Published: Dec 1, 2022

Correction to: Recent Advances on Early-Stage Fire-Warning Systems: Mechanism, Performance, and Perspective

Nov 23, 2022
226
Xiaolu Li, Antonio Vázquez‑López, José Sánchez del Río Sáez, De‑Yi Wang

Carbon-Nitride-Based Materials for Advanced Lithium–Sulfur Batteries

Nov 14, 2022
222
Wenhao Sun, Zihao Song, Zhenxing Feng, Yaqin Huang, Zhichuan J. Xu, Yi‑Chun Lu, Qingli Zou

Recent Progress on Flexible Room-Temperature Gas Sensors Based on Metal Oxide Semiconductor

Oct 21, 2022
206
Lang‑Xi Ou, Meng‑Yang Liu, Li‑Yuan Zhu, David Wei Zhang, Hong‑Liang Lu

Solid Electrolyte Interface in Zn-Based Battery Systems

Oct 19, 2022
205
Xinyu Wang, Xiaomin Li, Huiqing Fan, Longtao Ma

Progress of Materials and Devices for Neuromorphic Vision Sensors

Oct 15, 2022
203
Sung Woon Cho, Chanho Jo, Yong‑Hoon Kim, Sung Kyu Park

Vertically Integrated Electronics: New Opportunities from Emerging Materials and Devices

Oct 7, 2022
201
Seongjae Kim, Juhyung Seo, Junhwan Choi, Hocheon Yoo

Animal- and Human-Inspired Nanostructures as Supercapacitor Electrode Materials: A Review

Oct 6, 2022
199
Iftikhar Hussain, Charmaine Lamiel, Sumanta Sahoo, Muhammad Sufyan Javed, Muhammad Ahmad, Xi Chen, Shuai Gu, Ning Qin, Mohammed A. Assiri, Kaili Zhang

Recent Advances on Early-Stage Fire-Warning Systems: Mechanism, Performance, and Perspective

Oct 6, 2022
197
Xiaolu Li, Antonio Vázquez‑López, José Sánchez del Río Saeza, De‑Yi Wang

From 1D Nanofibers to 3D Nanofibrous Aerogels: A Marvellous Evolution of Electrospun SiO2 Nanofibers for Emerging Applications

Sep 26, 2022
194
Cheng Liu, Sai Wang, Ni Wang, Jianyong Yu, Yi‑Tao Liu, Bin Ding

Metal–Organic Framework Materials for Electrochemical Supercapacitors

Sep 1, 2022
181
Ziwei Cao, Roya Momen, Shusheng Tao, Dengyi Xiong, Zirui Song, Xuhuan Xiao, Wentao Deng, Hongshuai Hou, Sedat Yasar, Sedar Altin, Faith Bulut, Guoqiang Zou, Xiaobo Ji

Recent Advancements on Photothermal Conversion and Antibacterial Applications over MXenes-Based Materials

Aug 24, 2022
178
Shuyan Hao, Hecheng Han, Zhengyi Yang, Mengting Chen, Yanyan Jiang, Guixia Lu, Lun Dong, Hongling Wen, Hui Li, Jiurong Liu, Lili Wu, Zhou Wang, Fenglong Wang

Critical Review on cathode–electrolyte Interphase Toward High-Voltage Cathodes for Li-Ion Batteries

Aug 16, 2022
166
Jijian Xu

Breathable Electronic Skins for Daily Physiological Signal Monitoring

Aug 9, 2022
161
Yi Yang, Tianrui Cui, Ding Li, Shourui Ji, Zhikang Chen, Wancheng Shao, Houfang Liu, Tian‑Ling Ren

Quantum Dots Compete at the Acme of MXene Family for the Optimal Catalysis

Aug 2, 2022
158
Yuhua Liu, Wei Zhang, Weitao Zheng

Multifunctional Flexible Humidity Sensor Systems Towards Noncontact Wearable Electronics

Jul 22, 2022
150
Yuyao Lu, Geng Yang, Yajing Shen, Huayong Yang, Kaichen Xu

Connecting Calcium-Based Nanomaterials and Cancer: From Diagnosis to Therapy

Jul 18, 2022
145
Shuang Bai, Yulu Lan, Shiying Fu, Hongwei Cheng, Zhixiang Lu, Gang Liu

Morphological Engineering of Sensing Materials for Flexible Pressure Sensors and Artificial Intelligence Applications

Jul 5, 2022
141
Zhengya Shi, Lingxian Meng, Xinlei Shi, Hongpeng Li, Juzhong Zhang, Qingqing Sun, Xuying Liu, Jinzhou Chen, Shuiren Liu

Azobenzene-Based Solar Thermal Fuels: A Review

Jun 29, 2022
138
Bo Zhang, Yiyu Feng, Wei Feng

Efficient Preconstruction of Three-Dimensional Graphene Networks for Thermally Conductive Polymer Composites

Jun 14, 2022
129
Hao‑Yu Zhao, Ming‑Yuan Yu, Ji Liu, Xiaofeng Li, Peng Min, Zhong‑Zhen Yu

Emerging Flexible Thermally Conductive Films: Mechanism, Fabrication, Application

Jun 14, 2022
127
Chang‑Ping Feng, Fang Wei, Kai‑Yin Sun, Yan Wang, Hong‑Bo Lan, Hong‑Jing Shang, Fa‑Zhu Ding, Lu Bai, Jie Yang, Wei Yang

Electrochemical Proton Storage: From Fundamental Understanding to Materials to Devices

Jun 14, 2022
126
Tiezhu Xu, Di Wang, Zhiwei Li, Ziyang Chen, Jinhui Zhang, Tingsong Hu, Xiaogang Zhang, Laifa Shen

Semi-Implantable Bioelectronics

May 28, 2022
125
Jiaru Fang, Shuang Huang, Fanmao Liu, Gen He, Xiangling Li, Xinshuo Huang, Hui‑jiuan Chen, Xi Xie

Emerging Strategies in Enhancing Singlet Oxygen Generation of Nano-Photosensitizers Toward Advanced Phototherapy

May 5, 2022
123
Mohammad Tavakkoli Yaraki, Bin Liu, Yen Nee Tan

Recent Progress of Electrode Materials for Flexible Perovskite Solar Cells

Apr 30, 2022
117
Yumeng Xu, Zhenhua Lin, Wei Wei, Yue Hao, Shengzhong Liu, Jianyong Ouyang, Jingjing Chang

Oxygen Evolution Reaction in Energy Conversion and Storage: Design Strategies Under and Beyond the Energy Scaling Relationship

Apr 28, 2022
112
Jiangtian Li

Anti-Parkinsonian Therapy: Strategies for Crossing the Blood–Brain Barrier and Nano-Biological Effects of Nanomaterials

Apr 15, 2022
105
Guowang Cheng, Yujing Liu, Rui Ma, Guopan Cheng, Yucheng Guan, Xiaojia Chen, Zhenfeng Wu, Tongkai Chen

Cellulose Nanopaper: Fabrication, Functionalization, and Applications

Apr 13, 2022
104
Wei Liu, Kun Liu, Haishun Du, Ting Zheng, Ning Zhang, Ting Xu, Bo Pang, Xinyu Zhang, Chuanling Si, Kai Zhang

Next-Generation Intelligent MXene-Based Electrochemical Aptasensors for Point-of-Care Cancer Diagnostics

Apr 11, 2022
100
Arpana Parihar, Ayushi Singhal, Neeraj Kumar, Raju Khan, Mohd. Akram Khan, Avanish K. Srivastava

Nanozymes: Versatile Platforms for Cancer Diagnosis and Therapy

Apr 6, 2022
95
Xiaodong Zhang, Xiaokai Chen, Yanli Zhao

High-Energy Batteries: Beyond Lithium-Ion and Their Long Road to Commercialisation

Apr 6, 2022
94
Yulin Gao, Zhenghui Pan, Jianguo Sun, Zhaolin Liu, John Wang

Recent Advances in Design Strategies and Multifunctionality of Flexible Electromagnetic Interference Shielding Materials

Mar 25, 2022
80
Junye Cheng, Chuanbing Li, Yingfei Xiong, Huibin Zhang, Hassan Raza, Sana Ullah, Jinyi Wu, Guangping Zheng, Qi Cao, Deqing Zhang, Qingbin Zheng, Renchao Che

Correction to: Memristive Devices Based on Two-Dimensional Transition Metal Chalcogenides for Neuromorphic Computing

Mar 5, 2022
71
Ki Chang Kwon, Ji Hyun Baek, Kootak Hong, Soo Young Kim, Ho Won Jang

State of the Art and Prospects in Metal-Organic Framework-Derived Microwave Absorption Materials

Feb 26, 2022
68
Shuning Ren, Haojie Yu, Li Wang, Zhikun Huang, Tengfei Lin, Yudi Huang, Jian Yang, Yichuan Hong, Jinyi Liu

A Better Zn-Ion Storage Device: Recent Progress for Zn-Ion Hybrid Supercapacitors

Feb 23, 2022
64
Jialun Jin, Xiangshun Geng, Qiang Chen, Tian‑Ling Ren

Functionalized Fiber-Based Strain Sensors: Pathway to Next-Generation Wearable Electronics

Feb 15, 2022
61
Zekun Liu, Tianxue Zhu, Junru Wang, Zijian Zheng, Yi Li, Jiashen Li, Yuekun Lai

Memristive Devices Based on Two-Dimensional Transition Metal Chalcogenides for Neuromorphic Computing

Feb 5, 2022
58
Ki Chang Kwon, Ji Hyun Baek, Kootak Hong, Soo Young Kim, Ho Won Jang

Recent Progress on Asymmetric Carbon- and Silica-Based Nanomaterials: From Synthetic Strategies to Their Applications

Jan 17, 2022
45
Haitao Li, Liang Chen, Xiaomin Li, Daoguang Sun, Haijiao Zhang

Shining Light on Anion-Mixed Nanocatalysts for Efficient Water Electrolysis: Fundamentals, Progress, and Perspectives

Jan 3, 2022
43
Yaoda Liu, Paranthaman Vijayakumar, Qianyi Liu, Thangavel Sakthivel, Fuyi Chen, Zhengfei Dai

Zinc Anode for Mild Aqueous Zinc-Ion Batteries: Challenges, Strategies, and Perspectives

Jan 3, 2022
42
Jinzhang Yang, Bosi Yin, Ying Sun, Hongge Pan, Wenping Sun, Baohua Jia, Siwen Zhang, Tianyi Ma

From Bench to the Clinic: The Path to Translation of Nanotechnology-Enabled mRNA SARS-CoV-2 Vaccines

Jan 3, 2022
41
Diana O. Lopez‑Cantu, Xichi Wang, Hector Carrasco‑Magallanes, Samson Afewerki, Xingcai Zhang, Joseph V. Bonventre, Guillermo U. Ruiz‑Esparza

Atomically Dispersed Transition Metal-Nitrogen-Carbon Bifunctional Oxygen Electrocatalysts for Zinc-Air Batteries: Recent Advances and Future Perspectives

Dec 16, 2021
36
Fang Dong, Mingjie Wu, Zhangsen Chen, Xianhu Liu, Gaixia Zhang, Jinli Qiao, Shuhui Sun

“Toolbox” for the Processing of Functional Polymer Composites

Dec 16, 2021
35
Yun Wei, Hongju Zhou, Hua Deng, Wenjing Ji, Ke Tian, Zhuyu Ma, Kaiyi Zhang, Qiang Fu

Interfacial Engineering Strategy for High-Performance Zn Metal Anodes

Dec 2, 2021
6
Bin Li, Xiaotan Zhang, Tingting Wang, Zhangxing He, Bingan Lu, Shuquan Liang, Jiang Zhou

Multiplexed Profiling of Extracellular Vesicles for Biomarker Development

Dec 2, 2021
3
Cheng Jiang, Ying Fu, Guozhen Liu, Bowen Shu, Jason Davis, George K. Tofaris

Conductive Biomaterials as Bioactive Wound Dressing for Wound Healing and Skin Tissue Engineering

Dec 2, 2021
1
Rui Yu, Hualei Zhang, Baolin Guo

Human Machine Interface with Wearable Electronics Using Biodegradable Triboelectric Films for Calligraphy Practice and Correction

Nov 15, 2022
225
Shen Shen, Jia Yi, Zhongda Sun, Zihao Guo, Tianyiyi He, Liyun Ma, Huimin Li, Jiajia Fu, Chengkuo Lee, Zhong Lin Wang

Significantly Enhanced Electromagnetic Interference Shielding Performances of Epoxy Nanocomposites with Long-Range Aligned Lamellar Structures

Nov 15, 2022
224
Lei Wang, Zhonglei Ma, Hua Qiu, Yali Zhang, Ze Yu, Junwei Gu

Electron-Deficient Zn-N6 Configuration Enabling Polymeric Carbon Nitride for Visible-Light Photocatalytic Overall Water Splitting

Nov 14, 2022
223
Daming Zhao, Yiqing Wang, Chung‑Li Dong, Fanqi Meng, Yu‑Cheng Huang, Qinghua Zhang, Lin Gu, Lan Liu, Shaohua Shen

Chip-Based High-Dimensional Optical Neural Network

Nov 14, 2022
221
Xinyu Wang, Peng Xie, Bohan Chen, Xingcai Zhang

Bacterial Metabolism-Initiated Nanocatalytic Tumor Immunotherapy

Nov 11, 2022
220
Wencheng Wu, Yinying Pu, Shuang Gao, Yucui Shen, Min Zhou, Heliang Yao, Jianlin Shi

Interface Reversible Electric Field Regulated by Amphoteric Charged Protein-Based Coating Toward High-Rate and Robust Zn Anode

Nov 10, 2022
219
Meihua Zhu, Qing Ran, Houhou Huang, Yunfei Xie, Mengxiao Zhong, Geyu Lu, Fu‑Quan Bai, Xing‑You Lang, Xiaoteng Jia, Danming Chao

Metal–Organic Frameworks Functionalized Separators for Robust Aqueous Zinc-Ion Batteries

Nov 9, 2022
218
Yang Song, Pengchao Ruan, Caiwang Mao, Yuxin Chang, Ling Wang, Lei Dai, Peng Zhou, Bingan Lu, Jiang Zhou, Zhangxing He

High-Entropy Perovskite Oxide: A New Opportunity for Developing Highly Active and Durable Air Electrode for Reversible Protonic Ceramic Electrochemical Cells

Nov 9, 2022
217
Zuoqing Liu, Zhengjie Tang, Yufei Song, Guangming Yang, Wanru Qian, Meiting Yang, Yinlong Zhu, Ran Ran, Wei Wang, Wei Zhou, Zongping Shao

Aqueous Two-Phase Interfacial Assembly of COF Membranes for Water Desalination

Nov 9, 2022
216
Hongjian Wang, Jiashuai Zhao, Yang Li, Yu Cao, Ziting Zhu, Meidi Wang, Runnan Zhang, Fusheng Pan, Zhongyi Jiang

Defect Passivation on Lead-Free CsSnI3 Perovskite Nanowires Enables High-Performance Photodetectors with Ultra-High Stability

Nov 7, 2022
215
Zheng Gao, Hai Zhou, Kailian Dong, Chen Wang, Jiayun Wei, Zhe Li, Jiashuai Li, Yongjie Liu, Jiang Zhao, Guojia Fang

Oxygen Functionalization-Induced Charging Effect on Boron Active Sites for High-Yield Electrocatalytic NH3 Production

Nov 5, 2022
214
Ashmita Biswas, Samadhan Kapse, Ranjit Thapa, Ramendra Sundar Dey

MXene-Based Composites as Nanozymes in Biomedicine: A Perspective

Nov 4, 2022
213
Siavash Iravani, Rajender S. Varma

Significant Lifetime Enhancement in QLEDs by Reducing Interfacial Charge Accumulation via Fluorine Incorporation in the ZnO Electron Transport Layer

Nov 4, 2022
212
Dong Seob Chung, Tyler Davidson‑Hall, Giovanni Cotella, Quan Lyu, Peter Chun, Hany Aziz

A Pair-Electrosynthesis for Formate at Ultra-Low Voltage Via Coupling of CO2 Reduction and Formaldehyde Oxidation

Nov 1, 2022
211
Mengyu Li, Tehua Wang, Weixing Zhao, Shuangyin Wang, Yuqin Zou

Quasi-Solid-State Ion-Conducting Arrays Composite Electrolytes with Fast Ion Transport Vertical-Aligned Interfaces for All-Weather Practical Lithium-Metal Batteries

Oct 31, 2022
210
Xinyang Li, Yong Wang, Kai Xi, Wei Yu, Jie Feng, Guoxin Gao, Hu Wu, Qiu Jiang, Amr Abdelkader, Weibo Hua, Guiming Zhong, Shujiang Ding

Nanocrystalline Iron Pyrophosphate-Regulated Amorphous Phosphate Overlayer for Enhancing Solar Water Oxidation

Oct 31, 2022
209
Chengkai Xia, Yuankai Li, Minyeong Je, Jaekyum Kim, Sung Min Cho, Chang Hyuck Choi, Heechae Choi, Tae‑Hoon Kim, Jung Kyu Kim

Iodine Promoted Ultralow Zn Nucleation Overpotential and Zn-Rich Cathode for Low-Cost, Fast-Production and High-Energy Density Anode-Free Zn-Iodine Batteries

Oct 26, 2022
208
Yixiang Zhang, Lequan Wang, Qingyun Li, Bo Hu, Junming Kang, Yuhuan Meng, Zedong Zhao, Hongbin Lu

MOF/Polymer-Integrated Multi-Hotspot Mid-Infrared Nanoantennas for Sensitive Detection of CO2 Gas

Oct 22, 2022
207
Hong Zhou, Zhihao Ren, Cheng Xu, Liangge Xu, Chengkuo Lee

High-Performance Perovskite Quantum Dot Solar Cells Enabled by Incorporation with Dimensionally Engineered Organic Semiconductor

Oct 17, 2022
204
Seyeong Lim, Dae Hwan Lee, Hyuntae Choi, Yelim Choi, Dong Geon Lee, Sung Beom Cho, Seonkyung Ko, Jongmin Choi, Younghoon Kim, Taiho Park

Bifunctional Liquid Metals Allow Electrical Insulating Phase Change Materials to Dual-Mode Thermal Manage the Li-Ion Batteries

Oct 10, 2022
202
Cong Guo, Lu He, Yihang Yao, Weizhi Lin, Yongzheng Zhang, Qin Zhang, Kai Wu, Qiang Fu

Coordination Effect-Promoted Durable Ni(OH)2 for Energy-Saving Hydrogen Evolution from Water/Methanol Co-Electrocatalysis

Oct 6, 2022
200
Guodong Fu, Xiaomin Kang, Yan Zhang, Xiaoqiang Yang, Lei Wang, Xian‑Zhu Fu, Jiujun Zhang, Jing‑Li Luo, Jianwen Liu

Coupling Enhancement of a Flexible BiFeO3 Film-Based Nanogenerator for Simultaneously Scavenging Light and Vibration Energies

Oct 6, 2022
198
Xiao Han, Yun Ji, Li Wu, Yanlong Xia, Chris R. Bowen, Ya Yang

Multi-Dimensional Composite Frame as Bifunctional Catalytic Medium for Ultra-Fast Charging Lithium–Sulfur Battery

Oct 6, 2022
196
Shuhao Tian, Qi Zeng, Guo Liu, Juanjuan Huang, Xiao Sun, Di Wang, Hongcen Yang, Zhe Liu, Xichao Mo, Zhixia Wang, Kun Tao, Shanglong Peng

Al2O3/HfO2 Nanolaminate Dielectric Boosting IGZO-Based Flexible Thin-Film Transistors

Sep 27, 2022
195
Qiuwei Shi, Izzat Aziz, Jin‑Hao Ciou, Jiangxin Wang, Dace Gao, Jiaqing Xiong, Pooi See Lee

Elastic Buffering Layer on CuS Enabling High-Rate and Long-Life Sodium-Ion Storage

Sep 23, 2022
193
Yuanhua Xiao, Feng Yue, Ziqing Wen, Ya Shen, Dangcheng Su, Huazhang Guo, Xianhong Rui, Liming Zhou, Shaoming Fang, Yan Yu

Monodomain Liquid Crystals of Two-Dimensional Sheets by Boundary-Free Sheargraphy

Sep 19, 2022
192
Min Cao, Senping Liu, Qingli Zhu, Ya Wang, Jingyu Ma, Zeshen Li, Dan Chang, Enhui Zhu, Xin Ming, Yingjun Liu, Yanqiu Jiang, Zhen Xu, Chao Gao

Insights Into the Interfacial Degradation of High-Voltage All-Solid-State Lithium Batteries

Sep 19, 2022
191
Jiawen Li, Yuchen Ji, Haoran Song, Shiming Chen, Shouxiang Ding, Bingkai Zhang, Luyi Yang, Yongli Song, Feng Pan

Supramolecular Polymer Intertwined Free-Standing Bifunctional Membrane Catalysts for All-Temperature Flexible Zn–Air Batteries

Sep 17, 2022
190
Nayantara K. Wagh, Sambhaji S. Shinde, Chi Ho Lee, Sung‑Hae Kim, Dong‑Hyung Kim, Han‑Don Um, Sang Uck Lee, Jung‑Ho Lee

Construction of Ultrathin Layered MXene-TiN Heterostructure Enabling Favorable Catalytic Ability for High-Areal-Capacity Lithium–Sulfur Batteries

Sep 17, 2022
189
Hao Wang, Zhe Cui, Shu‑Ang He, Jinqi Zhu, Wei Luo, Qian Liu, Rujia Zou

Highly Flexible Fabrics/Epoxy Composites with Hybrid Carbon Nanofillers for Absorption-Dominated Electromagnetic Interference Shielding

Sep 17, 2022
188
Jong‑Hoon Lee, Yoon‑Sub Kim, Hea‑Jin Ru, Seul‑Yi Lee, Soo‑Jin Park

Revisiting the Role of Physical Confinement and Chemical Regulation of 3D Hosts for Dendrite-Free Li Metal Anode

Sep 14, 2022
187
Shufen Ye, Xingjia Chen, Rui Zhang, Yu Jiang, Fanyang Huang, Huijuan Huang, Yu Yao, Shuhong Jiao, Xiang Chen, Qiang Zhang, Yan Yu

Inner Co Synergizing Outer Ru Supported on Carbon Nanotubes for Efficient pH-Universal Hydrogen Evolution Catalysis

Sep 14, 2022
186
Jian Chen, Yuan Ha, Ruirui Wang, Yanxia Liu, Hongbin Xu, Bin Shang, Renbing Wu, Hongge Pan

Bioinspired Injectable Self-Healing Hydrogel Sealant with Fault-Tolerant and Repeated Thermo-Responsive Adhesion for Sutureless Post-Wound-Closure and Wound Healing

Sep 13, 2022
185
Yuqing Liang, Huiru Xu, Zhenlong Li, Aodi Zhangji, Baolin Guo

High-Transconductance, Highly Elastic, Durable and Recyclable All-Polymer Electrochemical Transistors with 3D Micro-Engineered Interfaces

Sep 12, 2022
184
Wenjin Wang, Zhaoxian Li, Mancheng Li, Lvye Fang, Fubin Chen, Songjia Han, Liuyuan Lan, Junxin Chen, Qize Chen, Hongshang Wang, Chuan Liu, Yabin Yang, Wan Yue, Zhuang Xie

Humidity Sensing of Stretchable and Transparent Hydrogel Films for Wireless Respiration Monitoring

Sep 12, 2022
183
Yuning Liang, Qiongling Ding, Hao Wang, Zixuan Wu, Jianye Li, Zhenyi Li, Kai Tao, Xuchun Gui, Jin Wu

Touch-Responsive Hydrogel for Biomimetic Flytrap-Like Soft Actuator

Sep 5, 2022
182
Junjie Wei, Rui Li, Long Li, Wenqin Wang, Tao Chen

Freestanding and Flexible Interfacial Layer Enables Bottom-Up Zn Deposition Toward Dendrite-Free Aqueous Zn-Ion Batteries

Sep 1, 2022
180
Hangjun Ying, Pengfei Huang, Zhao Zhang, Shunlong Zhang, Qizhen Han, Zhihao Zhang, Jianli Wang, Wei‑Qiang Han

Printable Aligned Single-Walled Carbon Nanotube Film with Outstanding Thermal Conductivity and Electromagnetic Interference Shielding Performance

Sep 1, 2022
179
Zhihui Zeng, Gang Wang, Brendan F. Wolan, Na Wu, Changxian Wang, Shanyu Zhao, Shengying Yue, Bin Li, Weidong He, Jiurong Liu, Joseph W. Lyding

Origin of Excellent Charge Storage Properties of Defective Tin Disulphide in Magnesium/Lithium-Ion Hybrid Batteries

Aug 24, 2022
177
Xin Fan, Mike Tebyetekerwa, Yilan Wu, Rohit Ranganathan Gaddam, Xiu Song Zhao

Facet-Controlled LiMn2O4/C as Deionization Electrode with Enhanced Stability and High Desalination Performance

Aug 23, 2022
176
Yuxin Jiang, Liyuan Chai, Dehe Zhang, Fangping Ouyang, Xiangyuan Zhou, Sikpaam I. Alhassan, Sailin Liu, Yingjie He, Lvji Yan, Haiying Wang, Wenchao Zhang

Overcoming Perovskite Corrosion and De-Doping Through Chemical Binding of Halogen Bonds Toward Efficient and Stable Perovskite Solar Cells

Aug 23, 2022
175
Guanhua Ren, Wenbin Han, Qiang Zhang, Zhuowei Li, Yanyu Deng, Chunyu Liu, Wenbin Guo

MOF-Like 3D Graphene-Based Catalytic Membrane Fabricated by One-Step Laser Scribing for Robust Water Purification and Green Energy Production

Aug 23, 2022
174
Xinyu Huang, Liheng Li, Shuaifei Zhao, Lei Tong, Zheng Li, Zhuiri Peng, Runfeng Lin, Li Zhou, Chang Peng, Kan‑Hao Xue, Lijuan Chen, Gary J. Cheng, Zhu Xiong, Lei Ye

Achieving Ultra-Wideband and Elevated Temperature Electromagnetic Wave Absorption via Constructing Lightweight Porous Rigid Structure

Aug 23, 2022
173
Zibao Jiao, Wenjun Huyan, Feng Yang, Junru Yao, Ruiyang Tan, Ping Chen, Xuewei Tao, Zhengjun Yao, Jintang Zhou, Peijiang Liu

Importance of Standardizing Analytical Characterization Methodology for Improved Reliability of the Nanomedicine Literature

Aug 20, 2022
172
Shahriar Sharifi, Nouf N. Mahmoud, Elizabeth Voke, Markita P. Landry, Morteza Mahmoudi

Ultrabroad Microwave Absorption Ability and Infrared Stealth Property of Nano-Micro CuS@rGO Lightweight Aerogels

Aug 20, 2022
171
Yue Wu, Yue Zhao, Ming Zhou, Shujuan Tan, Reza Peymanfar, Bagher Aslibeiki, Guangbin Ji

One-Dimensional Magnetic FeCoNi Alloy Toward Low-Frequency Electromagnetic Wave Absorption

Aug 20, 2022
170
Bintong Yang, Jiefeng Fang, Chunyang Xu, Hui Cao, Ruixuan Zhang, Biao Zhao, Mengqiu Huang, Xiangyu Wang, Hualiang Lv, Renchao Che

Atomically Dispersed Iron Active Sites Promoting Reversible Redox Kinetics and Suppressing Shuttle Effect in Aluminum–Sulfur Batteries

Aug 20, 2022
169
Fei Wang, Min Jiang, Tianshuo Zhao, Pengyu Meng, Jianmin Ren, Zhaohui Yang, Jiao Zhang, Chaopeng Fu, Baode Sun

Self-Exfoliation of Flake Graphite for Bioinspired Compositing with Aramid Nanofiber toward Integration of Mechanical and Thermoconductive Properties

Aug 20, 2022
168
Limei Huang, Guang Xiao, Yunjing Wang, Hao Li, Yahong Zhou, Lei Jiang, Jianfeng Wang

MOF-Transformed In2O3-x@C Nanocorn Electrocatalyst for Efficient CO2 Reduction to HCOOH

Aug 17, 2022
167
Chen Qiu, Kun Qian, Jun Yu, Mingzi Sun, Shoufu Cao, Jinqiang Gao, Rongxing Yu, Lingzhe Fang, Youwei Yao, Xiaoqing Lu, Tao Li, Bolong Huang, Shihe Yang

Resolving Mixed Intermediate Phases in Methylammonium-Free Sn–Pb Alloyed Perovskites for High-Performance Solar Cells

Aug 16, 2022
165
Zhanfei Zhang, Jianghu Liang, Jianli Wang, Yiting Zheng, Xueyun Wu, Congcong Tian, Anxin Sun, Zhenhua Chen, Chun‑Chao Chen

Effects of Flexible Conjugation-Break Spacers of Non-Conjugated Polymer Acceptors on Photovoltaic and Mechanical Properties of All-Polymer Solar Cells

Aug 13, 2022
164
Qiaonan Chen, Yung Hee Han, Leandro R. Franco, Cleber F. N. Marchiori, Zewdneh Genene, C. Moyses Araujo, Jin‑Woo Lee, Tan Ngoc‑Lan Phan, Jingnan Wu, Donghong Yu, Dong Jun Kim, Taek‑Soo Kim, Lintao Hou, Bumjoon J. Kim, Ergang Wang

Molybdenum Oxynitride Atomic Nanoclusters Bonded in Nanosheets of N-Doped Carbon Hierarchical Microspheres for Efficient Sodium Storage

Aug 13, 2022
163
Xiaona Pan, Baojuan Xi, Huibing Lu, Zhengchunyu Zhang, Xuguang An, Jie Liu, Jinkui Feng, Shenglin Xiong

MOF-Derived Co and Fe Species Loaded on N-Doped Carbon Networks as Efficient Oxygen Electrocatalysts for Zn-Air Batteries

Aug 11, 2022
162
Yuanyuan Xue, Yibo Guo, Qinming Zhang, Zhaojun Xie, Jinping Wei, Zhen Zhou

Self-Powered, Long-Durable, and Highly Selective Oil–Solid Triboelectric Nanogenerator for Energy Harvesting and Intelligent Monitoring

Aug 5, 2022
160
Jun Zhao, Di Wang, Fan Zhang, Jinshan Pan, Per Claesson, Roland Larsson, Yijun Shi

CRISPR-Cas12a-Empowered Electrochemical Biosensor for Rapid and Ultrasensitive Detection of SARS-CoV-2 Delta Variant

Aug 4, 2022
159
Chenshuo Wu, Zhi Chen, Chaozhou Li, Yabin Hao, Yuxuan Tang, Yuxuan Yuan, Luxiao Chai, Taojian Fan, Jiangtian Yu, Xiaopeng Ma, Omar A. Al‑Hartomy, S. Wageh, Abdullah G. Al‑Sehemi, Zhiguang Luo, Yaqing He, Jingfeng Li, Zhongjian Xie, Han Zhang

An Equivalent Substitute Strategy for Constructing 3D Ordered Porous Carbon Foams and Their Electromagnetic Attenuation Mechanism

Aug 2, 2022
157
Meng Zhang, Hailong Ling, Ting Wang, Yingjing Jiang, Guanying Song, Wen Zhao, Laibin Zhao, Tingting Cheng, Yuxin Xie, Yuying Guo, Wenxin Zhao, Liying Yuan, Alan Meng, Zhenjiang Li

A Novel Hybrid Point Defect of Oxygen Vacancy and Phosphorus Doping in TiO2 Anode for High-Performance Sodium Ion Capacitor

Aug 2, 2022
156
Daming Chen, Youchun Wu, Zhiquan Huang, Jian Chen

High Output Performance and Ultra-Durable DC Output for Triboelectric Nanogenerator Inspired by Primary Cell

Aug 2, 2022
155
Shaoke Fu, Wencong He, Huiyuan Wu, Chuncai Shan, Yan Du, Gui Li, Ping Wang, Hengyu Guo, Jie Chen, Chenguo Hu

A Multifunctional Anti-Proton Electrolyte for High-Rate and Super-Stable Aqueous Zn-Vanadium Oxide Battery

Aug 2, 2022
154
Yangwu Chen, Dingtao Ma, Kefeng Ouyang, Ming Yang, Sicheng Shen, Yanyi Wang, Hongwei Mi, Lingna Sun, Chuanxin He, Peixin Zhang

Vertical Alignment of Anisotropic Fillers Assisted by Expansion Flow in Polymer Composites

Aug 2, 2022
153
Hongyu Niu, Haichang Guo, Lei Kang, Liucheng Ren, Ruicong Lv, Shulin Bai

Multifunctional SiC@SiO2 Nanofiber Aerogel with Ultrabroadband Electromagnetic Wave Absorption

Jul 28, 2022
152
Limeng Song, Fan Zhang, Yongqiang Chen, Li Guan, Yanqiu Zhu, Mao Chen, Hailong Wang, Budi Riza Putra, Rui Zhang, Bingbing Fan

High Conduction Band Inorganic Layers for Distinct Enhancement of Electrical Energy Storage in Polymer Nanocomposites

Jul 25, 2022
151
Yingke Zhu, Zhonghui Shen, Yong Li, Bin Chai, Jie Chen, Pingkai Jiang, Xingyi Huang

Commercially Viable Hybrid Li-Ion/Metal Batteries with High Energy Density Realized by Symbiotic Anode and Prelithiated Cathode

Jul 22, 2022
149
Kui Lin, Xiaofu Xu, Xianying Qin, Ming Liu, Liang Zhao, Zijin Yang, Qi Liu, Yonghuang Ye, Guohua Chen, Feiyu Kang, Baohua Li

Electric-Field-Treated Ni/Co3O4 Film as High-Performance Bifunctional Electrocatalysts for Efficient Overall Water Splitting

Jul 22, 2022
148
Junming Li, Jun Li, Jun Ren, Hong Hong, Dongxue Liu, Lizhe Liu, Dunhui Wang

Electrostatic Interaction Tailored Anion-Rich Solvation Sheath Stabilizing High-Voltage Lithium Metal Batteries

Jul 21, 2022
147
Junru Wu, Ziyao Gao, Yao Wang, Xu Yang, Qi Liu, Dong Zhou, Xianshu Wang, Feiyu Kang, Baohua Li

Reversible Oxygen-Rich Functional Groups Grafted 3D Honeycomb-Like Carbon Anode for Super-Long Potassium Ion Batteries

Jul 21, 2022
146
Na Cheng, Wang Zhou, Jilei Liu, Zhigang Liu, Bingan Lu

Oxygen Vacancy-Rich 2D TiO2 Nanosheets: A Bridge Toward High Stability and Rapid Hydrogen Storage Kinetics of Nano-Confined MgH2

Jul 15, 2022
144
Li Ren, Wen Zhu, Yinghui Li, Xi Lin, Hao Xu, Fengzhan Sun, Chong Lu, Jianxin Zou

Tailoring Nitrogen Terminals on MXene Enables Fast Charging and Stable Cycling Na-Ion Batteries at Low Temperature

Jul 9, 2022
143
Yang Xia, Lanfang Que, Fuda Yu, Liang Deng, Zhenjin Liang, Yunshan Jiang, Meiyan Sun, Lei Zhao, Zhenbo Wang

Microstructure Design of High-Entropy Alloys Through a Multistage Mechanical Alloying Strategy for Temperature-Stable Megahertz Electromagnetic Absorption

Jul 9, 2022
142
Xiaoji Liu, Yuping Duan, Yuan Guo, Huifang Pang, Zerui Li, Xingyang Sun, Tongmin Wang

Macroscopic Electromagnetic Cooperative Network-Enhanced MXene/Ni Chains Aerogel-Based Microwave Absorber with Ultra-Low Matching Thickness

Jul 5, 2022
140
Fei Pan, Yanping Rao, Dan Batalu, Lei Cai, Yanyan Dong, Xiaojie Zhu, Yuyang Shi, Zhong Shi, Yaowen Liu, Wei Lu

Full-Fiber Auxetic-Interlaced Yarn Sensor for Sign-Language Translation Glove Assisted by Artificial Neural Network

Jul 1, 2022
139
Ronghui Wu, Sangjin Seo, Liyun Ma, Juyeol Bae, Taesung Kim

Correction to: An endotenon sheath-inspired double-network binder enables superior cycling performance of silicon electrodes

Jun 29, 2022
137
Meifang Jiang, Pengzhou Mu, Huanrui Zhang, Tiantian Dong, Ben Tang, Huayu Qiu, Zhou Chen, Guanglei Cui

Natural Stibnite for Lithium-/Sodium-Ion Batteries: Carbon Dots Evoked High Initial Coulombic Efficiency

Jun 17, 2022
136
Yinger Xiang, Laiqiang Xu, Li Yang, Yu Ye, Zhaofei Ge, Jiae Wu, Wentao Deng, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji

Highly Thermally Conductive Polymer/Graphene Composites with Rapid Room-Temperature Self-Healing Capacity

Jun 15, 2022
135
Huitao Yu, Can Chen, Jinxu Sun, Heng Zhang, Yiyu Feng, Mengmeng Qin, Wei Feng

Hetero-Interfaces on Cu Electrode for Enhanced Electrochemical Conversion of CO2 to Multi-Carbon Products

Jun 14, 2022
134
Xiaotong Li, Jianghao Wang, Xiangzhou Lv, Yue Yang, Yifei Xu, Qian Liu, Hao Bin Wu

Interconnected MXene/Graphene Network Constructed by Soft Template for Multi-Performance Improvement of Polymer Composites

Jun 14, 2022
133
Liyuan Jin, Wenjing Cao, Pei Wang, Na Song, Peng Ding

High-Performance Flexible Microneedle Array as a Low-Impedance Surface Biopotential Dry Electrode for Wearable Electrophysiological Recording and Polysomnography

Jun 14, 2022
132
Junshi Li, Yundong Ma, Dong Huang, Zhongyan Wang, Zhitong Zhang, Yingjie Ren, Mengyue Hong, Yufeng Chen, Tingyu Li, Xiaoyi Shi, Lu Cao, Jiayan Zhang, Bingli Jiao, Junhua Liu, Hongqiang Sun, Zhihong Li

An All-In-One Multifunctional Touch Sensor with Carbon-Based Gradient Resistance Elements

Jun 14, 2022
131
Chao Wei, Wansheng Lin, Shaofeng Liang, Mengjiao Chen, Yuanjin Zheng, Xinqin Liao, Zhong Chen

MXene-Graphene Composites: A Perspective on Biomedical Potentials

Jun 14, 2022
130
Ebrahim Mostafavi, Siavash Iravani

Surface-Alloyed Nanoporous Zinc as Reversible and Stable Anodes for High-Performance Aqueous Zinc-Ion Battery

Jun 14, 2022
128
Huan Meng, Qing Ran, Tian‑Yi Dai, Hang Shi, Shu‑Pei Zeng, Yong‑Fu Zhu, Zi Wen, Wei Zhang, Xing‑You Lang, Wei‑Tao Zheng, Qing Jiang

Anti-Overturning Fully Symmetrical Triboelectric Nanogenerator Based on an Elliptic Cylindrical Structure for All-Weather Blue Energy Harvesting

May 11, 2022
124
Dujuan Tan, Qixuan Zeng, Xue Wang, Songlei Yuan, Yanlin Luo, Xiaofang Zhang, Liming Tan, Chenguo Hu, Guanlin Liu

Digital Light Processing 3D-Printed Ceramic Metamaterials for Electromagnetic Wave Absorption

May 5, 2022
122
Rui Zhou, Yansong Wang, Ziyu Liu, Yongqiang Pang, Jianxin Chen, Jie Kong

Operando Converting BiOCl into Bi2O2(CO3)xCly for Efficient Electrocatalytic Reduction of Carbon Dioxide to Formate

May 3, 2022
121
Huai Qin Fu, Junxian Liu, Nicholas M. Bedford, Yun Wang, Joshua Wright, Peng Fei Liu, Chun Fang Wen, Liang Wang, Huajie Yin, Dongchen Qi, Porun Liu, Hua Gui Yang, Huijun Zhao

Interface Engineering of NixSy@MnOxHy Nanorods to Efficiently Enhance Overall-Water-Splitting Activity and Stability

May 3, 2022
120
Pan Wang, Yuanzhi Luo, Gaixia Zhang, Zhangsen Chen, Hariprasad Ranganathan, Shuhui Sun, Zhicong Shi

Bioinspired MXene-Based User-Interactive Electronic Skin for Digital and Visual Dual-Channel Sensing

May 3, 2022
119
Wentao Cao, Zheng Wang, Xiaohao Liu, Zhi Zhou, Yue Zhang, Shisheng He, Daxiang Cui, Feng Chen

Vertically Aligned Silicon Carbide Nanowires/Boron Nitride Cellulose Aerogel Networks Enhanced Thermal Conductivity and Electromagnetic Absorbing of Epoxy Composites

Apr 30, 2022
118
Duo Pan, Gui Yang, Hala M. Abo‑Dief, Jingwen Dong, Fengmei Su, Chuntai Liu, Yifan Li, Ben Bin Xu, Vignesh Murugadoss, Nithesh Naik, Salah M. El‑Bahy, Zeinhom M. El‑Bahy, Minan Huang, Zhanhu Guo

Correction to: Ni Flower/MXene-Melamine Foam Derived 3D Magnetic/Conductive Networks for Ultra-Efficient Microwave Absorption and Infrared Stealth

Apr 28, 2022
116
Haoran Cheng, Yamin Pan, Xin Wang, Chuntai Liu, Changyu Shen, Dirk W. Schubert, Zhanhu Guo, Xianhu Liu

Biodegradable, Super-Strong, and Conductive Cellulose Macrofibers for Fabric-Based Triboelectric Nanogenerator

Apr 28, 2022
115
Sanming Hu, Jing Han, Zhijun Shi, Kun Chen, Nuo Xu, Yifei Wang, Ruizhu Zheng, Yongzhen Tao, Qijun Sun, Zhong Li Wang, Guang Yang

A Therapeutic Sheep in Metastatic Wolf’s Clothing: Trojan Horse Approach for Cancer Brain Metastases Treatment

Apr 28, 2022
114
Hai‑jun Liu, Mingming Wang, Shanshan Shi, Xiangxiang Hu, Peisheng Xu

Porous Microspheres Comprising CoSe2 Nanorods Coated with N-Doped Graphitic C and Polydopamine-Derived C as Anodes for Long-Lived Na-Ion Batteries

Apr 28, 2022
113
Jae Seob Lee, Rakesh Saroha, Jung Sang Cho

Super-Tough and Environmentally Stable Aramid. Nanofiber@MXene Coaxial Fibers with Outstanding Electromagnetic Interference Shielding Efficiency

Apr 24, 2022
111
Liu‑Xin Liu, Wei Chen, Hao‑Bin Zhang, Lvxuan Ye, Zhenguo Wang, Yu Zhang, Peng Min, Zhong‑Zhen Yu

Cyclohexanedodecol-Assisted Interfacial Engineering for Robust and High-Performance Zinc Metal Anode

Apr 19, 2022
110
Zhenzhen Wu, Meng Li, Yuhui Tian, Hao Chen, Shao‑Jian Zhang, Chuang Sun, Chengpeng Li, Milton Kiefel, Chao Lai, Zhan Lin, Shanqing Zhang

Growth of Tellurium Nanobelts on h-BN for p-type Transistors with Ultrahigh Hole Mobility

Apr 19, 2022
109
Peng Yang, Jiajia Zha, Guoyun Gao, Long Zheng, Haoxin Huang, Yunpeng Xia, Songcen Xu, Tengfei Xiong, Zhuomin Zhang, Zhengbao Yang, Ye Chen, Dong‑Keun Ki, Juin J. Liou, Wugang Liao, Chaoliang Tan

Surface Passivation and Energetic Modification Suppress Nonradiative Recombination in Perovskite Solar Cells

Apr 19, 2022
108
Wei Dong, Wencheng Qiao, Shaobing Xiong, Jianming Yang, Xuelu Wang, Liming Ding, Yefeng Yao, Qinye Bao

Ultralight Magnetic and Dielectric Aerogels Achieved by Metal–Organic Framework Initiated Gelation of Graphene Oxide for Enhanced Microwave Absorption

Apr 19, 2022
107
Xiaogu Huang, Jiawen Wei, Yunke Zhang, BinBin Qian, Qi Jia, Jun Liu, Xiaojia Zhao, Gaofeng Shao

Enabling Multi-Chemisorption Sites on Carbon Nanofibers Cathodes by an In-situ Exfoliation Strategy for High-Performance Zn–Ion Hybrid Capacitors

Apr 15, 2022
106
Hongcheng He, Jichun Lian, Changmiao Chen, Qiaotian Xiong, Cheng Chao Li, Ming Zhang

High-Density Nanowells Formation in Ultrafast Laser-Irradiated Thin Film Metallic Glass

Apr 13, 2022
103
Mathilde Prudent, Djafar Iabbaden, Florent Bourquard, Stéphanie Reynaud, Yaya Lefkir, Alejandro Borroto, Jean‑François Pierson, Florence Garrelie, Jean‑Philippe Colombier

Size-Dependent Oxidation-Induced Phase Engineering for MOFs Derivatives Via Spatial Confinement Strategy Toward Enhanced Microwave Absorption

Apr 12, 2022
102
Hanxiao Xu, Guozheng Zhang, Yi Wang, Mingqiang Ning, Bo Ouyang, Yang Zhao, Ying Huang, Panbo Liu

A Sub-Nanostructural Transformable Nanozyme for Tumor Photocatalytic Therapy

Apr 12, 2022
101
Xi Hu, Nan Wang, Xia Guo, Zeyu Liang, Heng Sun, Hongwei Liao, Fan Xia, Yunan Guan, Jiyoung Lee, Daishun Ling, Fangyuan Li

Heterogeneous FASnI3 Absorber with Enhanced Electric Field for High-Performance Lead-Free Perovskite Solar Cells

Apr 8, 2022
99
Tianhao Wu, Xiao Liu, Xinhui Luo, Hiroshi Segawa, Guoqing Tong, Yiqiang Zhang, Luis K. Ono, Yabing Qi, Liyuan Han

Cooperative Chloride Hydrogel Electrolytes Enabling Ultralow-Temperature Aqueous Zinc Ion Batteries by the Hofmeister Effect

Apr 8, 2022
98
Changyuan Yan, Yangyang Wang, Xianyu Deng, Yonghang Xu

Femtosecond Laser Thermal Accumulation-Triggered Micro-/Nanostructures with Patternable and Controllable Wettability Towards Liquid Manipulating

Apr 8, 2022
97
Kai Yin, Lingxiao Wang, Qinwen Deng, Qiaoqiao Huang, Jie Jiang, Guoqiang Li, Jun He

Ultrahigh Density of Atomic CoFe-Electron Synergy in Noncontinuous Carbon Matrix for Highly Efficient Magnetic Wave Adsorption

Apr 6, 2022
96
Wenhuan Huang, Qiang Qiu, Xiufang Yang, Shouwei Zuo, Jianan Bai, Huabin Zhang, Ke Pei, Renchao Che

Building Ultra-Stable and Low-Polarization Composite Zn Anode Interface via Hydrated Polyzwitterionic Electrolyte Construction

Apr 6, 2022
93
Qiong He, Guozhao Fang, Zhi Chang, Yifang Zhang, Shuang Zhou, Miao Zhou, Simin Chai, Yue Zhong, Guozhong Cao, Shuquan Liang, Anqiang Pan

Fire Intumescent, High-Temperature Resistant, Mechanically Flexible Graphene Oxide Network for Exceptional Fire Shielding and Ultra-Fast Fire Warning

Apr 6, 2022
92
Cheng‑Fei Cao, Bin Yu, Zuan‑Yu Chen, Yong‑Xiang Qu, Yu‑Tong Li, Yong‑Qian Shi, Zhe‑Wen Ma, Feng‑Na Sun, Qing‑Hua Pan, Long‑Cheng Tang, Pingan Song, Hao Wang

Laser-Derived Interfacial Confinement Enables Planar Growth of 2D SnS2 on Graphene for High-Flux Electron/Ion Bridging in Sodium Storage

Apr 1, 2022
91
Xiaosa Xu, Fei Xu, Xiuhai Zhang, Changzhen Qu, Jinbo Zhang, Yuqian Qiu, Rong Zhuang, Hongqiang Wang

Conversion of Catalytically Inert 2D Bismuth Oxide Nanosheets for Effective Electrochemical Hydrogen Evolution Reaction Catalysis via Oxygen Vacancy Concentration Modulation

Apr 1, 2022
90
Ziyang Wu, Ting Liao, Sen Wang, Janith Adikaram Mudiyanselage, Aaron S. Micallef, Wei Li, Anthony P. O’Mullane, Jianping Yang, Wei Luo, Kostya Ostrikov, Yuantong Gu, Ziqi Sun

A Perspective for Developing Polymer-Based Electromagnetic Interference Shielding Composites

Apr 1, 2022
89
Yali Zhang, Junwei Gu

A Liquid–Solid Interface-Based Triboelectric Tactile Sensor with Ultrahigh Sensitivity of 21.48 kPa−1

Apr 1, 2022
88
Jingya Liu, Zhen Wen, Hao Lei, Zhenqiu Gao, Xuhui Sun

An Endotenon Sheath-Inspired Double-Network Binder Enables Superior Cycling Performance of Silicon Electrodes

Apr 1, 2022
87
Meifang Jiang, Pengzhou Mu, Huanrui Zhang, Tiantian Dong, Ben Tang, Huayu Qiu, Zhou Chen, Guanglei Cui

Ultralight Iontronic Triboelectric Mechanoreceptor with High Specific Outputs for Epidermal Electronics

Mar 29, 2022
86
Hai Lu Wang, Zi Hao Guo, Xiong Pu, Zhong Lin Wang

Heterointerface Engineering of β-Chitin/Carbon Nano-Onions/Ni–P Composites with Boosted Maxwell-Wagner-Sillars Effect for Highly Efficient Electromagnetic Wave Response and Thermal Management

Mar 29, 2022
85
Fei Pan, Lei Cai, Yuyang Shi, Yanyan Dong, Xiaojie Zhu, Jie Cheng, Haojie Jiang, Xiao Wang, Yifeng Jiang, Wei Lu

Highly Flexible and Broad-Range Mechanically Tunable All-Wood Hydrogels with Nanoscale Channels via the Hofmeister Effect for Human Motion Monitoring

Mar 29, 2022
84
Guihua Yan, Shuaiming He, Gaofeng Chen, Sen Ma, Anqi Zeng, Binglin Chen, Shuliang Yang, Xing Tang, Yong Sun, Feng Xu, Lu Lin, Xianhai Zeng

Cationic and Anionic Antimicrobial Agents Co-Templated Mesostructured Silica Nanocomposites with a Spiky Nanotopology and Enhanced Biofilm Inhibition Performance

Mar 29, 2022
83
Yaping Song, Qiang Sun, Jiangqi Luo, Yueqi Kong, Bolin Pan, Jing Zhao, Yue Wang, Chengzhong Yu

Boosting Zn||I2 Battery’s Performance by Coating a Zeolite-Based Cation-Exchange Protecting Layer

Mar 25, 2022
82
Wenshuo Shang, Qiang Li, Fuyi Jiang, Bingkun Huang, Jisheng Song, Shan Yun, Xuan Liu, Hideo Kimura, Jianjun Liu, Litao Kang

Regulating Thermogalvanic Effect and Mechanical Robustness via Redox Ions for Flexible Quasi-Solid-State Thermocells

Mar 25, 2022
81
Peng Peng, Jiaqian Zhou, Lirong Liang, Xuan Huang, Haicai Lv, Zhuoxin Liu, Guangming Chen

Fully Roll-to-Roll Processed Efficient Perovskite Solar Cells via Precise Control on the Morphology of PbI2:CsI Layer

Mar 25, 2022
79
Hengyue Li, Chuantian Zuo, Dechan Angmo, Hasitha Weerasinghe, Mei Gao, Junliang Yang

Multilayer Strategy for Photoelectrochemical Hydrogen Generation: New Electrode Architecture that Alleviates Multiple Bottlenecks

Mar 25, 2022
78
Selvaraj Seenivasan, Hee Moon, Do‑Heyoung Kim

Environmentally Tough and Stretchable MXene Organohydrogel with Exceptionally Enhanced Electromagnetic Interference Shielding Performances

Mar 21, 2022
77
Yuanhang Yu, Peng Yi, Wenbin Xu, Xin Sun, Gao Deng, Xiaofang Liu, Jianglan Shui, Ronghai Yu

Hierarchical Ti3C2Tx@ZnO Hollow Spheres with Excellent Microwave Absorption Inspired by the Visual Phenomenon of Eyeless Urchins

Mar 21, 2022
76
Yan‑Qin Wang, Hai‑Bo Zhao, Jin‑Bo Cheng, Bo‑Wen Liu, Qiang Fu, Yu‑Zhong Wang

Visualized SERS Imaging of Single Molecule by Ag/Black Phosphorus Nanosheets

Mar 15, 2022
75
Chenglong Lin, Shunshun Liang, Yusi Peng, Li Long, Yanyan Li, Zhengren Huang, Nguyen Viet Long, Xiaoying Luo, Jianjun Liu, Zhiyuan Li, Yong Yang

Isotype Heterojunction-Boosted CO2 Photoreduction to CO

Mar 12, 2022
74
Chaogang Ban, Youyu Duan, Yang Wang, Jiangping Ma, Kaiwen Wang, Jiazhi Meng, Xue Liu, Cong Wang, Xiaodong Han, Guozhong Cao, Liyong Gan, Xiaoyuan Zhou

Self-Assembly MXene-rGO/CoNi Film with Massive Continuous Heterointerfaces and Enhanced Magnetic Coupling for Superior Microwave Absorber

Mar 9, 2022
73
Xiao Li, Zhengchen Wu, Wenbin You, Liting Yang, Renchao Che

Correction to: Nb2C MXene-Functionalized Scaffolds Enables Osteosarcoma Phototherapy and Angiogenesis/Osteogenesis of Bone Defects

Mar 7, 2022
72
Junhui Yin, Shanshan Pan, Xiang Guo, Youshui Gao, Daoyu Zhu, Qianhao Yang, Junjie Gao, Changqing Zhang, Yu Chen

Correction to: Stable Zn Metal Anodes with Limited Zn-Doping in MgF2 Interphase for Fast and Uniformly Ionic Flux

Mar 4, 2022
70
Ji Young Kim, Guicheng Liu, Ryanda Enggar Anugrah Ardhi, Jihun Park, Hansung Kim, Joong Kee Lee

Surface Treatment of Inorganic CsPbI3 Nanocrystals with Guanidinium Iodide for Efficient Perovskite Light-Emitting Diodes with High Brightness

Mar 2, 2022
69
Minh Tam Hoang, Amandeep Singh Pannu, Yang Yang, Sepideh Madani, Paul Shaw, Prashant Sonar, Tuquabo Tesfamichael, Hongxia Wang

Architecture Design and Interface Engineering of Self-assembly VS4/rGO Heterostructures for Ultrathin Absorbent

Feb 25, 2022
67
Qi Li, Xuan Zhao, Zheng Zhang, Xiaochen Xun, Bin Zhao, Liangxu Xu, Zhuo Kang, Qingliang Liao, Yue Zhang

High-Performance Blue Quasi-2D Perovskite Light-Emitting Diodes via Balanced Carrier Confinement and Transfer

Feb 23, 2022
66
Zhenwei Ren, Jiayun Sun, Jiahao Yu, Xiangtian Xiao, Zhaojin Wang, Ruijia Zhang, Kai Wang, Rui Chen, Yu Chen, Wallace C. H. Choy

Multifunctional Integrated Transparent Film for Efficient Electromagnetic Protection

Feb 23, 2022
65
Gehuan Wang, Yue Zhao, Feng Yang, Yi Zhang, Ming Zhou, Guangbin Ji

Ni Flower/MXene-Melamine Foam Derived 3D Magnetic/Conductive Networks for Ultra-Efficient Microwave Absorption and Infrared Stealth

Feb 21, 2022
63
Haoran Cheng, Yamin Pan, Xin Wang, Chuntai Liu, Changyu Shen, Dirk W. Schubert, Zhanhu Guo, Xianhu Liu

Bioinspired Adaptive, Elastic, and Conductive Graphene Structured Thin-Films Achieving High-Efficiency Underwater Detection and Vibration Perception

Feb 15, 2022
62
Qiling Wang, Peng Xiao, Wei Zhou, Yun Liang, Guangqiang Yin, Qiu Yang, Shiao‑Wei Kuo, Tao Chen

Cavity-Suppressing Electrode Integrated with Multi-Quantum Well Emitter: A Universal Approach Toward High-Performance Blue TADF Top Emission OLED

Feb 11, 2022
60
Il Gyu Jang, Vignesh Murugadoss, Tae Hoon Park, Kyung Rock Son, Ho Jin Lee, WanQi Ren, Min Ji Yu, Tae Geun Kim

Porous and Ultra-Flexible Crosslinked MXene/Polyimide Composites for Multifunctional Electromagnetic Interference Shielding

Feb 9, 2022
59
Zhi‑Hui Zeng, Na Wu, Jing‑Jiang Wei, Yun‑Fei Yang, Ting‑Ting Wu, Bin Li, Stefanie Beatrice Hauser, Wei‑Dong Yang, Jiu‑Rong Liu, Shan‑Yu Zhao

Red Blood Cell-Mimic Nanocatalyst Triggering Radical Storm to Augment Cancer Immunotherapy

Feb 5, 2022
57
Jiong Li, Sijia Wang, Xinyi Lin, Yanbing Cao, Zhixiong Cai, Jing Wang, Zhenxi Zhang, Xiaolong Liu, Ming Wu, Cuiping Yao

Self-Assembly 3D Porous Crumpled MXene Spheres as Efficient Gas and Pressure Sensing Material for Transient All-MXene Sensors

Feb 5, 2022
56
Zijie Yang, Siyuan Lv, Yueying Zhang, Jing Wang, Li Jiang, Xiaoteng Jia, Chenguang Wang, Xu Yan, Peng Sun, Yu Duan, Fangmeng Liu, Geyu Lu

Monolayer Graphitic Carbon Nitride as Metal-Free Catalyst with Enhanced Performance in Photo- and Electro-Catalysis

Feb 3, 2022
55
Huiyan Piao, Goeun Choi, Xiaoyan Jin, Seong‑Ju Hwang, Young Jae Song, Sung‑Pyo Cho, Jin‑Ho Choy

Superinsulating BNNS/PVA Composite Aerogels with High Solar Reflectance for Energy-Efficient Buildings

Feb 2, 2022
54
Jie Yang, Kit‑Ying Chan, Harun Venkatesan, Eunyoung Kim, Miracle Hope Adegun, Jeng‑Hun Lee, Xi Shen, Jang‐Kyo Kim

Ultra-Low-Dose Pre-Metallation Strategy Served for Commercial Metal-Ion Capacitors

Jan 29, 2022
53
Zirui Song, Guiyu Zhang, Xinglan Deng, Kangyu Zou, Xuhuan Xiao, Roya Momen, Abouzar Massoudi, Wentao Deng, Jiugang Hu, Hongshuai Hou, Guoqiang Zou, Xiaobo Ji

Self-Healing, Self-Adhesive and Stable Organohydrogel-Based Stretchable Oxygen Sensor with High Performance at Room Temperature

Jan 29, 2022
52
Yuning Liang, Zixuan Wu, Yaoming Wei, Qiongling Ding, Meital Zilberman, Kai Tao, Xi Xie, Jin Wu

High-Efficiency Electromagnetic Interference Shielding of rGO@FeNi/Epoxy Composites with Regular Honeycomb Structures

Jan 27, 2022
51
Ping Song, Zhonglei Ma, Hua Qiu, Yifan Ru, Junwei Gu

A Silicon Monoxide Lithium-Ion Battery Anode with Ultrahigh Areal Capacity

Jan 25, 2022
50
Jiang Zhong, Tao Wang, Lei Wang, Lele Peng, Shubin Fu, Meng Zhang, Jinhui Cao, Xiang Xu, Junfei Liang, Huilong Fei, Xidong Duan, Bingan Lu, Yiliu Wang, Jian Zhu, Xiangfeng Duan

Multi-Bandgap Monolithic Metal Nanowire Percolation Network Sensor Integration by Reversible Selective Laser-Induced Redox

Jan 25, 2022
49
Junhyuk Bang, Yeongju Jung, Hyungjun Kim, Dongkwan Kim, Maenghyo Cho, Seung Hwan Ko

Crystal Facet Engineering of TiO2 Nanostructures for Enhancing Photoelectrochemical Water Splitting with BiVO4 Nanodots

Jan 25, 2022
48
Mi Gyoung Lee, Jin Wook Yang, Hoonkee Park, Cheon Woo Moon, Dinsefa M. Andoshe, Jongseong Park, Chang‑Ki Moon, Tae Hyung Lee, Kyoung Soon Choi, Woo Seok Cheon, Jang‑Joo Kim, Ho Won Jang

Design of Flexible Films Based on Kinked Carbon Nanofibers for High Rate and Stable Potassium-Ion Storage

Jan 22, 2022
47
Qiaotian Xiong, Hongcheng He, Ming Zhang

Stable Zn Metal Anodes with Limited Zn-Doping in MgF2 Interphase for Fast and Uniformly Ionic Flux

Jan 22, 2022
46
Ji Young Kim, Guicheng Liu, Ryanda Enggar Anugrah Ardhi, Jihun Park, Hansung Kim, Joong Kee Lee

Safe and Stable Lithium Metal Batteries Enabled by an Amide-Based Electrolyte

Jan 12, 2022
44
Wanbao Wu, Yiyang Bo, Deping Li, Yihong Liang, Jichuan Zhang, Miaomiao Cao, Ruitian Guo, Zhenye Zhu, Lijie Ci, Mingyu Li, Jiaheng Zhang

High-Index Faceted Nanocrystals as Highly Efficient Bifunctional Electrocatalysts for High-Performance Lithium–Sulfur Batteries

Dec 23, 2021
40
Bo Jiang, Da Tian, Yue Qiu, Xueqin Song, Yu Zhang, Xun Sun, Huihuang Huang, Chenghao Zhao, Zhikun Guo, Lishuang Fan, Naiqing Zhang

Stable Zinc Anodes Enabled by Zincophilic Cu Nanowire Networks

Dec 23, 2021
39
Shiyin Xie, Yang Li, Xu Li, Yujun Zhou, Ziqi Dang, Jianhua Rong, Liubing Dong

Regulating the Electron Localization of Metallic Bismuth for Boosting CO2 Electroreduction

Dec 18, 2021
38
Dan Wu, Renfei Feng, Chenyu Xu, Peng‑Fei Sui, Jiujun Zhang, Xian‑Zhu Fu, Jing‑Li Luo

Room-Temperature Assembled MXene-Based Aerogels for High Mass-Loading Sodium-Ion Storage

Dec 17, 2021
37
Fei Song, Jian Hu, Guohao Li, Jie Wang, Shuijiao Chen, Xiuqiang Xie, Zhenjun Wu, Nan Zhang

Continuous Fabrication of Ti3C2Tx MXene-Based Braided Coaxial Zinc-Ion Hybrid Supercapacitors with Improved Performance

Dec 15, 2021
34
Bao Shi, La Li, Aibing Chen, Tien‑Chien Jen, Xinying Liu, Guozhen Shen

Self-Assembled Nanomicelles of Affibody-Drug Conjugate with Excellent Therapeutic Property to Cure Ovary and Breast Cancers

Dec 13, 2021
33
Xuelin Xia, Xiaoyuan Yang, Wei Huang, Xiaoxia Xia, Deyue Yan

Bioinspired Nanostructured Superwetting Thin-Films in a Self-supported form Enabled “Miniature Umbrella” for Weather Monitoring and Water Rescue

Dec 13, 2021
32
Shan Li, Peng Xiao, Wei Zhou, Yun Liang, Shiao‑Wei Kuo, Tao Chen

Manipulating Interfacial Stability Via Absorption-Competition Mechanism for Long-Lifespan Zn Anode

Dec 13, 2021
31
Meijia Qiu, Liang Ma, Peng Sun, Zilong Wang, Guofeng Cui, Wenjie Mai

Ultra-Stable and Durable Piezoelectric Nanogenerator with All-Weather Service Capability Based on N Doped 4H-SiC Nanohole Arrays

Dec 13, 2021
30
Linlin Zhou, Laipan Zhu, Tao Yang, Xinmei Hou, Zhengtao Du, Sheng Cao, Hailong Wang, Kuo‑Chih Chou, Zhong Lin Wang

Tailorable, Lightweight and Superelastic Liquid Metal Monoliths for Multifunctional Electromagnetic Interference Shielding

Dec 13, 2021
29
Yadong Xu, Zhiqiang Lin, Krishnamoorthy Rajavel, Tao Zhao, Pengli Zhu, Yougen Hu, Rong Sun, Ching‑Ping Wong

Bio-Inspired Microwave Modulator for High-Temperature Electromagnetic Protection, Infrared Stealth and Operating Temperature Monitoring

Dec 13, 2021
28
Xuan Yang, Yuping Duan, Shuqing Li, Huifang Pang, Lingxi Huang, Yuanyuan Fu, Tongmin Wang

Identification of the Intrinsic Dielectric Properties of Metal Single Atoms for Electromagnetic Wave Absorption

Dec 11, 2021
27
Xinci Zhang, Yanan Shi, Jia Xu, Qiuyun Ouyang, Xiao Zhang, Chunling Zhu, Xiaoli Zhang, Yujin Chen

Hierarchically Multifunctional Polyimide Composite Films with Strongly Enhanced Thermal Conductivity

Dec 10, 2021
26
Yongqiang Guo, Hua Qiu, Kunpeng Ruan, Yali Zhang, Junwei Gu

Atomically Dispersed Fe-Co Bimetallic Catalysts for the Promoted Electroreduction of Carbon Dioxide

Dec 10, 2021
25
Zhangsen Chen, Gaixia Zhang, Yuren Wen, Ning Chen, Weifeng Chen, Tom Regier, James Dynes, Yi Zheng, Shuhui Sun

Fabrication of High-Density Out-of-Plane Microneedle Arrays with Various Heights and Diverse Cross-Sectional Shapes

Dec 9, 2021
24
Hyeonhee Roh, Young Jun Yoon, Jin Soo Park, Dong‑Hyun Kang, Seung Min Kwak, Byung Chul Lee, Maesoon Im

Fabricating Na/In/C Composite Anode with Natrophilic Na–In Alloy Enables Superior Na Ion Deposition in the EC/PC Electrolyte

Dec 9, 2021
23
Hui Wang, Yan Wu, Ye Wang, Tingting Xu, Dezhi Kong, Yang Jiang, Di Wu, Yongbing Tang, Xinjian Li, Chun‑Sing Lee

A MXene-Based Bionic Cascaded-Enzyme Nanoreactor for Tumor Phototherapy/Enzyme Dynamic Therapy and Hypoxia-Activated Chemotherapy

Dec 9, 2021
22
Xiaoge Zhang, Lili Cheng, Yao Lu, Junjie Tang, Qijun Lv, Xiaomei Chen, You Chen, Jie Liu

High-Porosity Foam-Based Iontronic Pressure Sensor with Superhigh Sensitivity of 9280 kPa−1

Dec 9, 2021
21
Qingxian Liu, Yuan Liu, Junli Shi, Zhiguang Liu, Quan Wang, Chuan Fei Guo

Three-Phase Heterojunction NiMo-Based Nano-Needle for Water Splitting at Industrial Alkaline Condition

Dec 9, 2021
20
Guangfu Qian, Jinli Chen, Tianqi Yu, Jiacheng Liu, Lin Luo, Shibin Yin

Layered Foam/Film Polymer Nanocomposites with Highly Efficient EMI Shielding Properties and Ultralow Reflection

Dec 7, 2021
19
Li Ma, Mahdi Hamidinejad, Biao Zhao, Caiyun Liang, Chul B. Park

Calcium-Doped Boron Nitride Aerogel Enables Infrared Stealth at High Temperature Up to 1300 °C

Dec 6, 2021
18
Mengya Zhu, Guangyong Li, Wenbin Gong, Lifeng Yan, Xuetong Zhang

Carbon-Coated Three-Dimensional MXene/Iron Selenide Ball with Core–Shell Structure for High-Performance Potassium-Ion Batteries

Dec 6, 2021
17
Su Hyun Yang, Yun Jae Lee, Heemin Kang, Seung‑Keun Park, Yun Chan Kang

Directional Electromagnetic Interference Shielding Based on Step-Wise Asymmetric Conductive Networks

Dec 6, 2021
16
Bai Xue, Yi Li, Ziling Cheng, Shengdu Yang, Lan Xie, Shuhao Qin, Qiang Zheng

Electrostatic Field Enhanced Photocatalytic CO2 Conversion on BiVO4 Nanowires

Dec 6, 2021
15
Shuai Yue, Lu Chen, Manke Zhang, Zhe Liu, Tao Chen, Mingzheng Xie, Zhen Cao, Weihua Han

Air-Stable Ultrabright Inverted Organic Light-Emitting Devices with Metal Ion-Chelated Polymer Injection Layer

Dec 6, 2021
14
Shihao Liu, Chunxiu Zang, Jiaming Zhang, Shuang Tian, Yan Wu, Dong Shen, Letian Zhang, Wenfa Xie, Chun‑Sing Lee

Sorting Gold and Sand (Silica) Using Atomic Force Microscope-Based Dielectrophoresis

Dec 4, 2021
13
Chungman Kim, Sunghoon Hong, Dongha Shin, Sangmin An, Xingcai Zhang, Wonho Jhe

Precise Thermoplastic Processing of Graphene Oxide Layered Solid by Polymer Intercalation

Dec 4, 2021
12
Zeshen Li, Fan Guo, Kai Pang, Jiahao Lin, Qiang Gao, Yance Chen, Dan Chang, Ya Wang, Senping Liu, Yi Han, Yingjun Liu, Zhen Xu, Chao Gao

Biomass-Derived Carbon Heterostructures Enable Environmentally Adaptive Wideband Electromagnetic Wave Absorbers

Dec 4, 2021
11
Zhichao Lou, Qiuyi Wang, Ufuoma I. Kara, Rajdeep S. Mamtani, Xiaodi Zhou, Huiyang Bian, Zhihong Yang, Yanjun Li, Hualiang Lv, Solomon Adera, Xiaoguang Wang

Nature Inspired MXene-Decorated 3D Honeycomb-Fabric Architectures Toward Efficient Water Desalination and Salt Harvesting

Dec 4, 2021
10
Zhiwei Lei, Xuantong Sun, Shifeng Zhu, Kai Dong, Xuqing Liu, Lili Wang, Xiansheng Zhang, Lijun Qu, Xueji Zhang

Post-Synthetic and In Situ Vacancy Repairing of Iron Hexacyanoferrate Toward Highly Stable Cathodes for Sodium-Ion Batteries

Dec 3, 2021
9
Min Wan, Rui Zeng, Jingtao Meng, Zexiao Cheng, Weilun Chen, Jiayu Peng, Wuxing Zhang, Yunhui Huang

A Novel Artificial Neuron-Like Gas Sensor Constructed from CuS Quantum Dots/Bi2S3 Nanosheets

Dec 2, 2021
8
Xinwei Chen, Tao Wang, Jia Shi, Wen Lv, Yutong Han, Min Zeng, Jianhua Yang, Nantao Hu, Yanjie Su, Hao Wei, Zhihua Zhou, Zhi Yang, Yafei Zhang

Unraveling Passivation Mechanism of Imidazolium-Based Ionic Liquids on Inorganic Perovskite to Achieve Near-Record-Efficiency CsPbI2Br Solar Cells

Dec 2, 2021
7
Jie Xu, Jian Cui, Shaomin Yang, Yu Han, Xi Guo, Yuhang Che, Dongfang Xu, Chenyang Duan, Wenjing Zhao, Kunpeng Guo, Wanli Ma, Baomin Xu, Jianxi Yao, Zhike Liu, Shengzhong Liu

Porous Co2VO4 Nanodisk as a High-Energy and Fast-Charging Anode for Lithium-Ion Batteries

Dec 2, 2021
5
Jinghui Ren, Zhenyu Wang, Peng Xu, Cong Wang, Fei Gao, Decheng Zhao, Shupei Liu, Han Yang, Di Wang, Chunming Niu, Yusong Zhu, Yutong Wu, Xiang Liu, Zhoulu Wang, Yi Zhang

Biomass Microcapsules with Stem Cell Encapsulation for Bone Repair

Dec 2, 2021
4
Lei Yang, Yuxiao Liu, Lingyu Sun, Cheng Zhao, Guopu Chen, Yuanjin Zhao

Exploring the Spatial Control of Topotactic Phase Transitions Using Vertically Oriented Epitaxial Interfaces

Dec 2, 2021
2
Wenrui Zhang, Jie Zhang, Shaobo Cheng, Christopher M. Rouleau, Kim Kisslinger, Lihua Zhang, Yimei Zhu, Thomas Z. Ward, Gyula Eres