Published: Dec 1, 2019

Recent Progress and Approaches on Carbon-Free Energy from Water Splitting

Nov 22, 2019
103
Aslam Hossain, K. Sakthipandi, A. K. M. Atique Ullah, Sanjay Roy

Cell Membrane Coating Technology: A Promising Strategy for Biomedical Applications

Nov 16, 2019
100
Yao Liu, Jingshan Luo, Xiaojia Chen, Wei Liu, Tongkai Chen

Cell Nanomechanics Based on Dielectric Elastomer Actuator Device

Nov 11, 2019
98
Zhichao Li, Chao Gao, Sisi Fan, Jiang Zou, Guoying Gu, Mingdong Dong, Jie Song

Recent Progress on Zinc-Ion Rechargeable Batteries

Oct 17, 2019
90
Wangwang Xu, Ying Wang

Wet-Chemical Synthesis and Applications of Semiconductor Nanomaterial-Based Epitaxial Heterostructures

Oct 15, 2019
86
Junze Chen, Qinglang Ma, Xue‑Jun Wu, Liuxiao Li, Jiawei Liu, Hua Zhang

2D MXenes as Co-catalysts in Photocatalysis: Synthetic Methods

Sep 21, 2019
79
Yuliang Sun, Xing Meng, Yohan Dall’Agnese, Chunxiang Dall’Agnese, Shengnan Duan, Yu Gao, Gang Chen, Xiao‑Feng Wang

A Review on Deterministic Lateral Displacement for Particle Separation and Detection

Sep 17, 2019
77
Thoriq Salafi, Yi Zhang, Yong Zhang

Graphene Nanostructure-Based Tactile Sensors for Electronic Skin Applications

Sep 4, 2019
71
Pei Miao, Jian Wang, Congcong Zhang, Mingyuan Sun, Shanshan Cheng, Hong Liu

Advances in Sn-Based Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction

Jul 29, 2019
62
Shulin Zhao, Sheng Li, Tao Guo, Shuaishuai Zhang, Jing Wang, Yuping Wu, Yuhui Chen

Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells: From Detailed Balance Limit Calculations to Photon Management

Jul 16, 2019
58
Mohammad I. Hossain, Wayesh Qarony, Sainan Ma, Longhui Zeng, Dietmar Knipp, Yuen Hong Tsang

Hierarchical Metal–Organic Frameworks with Macroporosity: Synthesis, Achievements, and Challenges

Jul 8, 2019
54
Huan V. Doan, Harina Amer Hamzah, Prasanth Karikkethu Prabhakaran, Chiara Petrillo, Valeska P. Ting

Recent Advances in 2D Lateral Heterostructures

Jun 5, 2019
48
Jianwei Wang, Zhiqiang Li, Haiyuan Chen, Guangwei Deng, Xiaobin Niu

In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Studies of Nanoscale Electrocatalysts

Jun 3, 2019
47
Maoyu Wang, Líney Árnadóttir, Zhichuan J. Xu, Zhenxing Feng

NASICON-Structured NaTi2(PO4)3 for Sustainable Energy Storage

May 25, 2019
44
Mingguang Wu, Wei Nie, Jin Hu, Jianmin Ma

Applications of MxSey (M = Fe, Co, Ni) and Their Composites in Electrochemical Energy Storage and Conversion

May 15, 2019
40
Huijie Zhou, Xiaxia Li, Yan Li, Mingbo Zheng, Huan Pang

Spiral Steel Wire Based Fiber-Shaped Stretchable and Tailorable Triboelectric Nanogenerator for Wearable Power Source and Active Gesture Sensor

May 11, 2019
39
Lingjie Xie, Xiaoping Chen, Zhen Wen, Yanqin Yang, Jihong Shi, Chen Chen, Mingfa Peng, Yina Liu, Xuhui Sun

Origin of Luminescent Centers and Edge States in Low-Dimensional Lead Halide Perovskites: Controversies, Challenges and Instructive Approaches

Mar 25, 2019
26
Jiming Bao, Viktor G. Hadjiev

Biomass-Derived Porous Carbon-Based Nanostructures for Microwave Absorption

Mar 15, 2019
24
Huanqin Zhao, Yan Cheng, Wei Liu, Lieji Yang, Baoshan Zhang, Luyuan Paul Wang, Guangbin Ji, Zhichuan J. Xu

Nanogenerator-Based Self-Charging Energy Storage Devices

Mar 9, 2019
19
Kun Zhao, Yuanhao Wang, Lu Han, Yongfei Wang, Xudong Luo, Zhiqiang Zhang, Ya Yang

Housing Sulfur in Polymer Composite Frameworks for Li–S Batteries

Feb 27, 2019
17
Luke Hencz, Hao Chen, Han Yeu Ling, Yazhou Wang, Chao Lai, Huijun Zhao, Shanqing Zhang

Lead-Free Halide Double Perovskite Materials: A New Superstar Toward Green and Stable Optoelectronic Applications

Feb 27, 2019
16
Liang Chu, Waqar Ahmad, Wei Liu, Jian Yang, Rui Zhang, Yan Sun, Jianping Yang, Xing’ao Li

Recent Progress in the Fabrication, Properties, and Devices of Heterostructures Based on 2D Materials

Feb 18, 2019
13
Yanping Liu, Siyu Zhang, Jun He, Zhiming M. Wang, Zongwen Liu

Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

Jan 12, 2019
6
S. Syama, P. V. Mohanan

Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

Jan 10, 2019
5
Lu Wang, Junwei Han, Debin Kong, Ying Tao, Quan‑Hong Yang

Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

Jan 8, 2019
1
Wenwen Zhan, Liming Sun, Xiguang Han

C60 Fullerenes Suppress Reactive Oxygen Species Toxicity Damage in Boar Sperm

Nov 27, 2019
104
Xinhong Li, Lirui Wang, Huan Liu, Jieli Fu, Linqing Zhen, Yuhua Li, Yaozhong Zhang, Yafei Zhang

Revealing the Intrinsic Peroxidase-Like Catalytic Mechanism of Heterogeneous Single-Atom Co–MoS2

Nov 22, 2019
102
Ying Wang, Kun Qi, Shansheng Yu, Guangri Jia, Zhiliang Cheng, Lirong Zheng, Qiong Wu, Qiaoliang Bao, Qingqing Wang, Jingxiang Zhao, Xiaoqiang Cui, Weitao Zheng

All Binder-Free Electrodes for High-Performance Wearable Aqueous Rechargeable Sodium-Ion Batteries

Nov 20, 2019
101
Bing He, Ping Man, Qichong Zhang, Huili Fu, Zhenyu Zhou, Chaowei Li, Qiulong Li, Lei Wei, Yagang Yao

Laser-Etched Stretchable Graphene–Polymer Composite Array for Sensitive Strain and Viscosity Sensors

Nov 16, 2019
99
Yuting Jiang, Yang Wang, Heting Wu, Yuanhao Wang, Renyun Zhang, Håkan Olin, Ya Yang

Electrochemical Fabrication of rGO-embedded Ag-TiO2 Nanoring/Nanotube Arrays for Plasmonic Solar Water Splitting

Nov 7, 2019
97
Lixia Sang, Lei Lei, Clemens Burda

Tuning Metallic Co0.85Se Quantum Dots/Carbon Hollow Polyhedrons with Tertiary Hierarchical Structure for High-Performance Potassium Ion Batteries

Nov 1, 2019
96
Zhiwei Liu, Kun Han, Ping Li, Wei Wang, Donglin He, Qiwei Tan, Leying Wang, Yang Li, Mingli Qin, Xuanhui Qu

Correction to: Moth-eye Structured Polydimethylsiloxane Films for High-Efficiency Perovskite Solar Cells

Nov 1, 2019
95
Min‑cheol Kim, Segeun Jang, Jiwoo choi, Seong Min Kang, Mansoo Choi

High-Power and Ultralong-Life Aqueous Zinc-Ion Hybrid Capacitors Based on Pseudocapacitive Charge Storage

Oct 31, 2019
94
Liubing Dong, Wang Yang, Wu Yang, Chengyin Wang, Yang Li, Chengjun Xu, Shuwei Wan, Fengrong He, Feiyu Kang, Guoxiu Wang

Antiangiogenesis-Combined Photothermal Therapy in the Second Near-Infrared Window at Laser Powers Below the Skin Tolerance Threshold

Oct 31, 2019
93
Jian‑Li Chen, Han Zhang, Xue‑Qin Huang, Hong‑Ye Wan, Jie Li, Xing‑Xing Fan, Kathy Qian Luo, Jinhua Wang, Xiao‑Ming Zhu, Jianfang Wang

Direct Patterning of Carbon Nanotube via Stamp Contact Printing Process for Stretchable and Sensitive Sensing Devices

Oct 23, 2019
92
Binghao Liang, Zian Zhang, Wenjun Chen, Dongwei Lu, Leilei Yang, Rongliang Yang, Hai Zhu, Zikang Tang, Xuchun Gui

Optimizing the Performance of CsPbI3-Based Perovskite Solar Cells via Doping a ZnO Electron Transport Layer Coupled with Interface Engineering

Oct 18, 2019
91
Man Yue, Jie Su, Peng Zhao, Zhenhua Lin, Jincheng Zhang, Jingjing Chang, Yue Hao

Toward Flexible and Wearable Embroidered Supercapacitors from Cobalt Phosphides-Decorated Conductive Fibers

Oct 17, 2019
89
Jianfeng Wen, Bingang Xu, Jinyun Zhou

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-Grafted Carbon Cloth Electrodes for High-Energy Asymmetric Supercapacitors

Oct 17, 2019
88
Lulu Lyu, Kwang‑dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang, Yuanzhe Piao

Augmenting Intrinsic Fenton-Like Activities of MOF-Derived Catalysts via N-Molecule-Assisted Self-catalyzed Carbonization

Oct 17, 2019
87
Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

Correction to: Fluorescent Silicon Nanorods‑Based Nanotheranostic Agents for Multimodal Imaging‑Guided Photothermal Therapy

Oct 15, 2019
85
Mingyue Cui, Sangmo Liu, Bin Song, Daoxia Guo, Jinhua Wang, Guyue Hu, Yuanyuan Su, Yao He

Theoretical and Experimental Sets of Choice Anode/Cathode Architectonics for High-Performance Full-Scale LIB Built-up Models

Oct 10, 2019
84
H. Khalifa, S. A. El‑Safty, A. Reda, M. A. Shenashen, M. M. Selim, A. Elmarakbi, H. A. Metawa

Enhanced Catalytic Activity of Gold@Polydopamine Nanoreactors with Multi-compartment Structure Under NIR Irradiation

Oct 10, 2019
83
Shilin Mei, Zdravko Kochovski, Rafael Roa, Sasa Gu, Xiaohui Xu, Hongtao Yu, Joachim Dzubiella, Matthias Ballauff, Yan Lu

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Sep 25, 2019
82
Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Plate-to-Layer Bi2MoO6/MXene-Heterostructured Anode for Lithium-Ion Batteries

Sep 25, 2019
81
Peng Zhang, Danjun Wang, Qizhen Zhu, Ning Sun, Feng Fu, Bin Xu

Boosting Sodium Storage of Fe1−xS/MoS2 Composite via Heterointerface Engineering

Sep 23, 2019
80
Song Chen, Shaozhuan Huang, Junping Hu, Shuang Fan, Yang Shang, Mei Er Pam, Xiaoxia Li, Ye Wang, Tingting Xu, Yumeng Shi, Hui Ying Yang

Construction of Electrocatalytic and Heat-Resistant Self-Supporting Electrodes for High-Performance Lithium–Sulfur Batteries

Sep 18, 2019
78
Xuemei Zhang, Yunhong Wei, Boya Wang, Mei Wang, Yun Zhang, Qian Wang, Hao Wu

Rational Construction of Hierarchically Porous Fe–Co/N-Doped Carbon/rGO Composites for Broadband Microwave Absorption

Sep 13, 2019
76
Shanshan Wang, Yingchun Xu, Ruru Fu, Huanhuan Zhu, Qingze Jiao, Tongying Feng, Caihong Feng, Daxin Shi, Hansheng Li, Yun Zhao

Super-strong and Intrinsically Fluorescent Silkworm Silk from Carbon Nanodots Feeding

Sep 11, 2019
75
Suna Fan, Xiaoting Zheng, Qi Zhan, Huihui Zhang, Huili Shao, Jiexin Wang, Chengbo Cao, Meifang Zhu, Dan Wang, Yaopeng Zhang

Inorganic Nanozyme with Combined Self-Oxygenation/Degradable Capabilities for Sensitized Cancer Immunochemotherapy

Sep 9, 2019
74
Jie Wang, Lan Fang, Ping Li, Lang Ma, Weidan Na, Chong Cheng, Yueqing Gu, Dawei Deng

Fluorescent Silicon Nanorods-Based Nanotheranostic Agents for Multimodal Imaging-Guided Photothermal Therapy

Sep 9, 2019
73
Mingyue Cui, Sangmo Liu, Bin Song, Daoxia Guo, Jinhua Wang, Guyue Hu, Yuanyuan Su, Yao He

Ultrathin and Flexible CNTs/MXene/Cellulose Nanofibrils Composite Paper for Electromagnetic Interference Shielding

Sep 7, 2019
72
Wentao Cao, Chang Ma, Shuo Tan, Mingguo Ma, Pengbo Wan, Feng Chen

A New Free-Standing Aqueous Zinc-Ion Capacitor Based on MnO2–CNTs Cathode and MXene Anode

Aug 26, 2019
70
Siliang Wang, Qiang Wang, Wei Zeng, Min Wang, Limin Ruan, Yanan Ma

Ultra-High Mass-Loading Cathode for Aqueous Zinc-Ion Battery Based on Graphene-Wrapped Aluminum Vanadate Nanobelts

Aug 26, 2019
69
Wenyu Zhang, Shuquan Liang, Guozhao Fang, Yongqiang Yang, Jiang Zhou

Single NIR Laser-Activated Multifunctional Nanoparticles for Cascaded Photothermal and Oxygen-Independent Photodynamic Therapy

Aug 19, 2019
68
Xiaomin Li, Yang Liu, Fei Fu, Mingbo Cheng, Yutong Liu, Licheng Yu, Wei Wang, Yeda Wan, Zhi Yuan

Nitrogen-Doped Carbon-Encased Bimetallic Selenide for High-Performance Water Electrolysis

Aug 8, 2019
67
Junhui Cao, Kexin Wang, Jiayi Chen, Chaojun Lei, Bin Yang, Zhongjian Li, Lecheng Lei, Yang Hou, Kostya Ostrikov

Rational Design of Layered SnS2 on Ultralight Graphene Fiber Fabrics as Binder-Free Anodes for Enhanced Practical Capacity of Sodium-Ion Batteries

Aug 3, 2019
66
Zongling Ren, Jie Wen, Wei Liu, Xiaoping Jiang, Yanheng Dong, Xiaolong Guo, Qiannan Zhao, Guipeng Ji, Ronghua Wang, Ning Hu, Baihua Qu, Chaohe Xu

Electrostatic Self-assembly of 0D–2D SnO2 Quantum Dots/Ti3C2Tx MXene Hybrids as Anode for Lithium-Ion Batteries

Aug 2, 2019
65
Huan Liu, Xin Zhang, Yifan Zhu, Bin Cao, Qizhen Zhu, Peng Zhang, Bin Xu, Feng Wu, Renjie Chen

Atomic Layer Deposition-Assisted Construction of Binder-Free Ni@N-Doped Carbon Nanospheres Films as Advanced Host for Sulfur Cathode

Aug 2, 2019
64
Jun Liu, Aixiang Wei, Guoxiang Pan, Qinqin Xiong, Fang Chen, Shenghui Shen, Xinhui Xia

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Aug 1, 2019
63
Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Manganese-Zeolitic Imidazolate Frameworks-90 with High Blood Circulation Stability for MRI-Guided Tumor Therapy

Jul 23, 2019
61
Zhenqi Jiang, Bo Yuan, Nianxiang Qiu, Yinjie Wang, Li Sun, Zhenni Wei, Yanyin Li, Jianjun Zheng, Yinhua Jin, Yong Li, Shiyu Du, Juan Li, Aiguo Wu

High-Performance Na-Ion Storage of S-Doped Porous Carbon Derived from Conjugated Microporous Polymers

Jul 17, 2019
60
Yuquan Li, Bin Ni, Xiaodan Li, Xianghui Wang, Dafeng Zhang, Qingfei Zhao, Jinliang Li, Ting Lu, Wenjie Mai, Likun Pan

Rapid Isolation and Multiplexed Detection of Exosome Tumor Markers Via Queued Beads Combined with Quantum Dots in a Microarray

Jul 16, 2019
59
Yanan Bai, Yunxing Lu, Kun Wang, Zule Cheng, Youlan Qu, Shihui Qiu, Lin Zhou, Zhenhua Wu, Huiying Liu, Jianlong Zhao, Hongju Mao

Flexible Tactile Electronic Skin Sensor with 3D Force Detection Based on Porous CNTs/PDMS Nanocomposites

Jul 16, 2019
57
Xuguang Sun, Jianhai Sun, Tong Li, Shuaikang Zheng, Chunkai Wang, Wenshuo Tan, Jingong Zhang, Chang Liu, Tianjun Ma, Zhimei Qi, Chunxiu Liu, Ning Xue

Bio-Derived Hierarchical Multicore–Shell Fe2N-Nanoparticle-Impregnated N-Doped Carbon Nanofiber Bundles: A Host Material for Lithium-/Potassium-Ion Storage

Jul 15, 2019
56
Hongjun Jiang, Ling Huang, Yunhong Wei, Boya Wang, Hao Wu, Yun Zhang, Huakun Liu, Shixue Dou

Bifunctional Electrocatalysts Based on Mo-Doped NiCoP Nanosheet Arrays for Overall Water Splitting

Jul 13, 2019
55
Jinghuang Lin, Yaotian Yan, Chun Li, Xiaoqing Si, Haohan Wang, Junlei Qi, Jian Cao, Zhengxiang Zhong, Weidong Fei, Jicai Feng

Moth-eye Structured Polydimethylsiloxane Films for High-Efficiency Perovskite Solar Cells

Jun 25, 2019
53
Min‑cheol Kim, Segeun Jang, Jiwoo Choi, Seong Min Kang, Mansoo Choi

Ultra-stable CsPbBr3 Perovskite Nanosheets for X-Ray Imaging Screen

Jun 24, 2019
52
Liangling Wang, Kaifang Fu, Ruijia Sun, Huqiang Lian, Xun Hu, Yuhai Zhang

Graphene Array-Based Anti-fouling Solar Vapour Gap Membrane Distillation with High Energy Efficiency

Jun 10, 2019
51
Biyao Gong, Huachao Yang, Shenghao Wu, Guoping Xiong, Jianhua Yan, Kefa Cen, Zheng Bo, Kostya Ostrikov

Surface Passivation of Perovskite Solar Cells Toward Improved Efficiency and Stability

Jun 7, 2019
50
Zhiqi Li, Jiajun Dong, Chunyu Liu, Jiaxin Guo, Liang Shen, Wenbin Guo

Novel Insights into Energy Storage Mechanism of Aqueous Rechargeable Zn/MnO2 Batteries with Participation of Mn2+

Jun 6, 2019
49
Yongfeng Huang, Jian Mou, Wenbao Liu, Xianli Wang, Liubing Dong, Feiyu Kang, Chengjun Xu

Stereolithographic 3D Printing-Based Hierarchically Cellular Lattices for High-Performance Quasi-Solid Supercapacitor

Jun 1, 2019
46
Jianzhe Xue, Libo Gao, Xinkang Hu, Ke Cao, Wenzhao Zhou, Weidong Wang, Yang Lu

Charge Engineering of Mo2C@Defect-Rich N-Doped Carbon Nanosheets for Efficient Electrocatalytic H2 Evolution

Jun 1, 2019
45
Chunsheng Lei, Wen Zhou, Qingguo Feng, Yongpeng Lei, Yi Zhang, Yin Chen, Jiaqian Qin

Battery Separators Functionalized with Edge-Rich MoS2/C Hollow Microspheres for the Uniform Deposition of Li2S in High-Performance Lithium–Sulfur Batteries

May 24, 2019
43
Nan Zheng, Guangyu Jiang, Xiao Chen, Jiayi Mao, Nan Jiang, Yongsheng Li

Integrated System of Solar Cells with Hierarchical NiCo2O4 Battery-Supercapacitor Hybrid Devices for Self-Driving Light-Emitting Diodes

May 22, 2019
42
Yuliang Yuan, Yangdan Lu, Bei‑Er Jia, Haichao Tang, Lingxiang Chen, Yu‑Jia Zeng, Yang Hou, Qinghua Zhang, Qinggang He, Lei Jiao, Jianxing Leng, Zhizhen Ye, Jianguo Lu

Prompt Electrodeposition of Ni Nanodots on Ni Foam to Construct a High-Performance Water-Splitting Electrode: Efficient, Scalable, and Recyclable

May 16, 2019
41
Hongtao Yu, Ting Quan, Shilin Mei, Zdravko Kochovski, Wei Huang, Hong Meng, Yan Lu

Lightweight and High-Performance Microwave Absorber Based on 2D WS2–RGO Heterostructures

May 9, 2019
38
Deqing Zhang, Tingting Liu, Junye Cheng, Qi Cao, Guangping Zheng, Shuang Liang, Hao Wang, Mao‑Sheng Cao

Ferroelectric Oxide Nanocomposites with Trimodal Pore Structure for High Photocatalytic Performance

May 4, 2019
37
Tingting Xu, Xuan Liu, Shulan Wang, Li Li

Crushed Gold Shell Nanoparticles Labeled with Radioactive Iodine as a Theranostic Nanoplatform for Macrophage-Mediated Photothermal Therapy

May 3, 2019
36
Sang Bong Lee, Jae‑Eon Lee, Sung Jin Cho, Jungwook Chin, Sang Kyoon Kim, In‑Kyu Lee, Sang‑Woo Lee, Jaetae Lee, Yong Hyun Jeon

Bimetallic NiCo2S4 Nanoneedles Anchored on Mesocarbon Microbeads as Advanced Electrodes for Asymmetric Supercapacitors

Apr 23, 2019
35
Yu Zhang, Yihe Zhang, Yuanxing Zhang, Haochen Si, Li Sun

MoS2-Based Photodetectors Powered by Asymmetric Contact Structure with Large Work Function Difference

Apr 16, 2019
34
Zhe Kang, Yongfa Cheng, Zhi Zheng, Feng Cheng, Ziyu Chen, Luying Li, Xinyu Tan, Lun Xiong, Tianyou Zhai, Yihua Gao

Stepwise Fabrication of Co-Embedded Porous Multichannel Carbon Nanofibers for High-Efficiency Oxygen Reduction

Apr 6, 2019
33
Zeming Tang, Yingxuan Zhao, Qingxue Lai, Jia Zhong, Yanyu Liang

In Situ Synthesis of Fluorescent Mesoporous Silica–Carbon Dot Nanohybrids Featuring Folate Receptor-Overexpressing Cancer Cell Targeting and Drug Delivery

Apr 5, 2019
32
Shuai Zhao, Shan Sun, Kai Jiang, Yuhui Wang, Yu Liu, Song Wu, Zhongjun Li, Qinghai Shu, Hengwei Lin

Ultrathin Ti3C2Tx (MXene) Nanosheet-Wrapped NiSe2 Octahedral Crystal for Enhanced Supercapacitor Performance and Synergetic Electrocatalytic Water Splitting

Apr 4, 2019
31
Hanmei Jiang, Zegao Wang, Qian Yang, Luxi Tan, Lichun Dong, Mingdong Dong

Nitrogen and Phosphorus Dual-Doped Multilayer Graphene as Universal Anode for Full Carbon-Based Lithium and Potassium Ion Capacitors

Apr 3, 2019
30
Yuting Luan, Rong Hu, Yongzheng Fang, Kai Zhu, Kui Cheng, Jun Yan, Ke Ye, Guiling Wang, Dianxue Cao

Cobalt Sulfide Confined in N-Doped Porous Branched Carbon Nanotubes for Lithium-Ion Batteries

Mar 29, 2019
29
Yongsheng Zhou, Yingchun Zhu, Bingshe Xu, Xueji Zhang, Khalid A. Al‑Ghanim, Shahid Mahboob

Hollow Nanocages of NixCo1−xSe for Efficient Zinc–Air Batteries and Overall Water Splitting

Mar 27, 2019
28
Zhengxin Qian, Yinghuan Chen, Zhenghua Tang, Zhen Liu, Xiufang Wang, Yong Tian, Wei Gao

Photostable and Biocompatible Fluorescent Silicon Nanoparticles for Imaging-Guided Co-Delivery of siRNA and Doxorubicin to Drug-Resistant Cancer Cells

Mar 25, 2019
27
Daoxia Guo, Xiaoyuan Ji, Fei Peng, Yiling Zhang, Binbin Chu, Yuanyuan Su, Yao He

V2O5 Nanospheres with Mixed Vanadium Valences as High Electrochemically Active Aqueous Zinc-Ion Battery Cathode

Mar 22, 2019
25
Fei Liu, Zixian Chen, Guozhao Fang, Ziqing Wang, Yangsheng Cai, Boya Tang, Jiang Zhou, Shuquan Liang

Synthesis and Characterization of a Silica-Based Drug Delivery System for Spinal Cord Injury Therapy

Mar 11, 2019
23
Guodong Sun, Shenghui Zeng, Xu Liu, Haishan Shi, Renwen Zhang, Baocheng Wang, Changren Zhou, Tao Yu

Improved Na+/K+ Storage Properties of ReSe2–Carbon Nanofibers Based on Graphene Modifications

Mar 11, 2019
22
Yusha Liao, Changmiao Chen, Dangui Yin, Yong Cai, Rensheng He, Ming Zhang

Nitrogen-Doped Sponge Ni Fibers as Highly Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction

Mar 9, 2019
21
Kaili Zhang, Xinhui Xia, Shengjue Deng, Yu Zhong, Dong Xie, Guoxiang Pan, Jianbo Wu, Qi Liu, Xiuli Wang, Jiangping Tu

Novel Graphene Biosensor Based on the Functionalization of Multifunctional Nano-bovine Serum Albumin for the Highly Sensitive Detection of Cancer Biomarkers

Mar 9, 2019
20
Lin Zhou, Kun Wang, Hao Sun, Simin Zhao, Xianfeng Chen, Dahong Qian, Hongju Mao, Jianlong Zhao

High Initial Reversible Capacity and Long Life of Ternary SnO2-Co-carbon Nanocomposite Anodes for Lithium-Ion Batteries

Mar 1, 2019
18
Pan Deng, Jing Yang, Shengyang Li, Tian‑E Fan, Hong‑Hui Wu, Yun Mou, Hui Huang, Qiaobao Zhang, Dong‑Liang Peng, Baihua Qu

Metal–Oleate Complex-Derived Bimetallic Oxides Nanoparticles Encapsulated in 3D Graphene Networks as Anodes for Efficient Lithium Storage with Pseudocapacitance

Feb 25, 2019
15
Yingying Cao, Kaiming Geng, Hongbo Geng, Huixiang Ang, Jie Pei, Yayuan Liu, Xueqin Cao, Junwei Zheng, Hongwei Gu

SnS2@C Hollow Nanospheres with Robust Structural Stability as High-Performance Anodes for Sodium Ion Batteries

Feb 21, 2019
14
Shuaihui Li, Zhipeng Zhao, Chuanqi Li, Zhongyi Liu, Dan Li

High-Index-Faceted Ni3S2 Branch Arrays as Bifunctional Electrocatalysts for Efficient Water Splitting

Feb 5, 2019
12
Shengjue Deng, Kaili Zhang, Dong Xie, Yan Zhang, Yongqi Zhang, Yadong Wang, Jianbo Wu, Xiuli Wang, Hong Jin Fan, Xinhui Xia, Jiangping Tu

A Floatable Piezo-Photocatalytic Platform Based on Semi-Embedded ZnO Nanowire Array for High-Performance Water Decontamination

Jan 24, 2019
11
Yaozhong Zhang, Xiaolu Huang, Junghoon Yeom

In Situ Preparation and Analysis of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

Jan 23, 2019
10
Wanbao Wu, Zhaohui Ruan, Junzhuo Li, Yudong Li, Yanqiu Jiang, Xianzhu Xu, Defeng Li, Yuan Yuan, Kaifeng Lin

N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

Jan 22, 2019
9
Tianle Gong, Ruoyu Qi, Xundao Liu, Hong Li, Yongming Zhang

Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

Jan 19, 2019
8
Qijian Niu, Binling Chen, Junxia Guo, Jun Nie, Xindong Guo, Guiping Ma

Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

Jan 17, 2019
7
Wenqiang Yan, Kan Wang, Hao Xu, Xuyang Huo, Qinghui Jin, Daxiang Cui

In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

Jan 9, 2019
4
Qi Shao, Jiaqi Liu, Qiong Wu, Qiang Li, Heng‑guo Wang, Yanhui Li, Qian Duan

Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

Jan 9, 2019
3
Min Su Jo, Subrata Ghosh, Sang Mun Jeong, Yun Chan Kang, Jung Sang Cho

Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

Jan 9, 2019
2
Jingyan Zhang, Xiaowan Bai, Tongtong Wang, Wen Xiao, Pinxian Xi, Jinlan Wang, Daqiang Gao, John Wang