Fan Liu, Zhiyuan Yang, Xiao Li, Haohai Yu, Hong Liu, Weijia Zhou

Strategy and Future Prospects to Develop Room-Temperature-Recoverable NO2 Gas Sensor Based on Two-Dimensional Molybdenum Disulfide

Jan 4, 2021
38
Abhay V. Agrawal, Naveen Kumar, Mukesh Kumar

Bacteria-Mediated Synergistic Cancer Therapy: Small Microbiome Has a Big Hope

Jan 4, 2021
37
Xinyu Lou, Zhichao Chen, Zhonggui He, Mengchi Sun, Jin Sun

Photosensitizer Nanoparticles Boost Photodynamic Therapy for Pancreatic Cancer Treatment

Jan 4, 2021
35
Huanyu Yang, Renfa Liu, Yunxue Xu, Linxue Qian, Zhifei Dai

Correction to: Remotely Activated Nanoparticles for Anticancer Therapy

Nov 20, 2020
26
Luisa Racca, Valentina Cauda

Applications of Nanobiomaterials in the Therapy and Imaging of Acute Liver Failure

Nov 19, 2020
25
Yuanyuan Jin, Haixia Wang, Ke Yi, Shixian Lv, Hanze Hu, Mingqiang Li, Yu Tao

Nanocarbon-Enhanced 2D Photoelectrodes: A New Paradigm in Photoelectrochemical Water Splitting

Nov 13, 2020
24
Jun Ke, Fan He, Hui Wu, Siliu Lyu, Jie Liu, Bin Yang, Zhongjian Li, Qinghua Zhang, Jian Chen, Lecheng Lei, Yang Hou, Kostya Ostrikov

An Overview on SARS-CoV-2 (COVID-19) and Other Human Coronaviruses and Their Detection Capability via Amplification Assay, Chemical Sensing, Biosensing, Immunosensing, and Clinical Assays

Nov 2, 2020
18
Yasin Orooji, Hessamaddin Sohrabi, Nima Hemmat, Fatemeh Oroojalian, Behzad Baradaran, Ahad Mokhtarzadeh, Mohamad Mohaghegh, Hassan Karimi‑Maleh

DFT-Guided Design and Fabrication of Carbon-Nitride-Based Materials for Energy Storage Devices: A Review

Oct 29, 2020
13
David Adekoya, Shangshu Qian, Xingxing Gu, William Wen, Dongsheng Li, Jianmin Ma, Shanqing Zhang

Advanced Anode Materials of Potassium Ion Batteries: from Zero Dimension to Three Dimensions

Oct 28, 2020
12
Jiefeng Zheng, Yuanji Wu, Yingjuan Sun, Jianhua Rong, Hongyan Li, Li Niu

Remotely Activated Nanoparticles for Anticancer Therapy

Oct 27, 2020
11
Luisa Racca, Valentina Cauda

Gold Nanozymes: From Concept to Biomedical Applications

Oct 27, 2020
10
Javier Lou‑Franco, Bhaskar Das, Christopher Elliott, Cuong Cao

Defect Engineering on Carbon-Based Catalysts for Electrocatalytic CO2 Reduction

Oct 27, 2020
5
Dongping Xue, Huicong Xia, Wenfu Yan, Jianan Zhang, Shichun Mu

Correction to: Reversible Zn2+ Insertion in Tungsten Ion Activated Titanium Dioxide Nanocrystals for Electrochromic Windows

Nov 26, 2021
217
Yi Liang, Sheng Cao, Qilin Wei, Ruosheng Zeng, Jialong Zhao, Haizeng Li, William W. Yu, Bingsuo Zou

Electrochemical Surface Restructuring of Phosphorus-Doped Carbon@MoP Electrocatalysts for Hydrogen Evolution

Oct 21, 2021
215
Huimin Jiang, Liting Yan, Shuo Zhang, Yanchao Zhao, Xue Yang, Yameng Wang, Jianxing Shen, Xuebo Zhao, Lianzhou Wang

Correction to: Boosting Transport Kinetics of Ions and Electrons Simultaneously by Ti3C2Tx (MXene) Addition for Enhanced Electrochromic Performance

Oct 21, 2021
214
Wenting Wu, Huajing Fang, Hailong Ma, Liangliang Wu, Wenqing Zhang, Hong Wang

Zeptomole Imaging of Cytosolic MicroRNA Cancer Biomarkers with A Light-Controlled Nanoantenna

Oct 21, 2021
213
Yang Song, Xiaoli Cai, Grayson Ostermeyer, Shichao Ding, Dan Du, Yuehe Lin

Nanoengineered Shear-Thinning Hydrogel Barrier for Preventing Postoperative Abdominal Adhesions

Oct 18, 2021
212
Guillermo U. Ruiz‑Esparza, Xichi Wang, Xingcai Zhang, Sofia Jimenez‑Vazquez, Liliana Diaz‑Gomez, Anne‑Marie Lavoie, Samson Afewerki, Andres A. Fuentes‑Baldemar, Roberto Parra‑Saldivar, Nan Jiang, Nasim Annabi, Bahram Saleh, Ali K. Yetisen, Amir Sheikhi, Thomas H. Jozefiak, Su Ryon Shin, Nianguo Dong, Ali Khademhosseini

Dopant-Tunable Ultrathin Transparent Conductive Oxides for Efficient Energy Conversion Devices

Oct 16, 2021
211
Dae Yun Kang, Bo‑Hyun Kim, Tae Ho Lee, Jae Won Shim, Sungmin Kim, Ha‑Jun Sung, Kee Joo Chang, Tae Geun Kim

Separator Wettability Enhanced by Electrolyte Additive to Boost the Electrochemical Performance of Lithium Metal Batteries

Oct 16, 2021
210
Ying Wang

Plasmon Assisted Highly Efficient Visible Light Catalytic CO2 Reduction Over the Noble Metal Decorated Sr-Incorporated g-C3N4

Oct 15, 2021
209
Muhammad Humayun, Habib Ullah, Lang Shu, Xiang Ao, Asif Ali Tahir, Chungdong Wang, Wei Luo

3D Ultralight Hollow NiCo Compound@MXene Composites for Tunable and High-Efficient Microwave Absorption

Oct 11, 2021
206
Hui‑Ya Wang, Xiao‑Bo Sun, Shu‑Hao Yang, Pei‑Yan Zhao, Xiao‑Juan Zhang, Guang‑Sheng Wang, Yi Huang

Boosting the Electrochemical Performance of Li- and Mn-Rich Cathodes by a Three-in-One Strategy

Oct 11, 2021
205
Wei He, Fangjun Ye, Jie Lin, Qian Wang, Qingshui Xie, Fei Pei, Chenying Zhang, Pengfei Liu, Xiuwan Li, Laisen Wang, Baihua Qu, Dong‑Liang Peng

Synergistic Effect of Cation and Anion for Low-Temperature Aqueous Zinc-Ion Battery

Oct 8, 2021
204
Tianjiang Sun, Shibing Zheng, Haihui Du, Zhanliang Tao

MOF-Derived ZnS Nanodots/Ti3C2Tx MXene Hybrids Boosting Superior Lithium Storage Performance

Sep 26, 2021
202
Bin Cao, Huan Liu, Xin Zhang, Peng Zhang, Qizhen Zhu, Huiling Du, Lianli Wang, Rupeng Zhang, Bin Xu

Flexible Ag Microparticle/MXene-Based Film for Energy Harvesting

Sep 24, 2021
201
Yunpeng Jia, Yamin Pan, Chunfeng Wang, Chuntai Liu, Changyu Shen, Caofeng Pan, Zhanhu Guo, Xianhu Liu

Biocompatible Multifunctional E-Skins with Excellent Self-Healing Ability Enabled by Clean and Scalable Fabrication

Sep 22, 2021
200
Xiuzhu Lin, Fan Li, Yu Bing, Teng Fei, Sen Liu, Hongran Zhao, Tong Zhang

Green and Near-Infrared Dual-Mode Afterglow of Carbon Dots and Their Applications for Confidential Information Readout

Sep 16, 2021
198
Yuci Wang, Kai Jiang, Jiaren Du, Licheng Zheng, Yike Li, Zhongjun Li, Hengwei Lin

Magnetized Micropillar-Enabled Wearable Sensors for Touchless and Intelligent Information Communication

Sep 14, 2021
197
Qian Zhou, Bing Ji, Fengming Hu, Jianyi Luo, Bingpu Zhou

Reversible Zn2+ Insertion in Tungsten Ion-Activated Titanium Dioxide Nanocrystals for Electrochromic Windows

Sep 14, 2021
196
Yi Liang, Sheng Cao, Qilin Wei, Ruosheng Zeng, Jialong Zhao, Haizeng Li, William W. Yu, Bingsuo Zou

Reversible Magnesium Metal Anode Enabled by Cooperative Solvation/Surface Engineering in Carbonate Electrolytes

Sep 14, 2021
195
Caiyun Wang, Yao Huang, Yunhao Lu, Hongge Pan, Ben Bin Xu, Wenping Sun, Mi Yan, Yinzhu Jiang

High-Efficiency Wastewater Purification System Based on Coupled Photoelectric–Catalytic Action Provided by Triboelectric Nanogenerator

Sep 14, 2021
194
Shen Shen, Jiajia Fu, Jia Yi, Liyun Ma, Feifan Sheng, Chengyu Li, Tingting Wang, Chuan Ning, Hongbo Wang, Kai Dong, Zhong Lin Wang

Oxygen-Containing Functional Groups Regulating the Carbon/Electrolyte Interfacial Properties Toward Enhanced K+ Storage

Sep 13, 2021
192
Yufan Peng, Zhen Chen, Rui Zhang, Wang Zhou, Peng Gao, Jianfang Wu, Hui Liu, Jilei Liu, Aiping Hu, Xiaohua Chen

Applications of Carbon Nanotubes in the Internet of Things Era

Sep 11, 2021
191
Jinbo Pang, Alicja Bachmatiuk, Feng Yang, Hong Liu, Weijia Zhou, Mark H. Rümmeli, Gianaurelio Cuniberti

Near-Instantaneously Self-Healing Coating toward Stable and Durable Electromagnetic Interference Shielding

Sep 8, 2021
190
Lihua Zou, Chuntao Lan, Songlin Zhang, Xianhong Zheng, Zhenzhen Xu, Changlong Li, Li Yang, Fangtao Ruan, Swee Ching Tan

Surface Oxygen Injection in Tin Disulfide Nanosheets for Efficient CO2 Electroreduction to Formate and Syngas

Sep 6, 2021
189
Tao Chen, Tong Liu, Tao Ding, Beibei Pang, Lan Wang, Xiaokang Liu, Xinyi Shen, Sicong Wang, Dan Wu, Dong Liu, Linlin Cao, Qiquan Luo, Wei Zhang, Wenkun Zhu, Tao Yao

An Organic Solvent-Assisted Intercalation and Collection (OAIC) for Ti3C2Tx MXene with Controllable Sizes and Improved Yield

Sep 5, 2021
188
Danyao Qu, Yingying Jian, Lihao Guo, Chen Su, Ning Tang, Xingmao Zhang, Wenwen Hu, Zheng Wang, Zhenhuan Zhao, Peng Zhong, Peipei Li, Tao Du, Hossam Haick, Weiwei Wu

Correction to: Tetrahedral Framework Nucleic Acid‑Based Delivery of Resveratrol Alleviates Insulin Resistance: From Innate to Adaptive Immunity

Sep 3, 2021
186
Yanjing Li, Shaojingya Gao, Sirong Shi, Dexuan Xiao, Shuanglin Peng, Yang Gao, Ying Zhu, Yunfeng Lin

Real Nano “Light Vaccine” Will Benefit to COVID-19 Pandemic Control

Sep 3, 2021
185
Jianshe Yang

Laser Erasing and Rewriting of Flexible Copper Circuits

Aug 31, 2021
184
Xingwen Zhou, Wei Guo, Peng Peng

Prevascularized Micro-/Nano-Sized Spheroid/Bead Aggregates for Vascular Tissue Engineering

Aug 18, 2021
182
Maedeh Rahimnejad, Narges Nasrollahi Boroujeni, Sepideh Jahangiri, Navid Rabiee, Mohammad Rabiee, Pooyan Makvandi, Omid Akhavan, Rajender S. Varma

Spider Web-Inspired Graphene Skeleton-Based High Thermal Conductivity Phase Change Nanocomposites for Battery Thermal Management

Aug 18, 2021
180
Ying Lin, Qi Kang, Han Wei, Hua Bao, Pingkai Jiang, Yiu‑Wing Mai, Xingyi Huang

In Situ Monitoring the Potassium-Ion Storage Enhancement in Iron Selenide with Ether-Based Electrolyte

Aug 18, 2021
179
Xiaodan Li, Jinliang Li, Wenchen Zhuo, Zhibin Li, Liang Ma, Zhong Ji, Likun Pan, Wenjie Mai

Electrolyte/Structure-Dependent Cocktail Mediation Enabling High-Rate/Low-Plateau Metal Sulfide Anodes for Sodium Storage

Aug 17, 2021
178
Yongchao Tang, Yue Wei, Anthony F. Hollenkamp, Mustafa Musameh, Aaron Seeber, Tao Jin, Xin Pan, Han Zhang, Yanan Hou, Zongbin Zhao, Xiaojuan Hao, Jieshan Qiu, Chunyi Zhi

Mediating the Local Oxygen-Bridge Interactions of Oxysalt/Perovskite Interface for Defect Passivation of Perovskite Photovoltaics

Aug 17, 2021
177
Ze Qing Lin, Hui Jun Lian, Bing Ge, Ziren Zhou, Haiyang Yuan, Yu Hou, Shuang Yang, Hua Gui Yang

Construction of 1D Heterostructure NiCo@C/ZnO Nanorod with Enhanced Microwave Absorption

Aug 16, 2021
175
Jianwei Wang, Zirui Jia, Xuehua Liu, Jinlei Dou, Binghui Xu, Bingbing Wang, Guanglei Wu

High Capacity and Fast Kinetics of Potassium-Ion Batteries Boosted by Nitrogen-Doped Mesoporous Carbon Spheres

Aug 13, 2021
174
Jiefeng Zheng, Yuanji Wu, Yong Tong, Xi Liu, Yingjuan Sun, Hongyan Li, Li Niu

Oxygen-Deficient β-MnO2@Graphene Oxide Cathode for High-Rate and Long-Life Aqueous Zinc Ion Batteries

Aug 13, 2021
173
Shouxiang Ding, Mingzheng Zhang, Runzhi Qin, Jianjun Fang, Hengyu Ren, Haocong Yi, Lele Liu, Wenguang Zhao, Yang Li, Lu Yao, Shunning Li, Qinghe Zhao, Feng Pan

Water-Dispersible CsPbBr3 Perovskite Nanocrystals with Ultra-Stability and its Application in Electrochemical CO2 Reduction

Aug 12, 2021
172
Keqiang Chen, Kun Qi, Tong Zhou, Tingqiang Yang, Yupeng Zhang, Zhinan Guo, Chang‑Keun Lim, Jiayong Zhang, Igor Žutic, Han Zhang, Paras N. Prasad

High-Defect-Density Graphite for Superior-Performance Aluminum-Ion Batteries with Ultra-Fast Charging and Stable Long Life

Aug 9, 2021
171
Jisu Kim, Michael Ruby Raj, Gibaek Lee

Dendrite-Free and Stable Lithium Metal Battery Achieved by a Model of Stepwise Lithium Deposition and Stripping

Aug 9, 2021
170
Tiancun Liu, Jinlong Wang, Yi Xu, Yifan Zhang, Yong Wang

A Special Additive Enables All Cations and Anions Passivation for Stable Perovskite Solar Cells with Efficiency over 23%

Aug 6, 2021
169
Wenjing Zhao, Jie Xu, Kun He, Yuan Cai, Yu Han, Shaomin Yang, Sheng Zhan, Dapeng Wang, Zhike Liu, Shengzhong Liu

Mitochondrial H2Sn-Mediated Anti-Inflammatory Theranostics

Aug 5, 2021
168
Won Young Kim, Miae Won, Seyoung Koo, Xingcai Zhang, Jong Seung Kim

Oxygen-Defect Enhanced Anion Adsorption Energy Toward Super-Rate and Durable Cathode for Ni–Zn Batteries

Aug 5, 2021
167
Jia Yao, Houzhao Wan, Chi Chen, Jie Ji, Nengze Wang, Zhaohan Zheng, Jinxia Duan, Xunying Wang, Guokun Ma, Li Tao, Hanbin Wang, Jun Zhang, Hao Wang

A Universal Atomic Substitution Conversion Strategy Towards Synthesis of Large-Size Ultrathin Nonlayered Two-Dimensional Materials

Aug 5, 2021
165
Mei Zhao, Sijie Yang, Kenan Zhang, Lijie Zhang, Ping Chen, Sanjun Yang, Yang Zhao, Xiang Ding, Xiaotao Zu, Yuan Li, Yinghe Zhao, Liang Qiao, Tianyou Zhai

Fully Printed High-Performance n-Type Metal Oxide Thin-Film Transistors Utilizing Coffee-Ring Effect

Aug 3, 2021
164
Kun Liang, Dingwei Li, Huihui Ren, Momo Zhao, Hong Wang, Mengfan Ding, Guangwei Xu, Xiaolong Zhao, Shibing Long, Siyuan Zhu, Pei Sheng, Wenbin Li, Xiao Lin, Bowen Zhu

A Healable and Mechanically Enhanced Composite with Segregated Conductive Network Structure for High-Efficient Electromagnetic Interference Shielding

Aug 2, 2021
162
Ting Wang, Wei‑Wei Kong, Wan‑Cheng Yu, Jie‑Feng Gao, Kun Dai, Ding‑Xiang Yan, Zhong‑Ming Li

Atomic-Scale Layer-by-Layer Deposition of FeSiAl@ZnO@Al2O3 Hybrid with Threshold Anti-Corrosion and Ultra-High Microwave Absorption Properties in Low-Frequency Bands

Jul 30, 2021
161
Wei Tian, Jinyao Li, Yifan Liu, Rashad Ali, Yang Guo, Longjiang Deng, Nasir Mahmood, Xian Jian

All-Climate Aluminum-Ion Batteries Based on Binder-Free MOF-Derived FeS2@C/CNT Cathode

Jul 23, 2021
159
Yuxiang Hu, Hongjiao Huang, Deshuang Yu, Xinyi Wang, Linlin Li, Han Hu, Xiaobo Zhu, Shengjie Peng, Lianzhou Wang

Electrochemical Lithium Storage Performance of Molten Salt Derived V2SnC MAX Phase

Jul 22, 2021
158
Youbing Li, Guoliang Ma, Hui Shao, Peng Xiao, Jun Lu, Jin Xu, Jinrong Hou, Ke Chen, Xiao Zhang, Mian Li, Per O. Å. Persson, Lars Hultman, Per Eklund, Shiyu Du, Zhifang Chai, Zhengren Huang, Na Jin, Jiwei Ma, Ying Liu, Zifeng Lin, Qing Huang

3D Seed-Germination-Like MXene with In Situ Growing CNTs/Ni Heterojunction for Enhanced Microwave Absorption via Polarization and Magnetization

Jul 19, 2021
157
Xiao Li, Wenbin You, Chunyang Xu, Lei Wang, Liting Yang, Yuesheng Li, Renchao Che

Up-Scalable Fabrication of SnO2 with Multifunctional Interface for High Performance Perovskite Solar Modules

Jul 10, 2021
155
Guoqing Tong, Luis K. Ono, Yuqiang Liu, Hui Zhang, Tongle Bu, Yabing Qi

Interface Engineered Microcellular Magnetic Conductive Polyurethane Nanocomposite Foams for Electromagnetic Interference Shielding

Jul 8, 2021
153
Guolong Sang, Pei Xu, Tong Yan, Vignesh Murugadoss, Nithesh Naik, Yunsheng Ding, Zhanhu Guo

Porous Carbon Architecture Assembled by Cross-Linked Carbon Leaves with Implanted Atomic Cobalt for High-Performance Li–S Batteries

Jun 30, 2021
151
Ruirui Wang, Renbing Wu, Chaofan Ding, Ziliang Chen, Hongbin Xu, Yongfeng Liu, Jichao Zhang, Yuan Ha, Ben Fei, Hongge Pan

Flexible and Waterproof 2D/1D/0D Construction of MXene-Based Nanocomposites for Electromagnetic Wave Absorption, EMI Shielding, and Photothermal Conversion

Jun 25, 2021
150
Zhen Xiang, Yuyang Shi, Xiaojie Zhu, Lei Cai, Wei Lu

Direct Ink Writing of Highly Conductive MXene Frames for Tunable Electromagnetic Interference Shielding and Electromagnetic Wave-Induced Thermochromism

Jun 22, 2021
148
Xinyu Wu, Tingxiang Tu, Yang Dai, Pingping Tang, Yu Zhang, Zhiming Deng, Lulu Li, Hao‑Bin Zhang, Zhong‑Zhen Yu

Functional Surfactants for Molecular Fishing, Capsule Creation, and Single-Cell Gene Expression

Jun 19, 2021
147
Mohammad Suman Chowdhury, Xingcai Zhang, Leila Amini, Pradip Dey, Abhishek Kumar Singh, Abbas Faghani, Michael Schmueck‑Henneresse, Rainer Haag

Iron-Imprinted Single-Atomic Site Catalyst-Based Nanoprobe for Detection of Hydrogen Peroxide in Living Cells

Jun 19, 2021
146
Zhaoyuan Lyu, Shichao Ding, Maoyu Wang, Xiaoqing Pan, Zhenxing Feng, Hangyu Tian, Chengzhou Zhu, Dan Du, Yuehe Lin

Targeted Micellar Phthalocyanine for Lymph Node Metastasis Homing and Photothermal Therapy in an Orthotopic Colorectal Tumor Model

Jun 19, 2021
145
Hai‑Yi Feng, Yihang Yuan, Yunpeng Zhang, Hai‑Jun Liu, Xiao Dong, Si‑Cong Yang, Xue‑Liang Liu, Xing Lai, Mao‑Hua Zhu, Jue Wang, Qin Lu, Quanjun Lin, Hong‑Zhuan Chen, Jonathan F. Lovell, Peng Sun, Chao Fang

Structural Engineering of Hierarchical Aerogels Comprised of Multi-dimensional Gradient Carbon Nanoarchitectures for Highly Efficient Microwave Absorption

Jun 15, 2021
144
Yongpeng Zhao, Xueqing Zuo, Yuan Guo, Hui Huang, Hao Zhang, Ting Wang, Ningxuan Wen, Huan Chen, Tianze Cong, Javid Muhammad, Xuan Yang, Xinnan Wang, Zeng Fan, Lujun Pan

Time-Programmed Delivery of Sorafenib and Anti-CD47 Antibody via a Double-Layer-Gel Matrix for Postsurgical Treatment of Breast Cancer

Jun 12, 2021
141
Liping Huang, Yiyi Zhang, Yanan Li, Fanling Meng, Hongyu Li, Huimin Zhang, Jiasheng Tu, Chunmeng Sun, Liang Luo

Highly Sensitive Pseudocapacitive Iontronic Pressure Sensor with Broad Sensing Range

Jun 11, 2021
140
Libo Gao, Meng Wang, Weidong Wang, Hongcheng Xu, Yuejiao Wang, Haitao Zhao, Ke Cao, Dandan Xu, Lei Li

Hydrogen Bond-Assisted Ultra-Stable and Fast Aqueous NH4+ Storage

Jun 10, 2021
139
Xikun Zhang, Maoting Xia, Haoxiang Yu, Junwei Zhang, Zhengwei Yang, Liyuan Zhang, Jie Shu

Boron Nanosheet-Supported Rh Catalysts for Hydrogen Evolution: A New Territory for the Strong Metal-Support Interaction Effect

Jun 8, 2021
138
Keng Chen, Zeming Wang, Liang Wang, Xiuzhen Wu, Bingjie Hu, Zheng Liu, Minghong Wu

A General Self-Sacrifice Template Strategy to 3D Heteroatom-Doped Macroporous Carbon for High-Performance Potassium-Ion Hybrid Capacitors

May 29, 2021
131
Junwei Li, Xiang Hu, Guobao Zhong, Yangjie Liu, Yaxin Ji, Junxiang Chen, Zhenhai Wen

Anomalous Laterally Stressed Kinetically Trapped DNA Surface Conformations

May 22, 2021
130
Valery V. Prokhorov, Nikolay A. Barinov, Kirill A. Prusakov, Evgeniy V. Dubrovin, Maxim D. Frank‑Kamenetskii, Dmitry V. Klinov

Plant Pollen Grains: A Move Towards Green Drug and Vaccine Delivery Systems

May 15, 2021
128
Siavash Iravani, Rajender S. Varma

Engineering Two-Phase Bifunctional Oxygen Electrocatalysts with Tunable and Synergetic Components for Flexible Zn–Air Batteries

May 15, 2021
126
Yanli Niu, Xue Teng, Shuaiqi Gong, Mingze Xu, Shi‑Gang Sun, Zuofeng Chen

Folic Acid Self-Assembly Enabling Manganese Single-Atom Electrocatalyst for Selective Nitrogen Reduction to Ammonia

May 12, 2021
125
Xuewan Wang, Dan Wu, Suyun Liu, Jiujun Zhang, Xian‑Zhu Fu, Jing‑Li Luo

Highly Stretchable Shape Memory Self-Soldering Conductive Tape with Reversible Adhesion Switched by Temperature

May 11, 2021
124
Mengyan Wang, Quan Zhang, Yiwen Bo, Chunyang Zhang, Yiwen Lv, Xiang Fu, Wen He, Xiangqian Fan, Jiajie Liang, Yi Huang, Rujun Ma, Yongsheng Chen

Hierarchical Honeycomb-Structured Electret/Triboelectric Nanogenerator for Biomechanical and Morphing Wing Energy Harvesting

May 10, 2021
123
Kai Tao, Zhensheng Chen, Haiping Yi, Ruirong Zhang, Qiang Shen, Jin Wu, Lihua Tang, Kangqi Fan, Yongqing Fu, Jianmin Miao, Weizheng Yuan

Anisotropic, Wrinkled, and Crack-Bridging Structure for Ultrasensitive, Highly Selective Multidirectional Strain Sensors

May 4, 2021
122
Heng Zhang, Dan Liu, Jeng‑Hun Lee, Haomin Chen, Eunyoung Kim, Xi Shen, Qingbin Zheng, Jinglei Yang, Jang‑Kyo Kim

Understanding Sulfur Redox Mechanisms in Different Electrolytes for Room-Temperature Na–S Batteries

May 4, 2021
121
Hanwen Liu, Wei‑Hong Lai, Qiuran Yang, Yaojie Lei, Can Wu, Nana Wang, Yun‑Xiao Wang, Shu‑Lei Chou, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou

Synergistic Interfacial and Doping Engineering of Heterostructured NiCo(OH)x-CoyW as an Efficient Alkaline Hydrogen Evolution Electrocatalyst

May 3, 2021
120
Ruopeng Li, Hao Xu, Peixia Yang, Dan Wang, Yun Li, Lihui Xiao, Xiangyu Lu, Bo Wang, Jinqiu Zhang, Maozhong An

A Bifunctional-Modulated Conformal Li/Mn-Rich Layered Cathode for Fast-Charging, High Volumetric Density and Durable Li-Ion Full Cells

May 2, 2021
118
Zedong Zhao, Minqiang Sun, Tianqi Wu, Jiajia Zhang, Peng Wang, Long Zhang, Chongyang Yang, Chengxin Peng, Hongbin Lu

Superflexible and Lead-Free Piezoelectric Nanogenerator as a Highly Sensitive Self-Powered Sensor for Human Motion Monitoring

Apr 30, 2021
117
Di Yu, Zhipeng Zheng, Jiadong Liu, Hongyuan Xiao, Geng Huangfu, Yiping Guo

Enhanced Reversible Zinc Ion Intercalation in Deficient Ammonium Vanadate for High-Performance Aqueous Zinc-Ion Battery

Apr 30, 2021
116
Quan Zong, Wei Du, Chaofeng Liu, Hui Yang, Qilong Zhang, Zheng Zhou, Muhammad Atif, Mohamad Alsalhi, Guozhong Cao

MoS2-Decorated/Integrated Carbon Fiber: Phase Engineering Well-Regulated Microwave Absorber

Apr 27, 2021
114
Jing Yan, Ying Huang, Xiangyong Zhang, Xin Gong, Chen Chen, Guangdi Nie, Xudong Liu, Panbo Liu

Strongly Coupled 2D Transition Metal Chalcogenide-MXene-Carbonaceous Nanoribbon Heterostructures with Ultrafast Ion Transport for Boosting Sodium/Potassium Ions Storage

Apr 22, 2021
113
Junming Cao, Junzhi Li, Dongdong Li, Zeyu Yuan, Yuming Zhang, Valerii Shulga, Ziqi Sun, Wei Han

Sniffing Bacteria with a Carbon-Dot Artificial Nose

Apr 20, 2021
112
Nitzan Shauloff, Ahiud Morag, Karin Yaniv, Seema Singh, Ravit Malishev, Ofra Paz‑Tal, Lior Rokach, Raz Jelinek

Stable Lithium-Carbon Composite Enabled by Dual-Salt Additives

Apr 17, 2021
111
Lei Zheng, Feng Guo, Tuo Kang, Yingzhu Fan, Wei Gu, Yayun Mao, Ya Liu, Rong Huang, Zhiyun Li, Yanbin Shen, Wei Lu, Liwei Chen

Breaking Through Bottlenecks for Thermally Conductive Polymer Composites: A Perspective for Intrinsic Thermal Conductivity, Interfacial Thermal Resistance and Theoretics

Apr 13, 2021
110
Junwei Gu, Kunpeng Ruan

Human ACE2-Functionalized Gold “Virus-Trap” Nanostructures for Accurate Capture of SARS-CoV-2 and Single-Virus SERS Detection

Apr 13, 2021
109
Yong Yang, Yusi Peng, Chenglong Lin, Li Long, Jingying Hu, Jun He, Hui Zeng, Zhengren Huang, Zhi‑Yuan Li, Masaki Tanemura, Jianlin Shi, John R. Lombardi, Xiaoying Luo

Strain-Insensitive Hierarchically Structured Stretchable Microstrip Antennas for Robust Wireless Communication

Apr 9, 2021
108
Jia Zhu, Senhao Zhang, Ning Yi, Chaoyun Song, Donghai Qiu, Zhihui Hu, Bowen Li, Chenghao Xing, Hongbo Yang, Qing Wang, Huanyu Cheng

Wire-in-Wire TiO2/C Nanofibers Free-Standing Anodes for Li-Ion and K-Ion Batteries with Long Cycling Stability and High Capacity

Apr 9, 2021
107
Die Su, Yi Pei, Li Liu, Zhixiao Liu, Junfang Liu, Min Yang, Jiaxing Wen, Jing Dai, Huiqiu Deng, Guozhong Cao

Bi-Atom Electrocatalyst for Electrochemical Nitrogen Reduction Reactions

Apr 7, 2021
106
Wenchao Zhang, Bin‑Wei Zhang

Pancake-Like MOF Solid-State Electrolytes with Fast Ion Migration for High-Performance Sodium Battery

Apr 5, 2021
105
Gang Zhang, Jun Shu, Lin Xu, Xinyin Cai, Wenyuan Zou, Lulu Du, Song Hu, Liqiang Mai

A Natural Polymer Captor for Immobilizing Polysulfide/Polyselenide in Working Li–SeS2 Batteries

Apr 5, 2021
104
Yin Zhang, Menglei Wang, Yi Guo, Lingzhi Huang, Boya Wang, Yunhong Wei, Peng Jing, Yueying Zhang, Yun Zhang, Qian Wang, Jingyu Sun, Hao Wu

Fully Fabric-Based Triboelectric Nanogenerators as Self-Powered Human–Machine Interactive Keyboards

Apr 5, 2021
103
Jia Yi, Kai Dong, Shen Shen, Yang Jiang, Xiao Peng, Cuiying Ye, Zhong Lin Wang

Environmentally Friendly and Multifunctional Shaddock Peel-Based Carbon Aerogel for Thermal-Insulation and Microwave Absorption

Apr 5, 2021
102
Weihua Gu, Jiaqi Sheng, Qianqian Huang, Gehuan Wang, Jiabin Chen, Guangbin Ji

cPCN-Regulated SnO2 Composites Enables Perovskite Solar Cell with Efficiency Beyond 23%

Apr 1, 2021
101
Zicheng Li, Yifeng Gao, Zhihao Zhang, Qiu Xiong, Longhui Deng, Xiaochun Li, Qin Zhou, Yuanxing Fang, Peng Gao

In-Situ Annealed Ti3C2Tx MXene Based All-Solid-State Flexible Zn-Ion Hybrid Micro Supercapacitor Array with Enhanced Stability

Apr 1, 2021
100
La Li, Weijia Liu, Kai Jiang, Di Chen, Fengyu Qu, Guozhen Shen

Targeting Hypoxic Tumors with Hybrid Nanobullets for Oxygen-Independent Synergistic Photothermal and Thermodynamic Therapy

Mar 31, 2021
99
Di Gao, Ting Chen, Shuojia Chen, Xuechun Ren, Yulong Han, Yiwei Li, Ying Wang, Xiaoqing Guo, Hao Wang, Xing Chen, Ming Guo, Yu Shrike Zhang, Guosong Hong, Xingcai Zhang, Zhongmin Tian, Zhe Yang

From Micropores to Ultra-micropores inside Hard Carbon: Toward Enhanced Capacity in Room-/Low-Temperature Sodium-Ion Storage

Mar 30, 2021
98
Jinlin Yang, Xiaowei Wang, Wenrui Dai, Xu Lian, Xinhang Cui, Weichao Zhang, Kexin Zhang, Ming Lin, Ruqiang Zou, Kian Ping Loh, Quan‑Hong Yang, Wei Chen

Correction to: Interface Engineering of CoS/CoO@N‑Doped Graphene Nanocomposite for High‑Performance Rechargeable Zn–Air Batteries

Mar 23, 2021
97
Yuhui Tian, Li Xu, Meng Li, Ding Yuan, Xianhu Liu, Junchao Qian, Yuhai Dou, Jingxia Qiu, Shanqing Zhang

Targeted Sub-Attomole Cancer Biomarker Detection Based on Phase Singularity 2D Nanomaterial-Enhanced Plasmonic Biosensor

Mar 22, 2021
96
Yuye Wang, Shuwen Zeng, Aurelian Crunteanu, Zhenming Xie, Georges Humbert, Libo Ma, Yuanyuan Wei, Aude Brunel, Barbara Bessette, Jean‑Christophe Orlianges, Fabrice Lalloué, Oliver G. Schmidt, Nanfang Yu, Ho‑Pui Ho

Towards High-Energy and Anti-Self-Discharge Zn-Ion Hybrid Supercapacitors with New Understanding of the Electrochemistry

Mar 18, 2021
95
Yang Li, Wang Yang, Wu Yang, Ziqi Wang, Jianhua Rong, Guoxiu Wang, Chengjun Xu, Feiyu Kang, Liubing Dong

Lightweight, Flexible Cellulose-Derived Carbon Aerogel@Reduced Graphene Oxide/PDMS Composites with Outstanding EMI Shielding Performances and Excellent Thermal Conductivities

Mar 16, 2021
91
Ping Song, Bei Liu, Chaobo Liang, Kunpeng Ruan, Hua Qiu, Zhonglei Ma, Yongqiang Guo, Junwei Gu

Cryogenic Exfoliation of 2D Stanene Nanosheets for Cancer Theranostics

Mar 10, 2021
90
Jiang Ouyang, Ling Zhang, Leijiao Li, Wei Chen, Zhongmin Tang, Xiaoyuan Ji, Chan Feng, Na Tao, Na Kong, Tianfeng Chen, You‑Nian Liu, Wei Tao

Interface Engineering via Ti3C2Tx MXene Electrolyte Additive toward Dendrite-Free Zinc Deposition

Mar 8, 2021
89
Chuang Sun, Cuiping Wu, Xingxing Gu, Chao Wang, Qinghong Wang

Highly Concentrated, Conductive, Defect-free Graphene Ink for Screen-Printed Sensor Application

Mar 8, 2021
87
Dong Seok Kim, Jae‑Min Jeong, Hong Jun Park, Yeong Kyun Kim, Kyoung G. Lee, Bong Gill Choi

Tetrahedral Framework Nucleic Acid-Based Delivery of Resveratrol Alleviates Insulin Resistance: From Innate to Adaptive Immunity

Mar 6, 2021
86
Yanjing Li, Shaojingya Gao, Sirong Shi, Dexuan Xiao, Shuanglin Peng, Yang Gao, Ying Zhu, Yunfeng Lin

Natural Cocoons Enabling Flexible and Stable Fabric Lithium–Sulfur Full Batteries

Mar 6, 2021
84
Yanan An, Chao Luo, Dahua Yao, Shujing Wen, Peitao Zheng, Shangsen Chi, Yu Yang, Jian Chang, Yonghong Deng, Chaoyang Wang

Single-Photon Sources Based on Novel Color Centers in Silicon Carbide P–I–N Diodes: Combining Theory and Experiment

Mar 6, 2021
83
Igor A. Khramtsov, Dmitry Yu. Fedyanin

Direct Synthesis of Molybdenum Phosphide Nanorods on Silicon Using Graphene at the Heterointerface for Efficient Photoelectrochemical Water Reduction

Mar 1, 2021
81
Sang Eon Jun, Seokhoon Choi, Shinyoung Choi, Tae Hyung Lee, Changyeon Kim, Jin Wook Yang, Woon‑Oh Choe, In‑Hyuk Im, Cheol‑Joo Kim, Ho Won Jang

Injectable Self-Healing Adhesive pH-Responsive Hydrogels Accelerate Gastric Hemostasis and Wound Healing

Feb 27, 2021
80
Jiahui He, Zixi Zhang, Yutong Yang, Fenggang Ren, Jipeng Li, Shaojun Zhu, Feng Ma, Rongqian Wu, Yi Lv, Gang He, Baolin Guo, Dake Chu

Regulating Zn Deposition via an Artificial Solid–Electrolyte Interface with Aligned Dipoles for Long Life Zn Anode

Feb 23, 2021
79
Kai Wu, Jin Yi, Xiaoyu Liu, Yang Sun, Jin Cui, Yihua Xie, Yuyu Liu, Yongyao Xia, Jiujun Zhang

N-Doped Graphene-Decorated NiCo Alloy Coupled with Mesoporous NiCoMoO Nano-sheet Heterojunction for Enhanced Water Electrolysis Activity at High Current Density

Feb 19, 2021
77
Guangfu Qian, Jinli Chen, Tianqi Yu, Lin Luo, Shibin Yin

Three-Dimensional Ordered Mesoporous Carbon Spheres Modified with Ultrafine Zinc Oxide Nanoparticles for Enhanced Microwave Absorption Properties

Feb 17, 2021
76
Yan Song, Fuxing Yin, Chengwei Zhang, Weibing Guo, Liying Han, Ye Yuan

Non-Magnetic Bimetallic MOF-Derived Porous Carbon-Wrapped TiO2/ZrTiO4 Composites for Efficient Electromagnetic Wave Absorption

Feb 17, 2021
75
Jing Qiao, Xue Zhang, Chang Liu, Longfei Lyu, Yunfei Yang, Zhou Wang, Lili Wu, Wei Liu, Fenglong Wang, Jiurong Liu

Simultaneously Regulating Uniform Zn2+ Flux and Electron Conduction by MOF/rGO Interlayers for High-Performance Zn Anodes

Feb 15, 2021
73
Ziqi Wang, Liubing Dong, Weiyuan Huang, Hao Jia, Qinghe Zhao, Yidi Wang, Bin Fei, Feng Pan

Thermochromic Silks for Temperature Management and Dynamic Textile Displays

Feb 14, 2021
72
Yang Wang, Jing Ren, Chao Ye, Ying Pei, Shengjie Ling

High Rate and Long Lifespan Sodium-Organic Batteries Using Pseudocapacitive Porphyrin Complexes-Based Cathode

Feb 14, 2021
71
Xi Chen, Xin Feng, Bo Ren, Liangzhu Jiang, Hongbo Shu, Xiukang Yang, Zhi Chen, Xiujuan Sun, Enhui Liu, Ping Gao

Single-Layer ZnO Hollow Hemispheres Enable High-Performance Self-Powered Perovskite Photodetector for Optical Communication

Feb 12, 2021
70
Xiyan Pan, Jianqiang Zhang, Hai Zhou, Ronghuan Liu, Dingjun Wu, Rui Wang, Liangping Shen, Li Tao, Jun Zhang, Hao Wang

Inorganic Colloidal Electrolyte for Highly Robust Zinc-Ion Batteries

Feb 11, 2021
69
Jiawei Gao, Xuesong Xie, Shuquan Liang, Bingan Lu, Jiang Zhou

Efficient Two-Dimensional Perovskite Solar Cells Realized by Incorporation of Ti3C2Tx MXene as Nano-Dopants

Feb 11, 2021
68
Xin Jin, Lin Yang, Xiao‑Feng Wang

Epitaxial Lift-Off of Flexible GaN-Based HEMT Arrays with Performances Optimization by the Piezotronic Effect

Feb 10, 2021
67
Xin Chen, Jianqi Dong, Chenguang He, Longfei He, Zhitao Chen, Shuti Li, Kang Zhang, Xingfu Wang, Zhong Lin Wang

Ultrathin, Lightweight, and Flexible CNT Buckypaper Enhanced Using MXenes for Electromagnetic Interference Shielding

Feb 9, 2021
66
Rongliang Yang, Xuchun Gui, Li Yao, Qingmei Hu, Leilei Yang, Hao Zhang, Yongtao Yao, Hui Mei, Zikang Tang

Highly Sensitive Ultrathin Flexible Thermoplastic Polyurethane/Carbon Black Fibrous Film Strain Sensor with Adjustable Scaffold Networks

Jan 25, 2021
64
Xin Wang, Xianhu Liu, Dirk W. Schubert

Berlin Green Framework-Based Gas Sensor for Room-Temperature and High-Selectivity Detection of Ammonia

Jan 25, 2021
63
Tingqiang Yang, Lingfeng Gao, Wenxuan Wang, Jianlong Kang, Guanghui Zhao, Delong Li, Wen Chen, Han Zhang

Interior and Exterior Decoration of Transition Metal Oxide Through Cu0/Cu+ Co-Doping Strategy for High-Performance Supercapacitor

Jan 25, 2021
61
Weifeng Liu, Zhi Zhang, Yanan Zhang, Yifan Zheng, Nishuang Liu, Jun Su, Yihua Gao

Ultrasonic Plasma Engineering Toward Facile Synthesis of Single-Atom M-N4/N-Doped Carbon (M = Fe, Co) as Superior Oxygen Electrocatalyst in Rechargeable Zinc–Air Batteries

Jan 21, 2021
60
Kai Chen, Seonghee Kim, Minyeong Je, Heechae Choi, Zhicong Shi, Nikola Vladimir, Kwang Ho Kim, Oi Lun Li

Identifying Heteroatomic and Defective Sites in Carbon with Dual-Ion Adsorption Capability for High Energy and Power Zinc Ion Capacitor

Jan 21, 2021
59
Wenjie Fan, Jia Ding, Jingnan Ding, Yulong Zheng, Wanqing Song, Jiangfeng Lin, Caixia Xiao, Cheng Zhong, Huanlei Wang, Wenbin Hu

Gold Nanostars-AIE Theranostic Nanodots with Enhanced Fluorescence and Photosensitization Towards Effective Image-Guided Photodynamic Therapy

Jan 16, 2021
58
Mohammad Tavakkoli Yaraki, Min Wu, Eshu Middha, Wenbo Wu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Bin Liu, Yen Nee Tan

Electrospinning of Flexible Poly(vinyl alcohol)/MXene Nanofiber-Based Humidity Sensor Self-Powered by Monolayer Molybdenum Diselenide Piezoelectric Nanogenerator

Jan 16, 2021
57
Dongyue Wang, Dongzhi Zhang, Peng Li, Zhimin Yang, Qian Mi, Liandong Yu

High-Energy and High-Power Pseudocapacitor–Battery Hybrid Sodium-Ion Capacitor with Na+ Intercalation Pseudocapacitance Anode

Jan 8, 2021
55
Qiulong Wei, Qidong Li, Yalong Jiang, Yunlong Zhao, Shuangshuang Tan, Jun Dong, Liqiang Mai, Dong‑Liang Peng

Chemical Coupled PEDOT:PSS/Si Electrode: Suppressed Electrolyte Consumption Enables Long-Term Stability

Jan 8, 2021
54
Xuejiao Liu, Zhixin Xu, Asma Iqbal, Ming Chen, Nazakat Ali, CheeTongJohn Low, Rongrong Qi, Jiantao Zai, Xuefeng Qian

Metallic Graphene Nanoribbons

Jan 5, 2021
53
Sheng‑Yi Xie, Xian‑Bin Li

Charge-Transfer Resonance and Electromagnetic Enhancement Synergistically Enabling MXenes with Excellent SERS Sensitivity for SARS-CoV-2 S Protein Detection

Jan 5, 2021
52
Yusi Peng, Chenglong Lin, Li Long, Tanemura Masaki, Mao Tang, Lili Yang, Jianjun Liu, Zhengren Huang, Zhiyuan Li, Xiaoying Luo, John R. Lombardi, Yong Yang

Magnetic Array Assisted Triboelectric Nanogenerator Sensor for Real-Time Gesture Interaction

Jan 5, 2021
51
Ken Qin, Chen Chen, Xianjie Pu, Qian Tang, Wencong He, Yike Liu, Qixuan Zeng, Guanlin Liu, Hengyu Guo, Chenguo Hu

Efficient Catalytic Conversion of Polysulfides by Biomimetic Design of “Branch-Leaf” Electrode for High-Energy Sodium–Sulfur Batteries

Jan 5, 2021
50
Wenyan Du, Kangqi Shen, Yuruo Qi, Wei Gao, Mengli Tao, Guangyuan Du, Shu‑juan Bao, Mingyang Chen, Yuming Chen, Maowen Xu

Band Engineering and Morphology Control of Oxygen-Incorporated Graphitic Carbon Nitride Porous Nanosheets for Highly Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution

Jan 4, 2021
48
Yunyan Wu, Pan Xiong, Jianchun Wu, Zengliang Huang, Jingwen Sun, Qinqin Liu, Xiaonong Cheng, Juan Yang, Junwu Zhu, Yazhou Zhou

Hierarchical Magnetic Network Constructed by CoFe Nanoparticles Suspended Within “Tubes on Rods” Matrix Toward Enhanced Microwave Absorption

Jan 4, 2021
47
Chunyang Xu, Lei Wang, Xiao Li, Xiang Qian, Zhengchen Wu, Wenbin You, Ke Pei, Gang Qin, Qingwen Zeng, Ziqi Yang, Chen Jin, Renchao Che

A Bulk-Heterostructure Nanocomposite Electrolyte of Ce0.8Sm0.2O2-δ–SrTiO3 for Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells

Jan 4, 2021
46
Yixiao Cai, Yang Chen, Muhammad Akbar, Bin Jin, Zhengwen Tu, Naveed Mushtaq, Baoyuan Wang, Xiangyang Qu, Chen Xia, Yizhong Huang

Present and Future of Phase-Selectively Disordered Blue TiO2 for Energy and Society Sustainability

Jan 4, 2021
45
Yongguang Luo, Hyoyoung Lee

Solution-Processed Transparent Conducting Electrodes for Flexible Organic Solar Cells with 16.61% Efficiency

Jan 4, 2021
44
Juanyong Wan, Yonggao Xia, Junfeng Fang, Zhiguo Zhang, Bingang Xu, Jinzhao Wang, Ling Ai, Weijie Song, Kwun Nam Hui, Xi Fan, Yongfang Li

Lotus Leaf-Derived Gradient Hierarchical Porous C/MoS2 Morphology Genetic Composites with Wideband and Tunable Electromagnetic Absorption Performance

Jan 4, 2021
43
Fei Pan, Zhicheng Liu, Baiwen Deng, Yanyan Dong, Xiaojie Zhu, Chuang Huang, Wei Lu

Armoring Black Phosphorus Anode with Stable Metal–Organic-Framework Layer for Hybrid K-Ion Capacitors

Jan 4, 2021
42
Mengzhu Xu, Yutong Feng, Bingjie Chen, Ruijin Meng, Mengting Xia, Feng Gu, Donglei Yang, Chi Zhang, Jinhu Yang

Cu3(PO4)2: Novel Anion Convertor for Aqueous Dual-Ion Battery

Jan 4, 2021
41
Haoxiang Yu, Chenchen Deng, Huihui Yan, Maoting Xia, Xikun Zhang, Zhen‑Bo Wang, Jie Shu

Dimensional Gradient Structure of CoSe2@CNTs–MXene Anode Assisted by Ether for High-Capacity, Stable Sodium Storage

Jan 4, 2021
40
Enze Xu, Pengcheng Li, Junjie Quan, Hanwen Zhu, Li Wang, Yajing Chang, Zhenjie Sun, Lei Chen, Dabin Yu, Yang Jiang

High Yield Transfer of Clean Large-Area Epitaxial Oxide Thin Films

Jan 4, 2021
39
Bowen Zhang, Chao Yun, Judith L. MacManus‑Driscoll

Spray Pyrolyzed TiO2 Embedded Multi-Layer Front Contact Design for High-Efficiency Perovskite Solar Cells

Jan 4, 2021
36
Md. Shahiduzzaman, Mohammad Ismail Hossain, Sem Visal, Tetsuya Kaneko, Wayesh Qarony, Shinjiro Umezu, Koji Tomita, Satoru Iwamori, Dietmar Knipp, Yuen Hong Tsang, Md. Akhtaruzzaman, Jean‑Michel Nunzi, Tetsuya Taima, Masao Isomura

Electrolyte Concentration Regulation Boosting Zinc Storage Stability of High-Capacity K0.486V2O5 Cathode for Bendable Quasi-Solid-State Zinc Ion Batteries

Jan 4, 2021
34
Linpo Li, Shuailei Liu, Wencong Liu, Deliang Ba, Wenyi Liu, Qiuyue Gui, Yao Chen, Zuoqi Hu, Yuanyuan Li, Jinping Liu

Ta-Doped Sb2Te Allows Ultrafast Phase-Change Memory with Excellent High-Temperature Operation Characteristics

Jan 4, 2021
33
Yuan Xue, Shuai Yan, Shilong Lv, Sannian Song, Zhitang Song

Remote Tracking Gas Molecular via the Standalone-Like Nanosensor-Based Tele-Monitoring System

Jan 4, 2021
32
Han Jin, Junkan Yu, Daxiang Cui, Shan Gao, Hao Yang, Xiaowei Zhang, Changzhou Hua, Shengsheng Cui, Cuili Xue, Yuna Zhang, Yuan Zhou, Bin Liu, Wenfeng Shen, Shengwei Deng, Wanlung Kam, Waifung Cheung

Nanoparticle-Mediated Lipid Metabolic Reprogramming of T Cells in Tumor Microenvironments for Immunometabolic Therapy

Jan 4, 2021
31
Dongyoon Kim, Yina Wu, Qiaoyun Li, Yu‑Kyoung Oh

Nb2C MXene-Functionalized Scaffolds Enables Osteosarcoma Phototherapy and Angiogenesis/Osteogenesis of Bone Defects

Jan 4, 2021
30
Junhui Yin, Shanshan Pan, Xiang Guo, Youshui Gao, Daoyu Zhu, Qianhao Yang, Junjie Gao, Changqing Zhang, Yu Chen

CaCO3-Assisted Preparation of pH-Responsive Immune-Modulating Nanoparticles for Augmented Chemo-Immunotherapy

Nov 22, 2020
29
Yujie Zhu, Zhijuan Yang, Ziliang Dong, Yimou Gong, Yu Hao, Longlong Tian, Xianzhu Yang, Zhuang Liu, Liangzhu Feng

Dual-Wavelength Photosensitive Nano-in-Micro Scaffold Regulates Innate and Adaptive Immune Responses for Osteogenesis

Nov 21, 2020
28
Qin Zhao, Miusi Shi, Chengcheng Yin, Zifan Zhao, Jinglun Zhang, Jinyang Wang, Kailun Shen, Lingling Zhang, Hua Tang, Yin Xiao, Yufeng Zhang

A Nano-Micro Engineering Nanofiber for Electromagnetic Absorber, Green Shielding and Sensor

Nov 20, 2020
27
Min Zhang, Chen Han, Wen‑Qiang Cao, Mao‑Sheng Cao, Hui‑Jing Yang, Jie Yuan

MOFs-Based Nitric Oxide Therapy for Tendon Regeneration

Nov 11, 2020
23
Jun Chen, Dandan Sheng, Ting Ying, Haojun Zhao, Jian Zhang, Yunxia Li, He Xu, Shiyi Chen

3D Lamellar-Structured Graphene Aerogels for Thermal Interface Composites with High Through-Plane Thermal Conductivity and Fracture Toughness

Nov 11, 2020
22
Pengfei Liu, Xiaofeng Li, Peng Min, Xiyuan Chang, Chao Shu, Yun Ding, Zhong‑Zhen Yu

Highly Dispersed Cobalt Nanoparticles Embedded in Nitrogen-Doped Graphitized Carbon for Fast and Durable Potassium Storage

Nov 7, 2020
21
Xiaodong Shi, Zhenming Xu, Cheng Han, Runze Shi, Xianwen Wu, Bingan Lu, Jiang Zhou, Shuquan Liang

Boosting Transport Kinetics of Ions and Electrons Simultaneously by Ti3C2Tx (MXene) Addition for Enhanced Electrochromic Performance

Nov 6, 2020
20
Wenting Wu, Huajing Fang, Hailong Ma, Liangliang Wu, Wenqing Zhang, Hong Wang

Printable Zinc-Ion Hybrid Micro-Capacitors for Flexible Self-Powered Integrated Units

Nov 5, 2020
19
Juan Zeng, Liubing Dong, Lulu Sun, Wen Wang, Yinhua Zhou, Lu Wei, Xin Guo

Ternary MOF-Based Redox Active Sites Enabled 3D-on-2D Nanoarchitectured Battery-Type Electrodes for High-Energy-Density Supercapatteries

Nov 2, 2020
17
Goli Nagaraju, S. Chandra Sekhar, Bhimanaboina Ramulu, Sk. Khaja Hussain, D. Narsimulu, Jae Su Yu

Correction to: High-Index-Faceted Ni3S2 Branch Arrays as Bifunctional Electrocatalysts for Efficient Water Splitting

Oct 31, 2020
16
Shengjue Deng, Kaili Zhang, Dong Xie, Yan Zhang, Yongqi Zhang, Yadong Wang, Jianbo Wu, Xiuli Wang, Hong Jin Fan, Xinhui Xia, Jiangping Tu

Controlled Assembly of Luminescent Lanthanide-Organic Frameworks via Post-Treatment of 3D-Printed Objects

Oct 31, 2020
15
Jiahui Huang, Peiyi Wu

Homologous Strategy to Construct High-Performance Coupling Electrodes for Advanced Potassium-Ion Hybrid Capacitors

Oct 30, 2020
14
Ying Xu, Jiafeng Ruan, Yuepeng Pang, Hao Sun, Chu Liang, Haiwen Li, Junhe Yang, Shiyou Zheng

MOF-Derived CoSe2@N-Doped Carbon Matrix Confined in Hollow Mesoporous Carbon Nanospheres as High-Performance Anodes for Potassium-Ion Batteries

Oct 27, 2020
9
Su Hyun Yang, Seung‑Keun Park, Yun Chan Kang

3D Carbon Frameworks for Ultrafast Charge/Discharge Rate Supercapacitors with High Energy-Power Density

Oct 27, 2020
8
Changyu Leng, Zongbin Zhao, Yinzhou Song, Lulu Sun, Zhuangjun Fan, Yongzhen Yang, Xuguang Liu, Xuzhen Wang, Jieshan Qiu

Single-Atom Cobalt-Based Electrochemical Biomimetic Uric Acid Sensor with Wide Linear Range and Ultralow Detection Limit

Oct 27, 2020
7
Fang Xin Hu, Tao Hu, Shihong Chen, Dongping Wang, Qianghai Rao, Yuhang Liu, Fangyin Dai, Chunxian Guo, Hong Bin Yang, Chang Ming Li

Nanoparticle-Loaded Polarized-Macrophages for Enhanced Tumor Targeting and Cell-Chemotherapy

Oct 27, 2020
6
Teng Hou, Tianqi Wang, Weiwei Mu, Rui Yang, Shuang Liang, Zipeng Zhang, Shunli Fu, Tong Gao, Yongjun Liu, Na Zhang

Atomic Modulation of 3D Conductive Frameworks Boost Performance of MnO2 for Coaxial Fiber-Shaped Supercapacitors

Oct 27, 2020
4
Xiaona Wang, Zhenyu Zhou, Zhijian Sun, Jinho Hah, Yagang Yao, Kyoung‑Sik Moon, Jiangtao Di, Qingwen Li, Ching‑ping Wong

Interface Engineering of CoS/CoO@N-Doped Graphene Nanocomposite for High-Performance Rechargeable Zn–Air Batteries

Oct 27, 2020
3
Yuhui Tian, Li Xu, Meng Li, Ding Yuan, Xianhu Liu, Junchao Qian, Yuhai Dou, Jingxia Qiu, Shanqing Zhang

Superior Pseudocapacitive Storage of a Novel Ni3Si2/NiOOH/Graphene Nanostructure for an All-Solid-State Supercapacitor

Oct 27, 2020
2
Jing Ning, Maoyang Xia, Dong Wang, Xin Feng, Hong Zhou, Jincheng Zhang, Yue Hao

Enhanced Potassium-Ion Storage of the 3D Carbon Superstructure by Manipulating the Nitrogen-Doped Species and Morphology

Oct 27, 2020
1
Yanhua Li, Kui Xiao, Cong Huang, Jin Wang, Ming Gao, Aiping Hu, Qunli Tang, Binbin Fan, Yali Xu, Xiaohua Chen