Published: Dec 1, 2020

Nanohollow Carbon for Rechargeable Batteries: Ongoing Progresses and Challenges

Sep 19, 2020
183
Jiangmin Jiang, Guangdi Nie, Ping Nie, Zhiwei Li, Zhenghui Pan, Zongkui Kou, Hui Dou, Xiaogang Zhang, John Wang

Two-Dimensional Black Phosphorus Nanomaterials: Emerging Advances in Electrochemical Energy Storage Science

Sep 2, 2020
179
Junye Cheng, Lingfeng Gao, Tian Li, Shan Mei, Cong Wang, Bo Wen, Weichun Huang, Chao Li, Guangping Zheng, Hao Wang, Han Zhang

Two-Dimensional Platinum Diselenide: Synthesis, Emerging Applications, and Future Challenges

Aug 27, 2020
174
Youning Gong, Zhitao Lin, Yue‑Xing Chen, Qasim Khan, Cong Wang, Bin Zhang, Guohui Nie, Ni Xie, Delong Li

Recent Progress on Metal–Organic Framework and Its Derivatives as Novel Fire Retardants to Polymeric Materials

Aug 25, 2020
173
Jing Zhang, Zhi Li, Xiao‑Lin Qi, De‑Yi Wang

Recent Progress, Challenges, and Prospects in Two-Dimensional Photo-Catalyst Materials and Environmental Remediation

Aug 15, 2020
167
Karim Khan, Ayesha Khan Tareen, Muhammad Aslam, Rizwan Ur Rehman Sagar, Bin Zhang, Weichun Huang, Asif Mahmood, Nasir Mahmood, Kishwar Khan, Han Zhang, Zhongyi Guo

Room-Temperature Gas Sensors Under Photoactivation: From Metal Oxides to 2D Materials

Aug 13, 2020
164
Rahul Kumar, Xianghong Liu, Jun Zhang, Mahesh Kumar

Suppressing Li Dendrites via Electrolyte Engineering by Crown Ethers for Lithium Metal Batteries

Aug 7, 2020
158
Shanqing Zhang

Laser-Induced Graphene: En Route to Smart Sensing

Aug 3, 2020
157
Libei Huang, Jianjun Su, Yun Song, Ruquan Ye

Hot-Casting Large-Grain Perovskite Film for Efficient Solar Cells: Film Formation and Device Performance

Jul 31, 2020
156
Kejun Liao, Chengbo Li, Lisha Xie, Yuan Yuan, Shurong Wang, Zhiyuan Cao, Liming Ding, Feng Hao

Piezoelectric Materials for Controlling Electro-Chemical Processes

Jul 14, 2020
149
Weiqi Qian

Beyond Antibiotics: Photo/Sonodynamic Approaches for Bacterial Theranostics

Jul 10, 2020
144
Xin Pang, Dengfeng Li, Jing Zhu, Jingliang Cheng, Gang Liu

A Review on Nano-Based Drug Delivery System for Cancer Chemoimmunotherapy

Jul 5, 2020
142
Weiwei Mu, Qihui Chu, Yongjun Liu, Na Zhang

Conductive MOFs with Photophysical Properties: Applications and Thin-Film Fabrication

Jun 19, 2020
132
Zeyu Zhuang, Dingxin Liu

Water Splitting: From Electrode to Green Energy System

Jun 17, 2020
131
Xiao Li, Lili Zhao, Jiayuan Yu, Xiaoyan Liu, Xiaoli Zhang, Hong Liu, Weijia Zhou

Opportunities and Challenges in Twisted Bilayer Graphene: A Review

Jun 13, 2020
126
Amol Nimbalkar, Hyunmin Kim

NiCo2O4 Nano-/Microstructures as High-Performance Biosensors: A Review

Jun 8, 2020
122
Rajesh Kumar

Two-Dimensional Black Phosphorus: An Emerging Anode Material for Lithium-Ion Batteries

Jun 5, 2020
120
JiPing Zhu, GuangShun Xiao, XiuXiu Zuo

A Review on Nano-/Microstructured Materials Constructed by Electrochemical Technologies for Supercapacitors

May 30, 2020
118
Huizhen Lv, Qing Pan, Yu Song, Xiao‑Xia Liu, Tianyu Liu

Recent Advances in Strain-Induced Piezoelectric and Piezoresistive Effect-Engineered 2D Semiconductors for Adaptive Electronics and Optoelectronics

May 4, 2020
106
Feng Li, Tao Shen, Cong Wang, Yupeng Zhang, Junjie Qi, Han Zhang

Metal–Organic Framework Nanocarriers for Drug Delivery in Biomedical Applications

May 2, 2020
103
Yujia Sun, Liwei Zheng, Yu Yang, Xu Qian, Ting Fu, Xiaowei Li, Zunyi Yang, He Yan, Cheng Cui, Weihong Tan

Bioinspired Multiscale Wrinkling Patterns on Curved Substrates: An Overview

Apr 25, 2020
101
Yinlong Tan, Biru Hu, Jia Song, Zengyong Chu, Wenjian Wu

Two-Dimensional Tellurium: Progress, Challenges, and Prospects

Apr 21, 2020
99
Zhe Shi, Rui Cao, Karim Khan, Ayesha Khan Tareen, Xiaosong Liu, Weiyuan Liang, Ye Zhang, Chunyang Ma, Zhinan Guo, Xiaoling Luo, Han Zhang

Recent Advances on Boosting the Cell Voltage of Aqueous Supercapacitors

Apr 20, 2020
98
Qianzhi Gou, Shuang Zhao, Jiacheng Wang, Meng Li, Junmin Xue

Nano-Medicine for Thrombosis: A Precise Diagnosis and Treatment Strategy

Apr 20, 2020
96
Min Su, Qixuan Dai, Chuan Chen, Yun Zeng, Chengchao Chu, Gang Liu

Environmental Analysis with 2D Transition-Metal Dichalcogenide-Based Field-Effect Transistors

Apr 20, 2020
95
Xiaoyan Chen, Chengbin Liu, Shun Mao

Spintronics in Two-Dimensional Materials

Apr 18, 2020
93
Yanping Liu, Cheng Zeng, Jiahong Zhong, Junnan Ding, Zhiming M. Wang, Zongwen Liu

2D Layered Double Hydroxide Nanosheets and Their Derivatives Toward Efficient Oxygen Evolution Reaction

Apr 6, 2020
86
Xueyi Lu, Hairong Xue, Hao Gong, Mingjun Bai, Daiming Tang, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki

Comprehensive Insight into the Mechanism, Material Selection and Performance Evaluation of Supercapatteries

Apr 4, 2020
85
Saravanakumar Balasubramaniam, Ankita Mohanty, Suresh Kannan Balasingam, Sang Jae Kim, Ananthakumar Ramadoss

Structure, Performance, and Application of BiFeO3 Nanomaterials

Mar 28, 2020
81
Nan Wang, Xudong Luo, Lu Han, Zhiqiang Zhang, Renyun Zhang, Håkan Olin, Ya Yang

Enhancing Capacitance Performance of Ti3C2Tx MXene as Electrode Materials of Supercapacitor: From Controlled Preparation to Composite Structure Construction

Mar 20, 2020
77
Xiaobei Zang, Jiali Wang, Yijiang Qin, Teng Wang, Chengpeng He, Qingguo Shao, Hongwei Zhu, Ning Cao

A Review on Surface-Functionalized Cellulosic Nanostructures as Biocompatible Antibacterial Materials

Mar 14, 2020
73
Mandana Tavakolian, Seid Mahdi Jafari, Theo G. M. van de Ven

Potential of MXenes in Water Desalination: Current Status and Perspectives

Mar 12, 2020
72
Ihsanullah Ihsanullah

Gas Sensors Based on Chemi-Resistive Hybrid Functional Nanomaterials

Mar 11, 2020
71
Yingying Jian, Wenwen Hu, Zhenhuan Zhao, Pengfei Cheng, Hossam Haick, Mingshui Yao, Weiwei Wu

Recent Advances of Persistent Luminescence Nanoparticles in Bioapplications

Mar 10, 2020
70
Shuqi Wu, Yang Li, Weihang Ding, Letong Xu, Yuan Ma, Lianbing Zhang

Two-Dimensional Materials in Large-Areas: Synthesis, Properties and Applications

Feb 28, 2020
66
Ali Zavabeti, Azmira Jannat, Li Zhong, Azhar Ali Haidry, Zhengjun Yao, Jian Zhen Ou

Nanotechnologies in Food Science: Applications, Recent Trends, and Future Perspectives

Feb 4, 2020
45
Shivraj Hariram Nile, Venkidasamy Baskar, Dhivya Selvaraj, Arti Nile, Jianbo Xiao, Guoyin Kai

Natural and Eco-Friendly Materials for Triboelectric Energy Harvesting

Jan 28, 2020
42
Vladislav Slabov, Svitlana Kopyl, Marco P. Soares dos Santos, Andrei L. Kholkin

Recent Progress of Two-Dimensional Thermoelectric Materials

Jan 23, 2020
36
Delong Li, Youning Gong, Yuexing Chen, Jiamei Lin, Qasim Khan, Yupeng Zhang, Yu Li, Han Zhang, Heping Xie

State of the Art in Alcohol Sensing with 2D Materials

Jan 21, 2020
33
Ramin Boroujerdi, Amor Abdelkader, Richard Paul

Insights into Theranostic Properties of Titanium Dioxide for Nanomedicine

Jan 14, 2020
22
Morteza Hasanzadeh Kafshgari, Wolfgang H. Goldmann

Single-Atom Catalysts for Electrochemical Hydrogen Evolution Reaction: Recent Advances and Future Perspectives

Jan 13, 2020
21
Zonghua Pu, Ibrahim Saana Amiinu, Ruilin Cheng, Pengyan Wang, Chengtian Zhang, Shichun Mu, Weiyue Zhao, Fengmei Su, Gaixia Zhang, Shijun Liao, Shuhui Sun

Recent Advances in Tumor Microenvironment Hydrogen Peroxide-Responsive Materials for Cancer Photodynamic Therapy

Jan 3, 2020
15
Nan Yang, Wanyue Xiao, Xuejiao Song, Wenjun Wang, Xiaochen Dong

A Review on Binderless Tungsten Carbide: Development and Application

Dec 30, 2019
13
Jialin Sun, Jun Zhao, Zhifu Huang, Ke Yan, Xuehui Shen, Jiandong Xing, Yimin Gao, Yongxin Jian, Hejie Yang, Bo Li

A Review on Artificial Micro/Nanomotors for Cancer-Targeted Delivery, Diagnosis, and Therapy

Dec 30, 2019
11
Jiajia Wang, Renfeng Dong, Huiying Wu, Yuepeng Cai, Biye Ren

Intracellular Delivery of mRNA in Adherent and Suspension Cells by Vapor Nanobubble Photoporation

Sep 27, 2020
185
Laurens Raes, Stephan Stremersch, Juan C. Fraire, Toon Brans, Glenn Goetgeluk, Stijn De Munter, Lien Van Hoecke, Rein Verbeke, Jelter Van Hoeck, Ranhua Xiong, Xavier Saelens, Bart Vandekerckhove, Stefaan De Smedt, Koen Raemdonck, Kevin Braeckmans

Tuning Atomically Dispersed Fe Sites in Metal–Organic Frameworks Boosts Peroxidase-Like Activity for Sensitive Biosensing

Sep 23, 2020
184
Weiqing Xu, Yikun Kang, Lei Jiao, Yu Wu, Hongye Yan, Jinli Li, Wenling Gu, Weiyu Song; Chengzhou Zhu

Tumor Microenvironment Cascade-Responsive Nanodrug with Self-Targeting Activation and ROS Regeneration for Synergistic Oxidation-Chemotherapy

Sep 14, 2020
182
Yang Li, Jinyan Lin, Peiyuan Wang, Qiang Luo, Fukai Zhu, Yun Zhang, Zhenqing Hou, Xiaolong Liu, Jingfeng Liu

Machine Learning-Based Detection of Graphene Defects with Atomic Precision

Sep 7, 2020
181
Bowen Zheng, Grace X. Gu

Boosting Chemodynamic Therapy by the Synergistic Effect of Co-Catalyze and Photothermal Effect Triggered by the Second Near-Infrared Light

Sep 2, 2020
180
Songtao Zhang, Longhai Jin, Jianhua Liu, Yang Liu, Tianqi Zhang, Ying Zhao, Na Yin, Rui Niu, Xiaoqing Li, Dongzhi Xue, Shuyan Song, Yinghui Wang, Hongjie Zhang

Superionic Conductivity in Ceria-Based Heterostructure Composites for Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells

Aug 29, 2020
178
Yifei Zhang, Jingjing Liu, Manish Singh, Enyi Hu, Zheng Jiang, Rizwan Raza, Faze Wang, Jun Wang, Fan Yang, Bin Zhu

An Efficient Trap Passivator for Perovskite Solar Cells: Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)

Aug 29, 2020
177
Ningli Chen, Xiaohui Yi, Jing Zhuang, Yuanzhi Wei, Yanyan Zhang, Fuyi Wang, Shaokui Cao, Cheng Li, Jizheng Wang

Sustained-Release Nanocapsules Enable Long-Lasting Stabilization of Li Anode for Practical Li-Metal Batteries

Aug 29, 2020
176
Qianqian Liu, Yifei Xu, Jianghao Wang, Bo Zhao, Zijian Li, Hao Bin Wu

An Ultra-Durable Windmill-Like Hybrid Nanogenerator for Steady and Efficient Harvesting of Low-Speed Wind Energy

Aug 27, 2020
175
Ying Zhang, Qixuan Zeng, Yan Wu, Jun Wu, Songlei Yuan, Dujuan Tan, Chenguo Hu, Xue Wang

Plasmonic Ag-Decorated Few-Layer MoS2 Nanosheets Vertically Grown on Graphene for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting

Aug 25, 2020
172
Dong‑Bum Seo, Tran Nam Trung, Dong‑Ok Kim, Duong Viet Duc, Sungmin Hong, Youngku Sohn, Jong‑Ryul Jeong, Eui‑Tae Kim

Tuning Interface Bridging Between MoSe2 and Three-Dimensional Carbon Framework by Incorporation of MoC Intermediate to Boost Lithium Storage Capability

Aug 25, 2020
171
Jing Chen, Yilin Luo, Wenchao Zhang, Yu Qiao, Xinxin Cao, Xuefang Xie, Haoshen Zhou, Anqiang Pan, Shuquan Liang

Effective Surface Treatment for High-Performance Inverted CsPbI2Br Perovskite Solar Cells with Efficiency of 15.92%

Aug 19, 2020
170
Sheng Fu, Xiaodong Li, Li Wan, Wenxiao Zhang, Weijie Song, Junfeng Fang

Mussel‑Inspired Redox‑Active and Hydrophilic Conductive Polymer Nanoparticles for Adhesive Hydrogel Bioelectronics

Aug 18, 2020
169
Donglin Gan, Tao Shuai, Xiao Wang, Ziqiang Huang, Fuzeng Ren, Liming Fang, Kefeng Wang, Chaoming Xie, Xiong Lu

Niobium Tungsten Oxide in a Green Water-in-Salt Electrolyte Enables Ultra-Stable Aqueous Lithium-Ion Capacitors

Aug 18, 2020
168
Shengyang Dong, Yi Wang, Chenglong Chen, Laifa Shen, Xiaogang Zhang

Fabrication of Waterproof Artificial Compound Eyes with Variable Field of View Based on the Bioinspiration from Natural Hierarchical Micro–Nanostructures

Aug 15, 2020
166
Peilin Zhou, Haibo Yu, Ya Zhong, Wuhao Zou, Zhidong Wang, Lianqing Liu

Enhanced Pseudo-Capacitive Contributions to High-Performance Sodium Storage in TiO2/C Nanofibers via Double Effects of Sulfur Modification

Aug 14, 2020
165
Yan Zhang, Yuanye Huang, Vesna Srot, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu

Secondary-Atom-Doping Enables Robust Fe–N–C Single-Atom Catalysts with Enhanced Oxygen Reduction Reaction

Aug 12, 2020
163
Xin Luo, Xiaoqian Wei, Hengjia Wang, Wenling Gu, Takuma Kaneko, Yusuke Yoshida, Xiao Zhao, Chengzhou Zhu

Thermal Shock-Activated Spontaneous Growing of Nanosheets for Overall Water Splitting

Aug 12, 2020
162
Han Wu, Qi Lu, Jinfeng Zhang, Jiajun Wang, Xiaopeng Han, Naiqin Zhao, Wenbin Hu, Jiajun Li, Yanan Chen, Yida Deng

In Situ Electrochemical Mn(III)/Mn(IV) Generation of Mn(II)O Electrocatalysts for High-Performance Oxygen Reduction

Aug 11, 2020
161
Han Tian, Liming Zeng, Yifan Huang, Zhonghua Ma, Ge Meng, Lingxin Peng, Chang Chen, Xiangzhi Cui, Jianlin Shi

Parallel Nanoimprint Forming of One-Dimensional Chiral Semiconductor for Strain-Engineered Optical Properties

Aug 8, 2020
160
Yixiu Wang, Shengyu Jin, Qingxiao Wang, Min Wu, Shukai Yao, Peilin Liao, Moon J. Kim, Gary J. Cheng, Wenzhuo Wu

Flexible Waterproof Piezoresistive Pressure Sensors with Wide Linear Working Range Based on Conductive Fabrics

Aug 8, 2020
159
Hongcheng Xu, Libo Gao, Yuejiao Wang, Ke Gao, Xinkang Hu, Liang Wang, Meng Mu, Min Liu, Haiyan Zhang, Weidong Wang, Yang Lu

A Combinative Assembly Strategy Inspired Reversibly Borate-Bridged Polymeric Micelles for Lesion-Specific Rapid Release of Anti-Coccidial Drugs

Jul 25, 2020
155
Hao Cheng, Huaqing Zhang, Gujun Xu, Jin Peng, Zhen Wang, Bo Sun, Djamila Aouameur, Zhechen Fan, Wenxin Jiang, Jianping Zhou, Yang Ding

Arrayed Cobalt Phosphide Electrocatalyst Achieves Low Energy Consumption and Persistent H2 Liberation from Anodic Chemical Conversion

Jul 22, 2020
154
Kai Zhang, Gong Zhang, Qinghua Ji, Jiuhui Qu, Huijuan Liu

Solvent-Free Synthesis of Ultrafine Tungsten Carbide Nanoparticles-Decorated Carbon Nanosheets for Microwave Absorption

Jul 18, 2020
153
Yunlong Lian, Binhua Han, Dawei Liu, Yahui Wang, Honghong Zhao, Ping Xu, Xijiang Han, Yunchen Du

High-Performance Aqueous Zinc-Ion Batteries Realized by MOF Materials

Jul 17, 2020
152
Xuechao Pu, Baozheng Jiang, Xianli Wang, Wenbao Liu, Liubing Dong, Feiyu Kang, Chengjun Xu

Self-Assembly Protein Superstructures as a Powerful Chemodynamic Therapy Nanoagent for Glioblastoma Treatment

Jul 15, 2020
151
Tao Zheng, Wentao Wang, Jon Ashley, Ming Zhang, Xiaotong Feng, Jian Shen, Yi Sun

MOF-Derived Ni1−xCox@Carbon with Tunable Nano–Microstructure as Lightweight and Highly Efficient Electromagnetic Wave Absorber

Jul 15, 2020
150
Lei Wang, Mengqiu Huang, Xuefeng Yu, Wenbin You, Jie Zhang, Xianhu Liu, Min Wang, Renchao Che

Engineering Mesoporous Structure in Amorphous Carbon Boosts Potassium Storage with High Initial Coulombic Efficiency

Jul 13, 2020
148
Ruiting Guo, Xiong Liu, Bo Wen, Fang Liu, Jiashen Meng, Peijie Wu, Jinsong Wu, Qi Li, Liqiang Mai

Molecular Design of Conjugated Small Molecule Nanoparticles for Synergistically Enhanced PTT/ PDT

Jul 13, 2020
147
Wei Shao, Chuang Yang, Fangyuan Li, Jiahe Wu, Nan Wang, Qiang Ding, Jianqing Gao, Daishun Ling

Sandwiching Sulfur into the Dents Between N, O Co-Doped Graphene Layered Blocks with Strong Physicochemical Confinements for Stable and High-Rate Li–S Batteries

Jul 13, 2020
146
Mengjiao Shi, Su Zhang, Yuting Jiang, Zimu Jiang, Longhai Zhang, Jin Chang, Tong Wei, Zhuangjun Fan

Curtailing Carbon Usage with Addition of Functionalized NiFe2O4 Quantum Dots: Toward More Practical S Cathodes for Li–S Cells

Jul 11, 2020
145
Ning Li, Ting Meng, Lai Ma, Han Zhang, JiaJia Yao, Maowen Xu, Chang Ming Li, Jian Jiang

3D Printing of NiCoP/Ti3C2 MXene Architectures for Energy Storage Devices with High Areal and Volumetric Energy Density

Jul 9, 2020
143
Lianghao Yu, Weiping Li, Chaohui Wei, Qifeng Yang, Yuanlong Shao, Jingyu Sun

Electrodeposited Sulfur and CoxS Electrocatalyst on Buckypaper as High-Performance Cathode for Li–S Batteries

Jul 3, 2020
141
Yi Zhan, Andrea Buffa, Linghui Yu, Zhichuan J. Xu, Daniel Mandler

2D CoOOH Sheet-Encapsulated Ni2P into Tubular Arrays Realizing 1000 mA cm−2-Level-Current-Density Hydrogen Evolution Over 100 h in Neutral Water

Jul 2, 2020
140
Shucong Zhang, Wenbin Wang, Feilong Hu, Yan Mi, Shuzhe Wang, Youwen Liu, Xiaomeng Ai, Jiakun Fang, Huiqiao Li, Tianyou Zhai

Strongly Anchoring Polysulfides by Hierarchical Fe3O4/C3N4 Nanostructures for Advanced Lithium–Sulfur Batteries

Jul 1, 2020
139
Soochan Kim, Simindokht Shirvani‑Arani, Sungsik Choi, Misuk Cho, Youngkwan Lee

Highly Thermo-Conductive Three-Dimensional Graphene Aqueous Medium

Jul 1, 2020
138
Zheng Bo, Chongyan Ying, Huachao Yang, Shenghao Wu, Jinyuan Yang, Jing Kong, Shiling Yang, Yanguang Zhou, Jianhua Yan, Kefa Cen

Soft Mesoporous Organosilica Nanoplatforms Improve Blood Circulation, Tumor Accumulation/Penetration, and Photodynamic Efficacy

Jun 30, 2020
137
Xin Peng, Kun Chen, Wanhua Liu, Xiongfeng Cao, Mengru Wang, Jun Tao, Ying Tian, Lei Bao, Guangming Lu, Zhaogang Teng

Electron-Induced Perpendicular Graphene Sheets Embedded Porous Carbon Film for Flexible Touch Sensors

Jun 25, 2020
136
Sicheng Chen, Yunfei Wang, Lei Yang, Fouad Karouta, Kun Sun

A Novel Strategy of In Situ Trimerization of Cyano Groups Between the Ti3C2Tx (MXene) Interlayers for High-Energy and High-Power Sodium-Ion Capacitors

Jun 25, 2020
135
Siyang Liu, Fangyuan Hu, Wenlong Shao, Wenshu Zhang, Ce Song, Man Yao, Hao Huang, Xigao Jian

Correction to: A Universal Principle to Accurately Synthesize Atomically Dispersed Metal–N4 Sites for CO2 Electroreduction

Jun 24, 2020
134
Wanzhen Zheng, Feng Chen, Qi Zeng, Zhongjian Li, Bin Yang, Lecheng Lei, Qinghua Zhang, Feng He, Xi‑Lin Wu, Yang Hou

Bismuth-Based Free-Standing Electrodes for Ambient-Condition Ammonia Production in Neutral Media

Jun 19, 2020
133
Ying Sun, Zizhao Deng, Xi‑Ming Song, Hui Li, Zihang Huang, Qin Zhao, Daming Feng, Wei Zhang, Zhaoqing Liu, Tianyi Ma

A Porous Nano-Micro-Composite as a High-Performance Bi-Functional Air Electrode with Remarkable Stability for Rechargeable Zinc–Air Batteries

Jun 17, 2020
130
Yasir Arafat, Muhammad Rizwan Azhar, Yijun Zhong, Xiaomin Xu, Moses O. Tadé, Zongping Shao

One Stone Four Birds: A Novel Liposomal Delivery System Multi-functionalized with Ginsenoside Rh2 for Tumor Targeting Therapy

Jun 16, 2020
129
Chao Hong, Jianming Liang, Jiaxuan Xia, Ying Zhu, Yizhen Guo, Anni Wang, Chunyi Lu, Hongwei Ren, Chen Chen, Shiyi Li, Dan Wang, Huaxing Zhan, Jianxin Wang

MXene-Derived Defect-Rich TiO2@rGO as High-Rate Anodes for Full Na Ion Batteries and Capacitors

Jun 16, 2020
128
Yongzheng Fang, Yingying Zhang, Chenxu Miao, Kai Zhu, Yong Chen, Fei Du, Jinling Yin, Ke Ye, Kui Cheng, Jun Yan, Guiling Wang, Dianxue Cao

Human iPS Cells Loaded with MnO2-Based Nanoprobes for Photodynamic and Simultaneous Enhanced Immunotherapy Against Cancer

Jun 16, 2020
127
Yanlei Liu, Jingxing Yang, Bin Liu, Wen Cao, Jingpu Zhang, Yuming Yang, Lijun Ma, Jesus Martinez de la Fuente, Jie Song, Jian Ni, Chunfu Zhang, Daxiang Cui

A Flexible and Lightweight Biomass-Reinforced Microwave Absorber

Jun 11, 2020
125
Yan Cheng, Justin Zhu Yeow Seow, Huanqin Zhao, Zhichuan J. Xu, Guangbin Ji

Aqueous Self-Assembly of Block Copolymers to Form Manganese Oxide-Based Polymeric Vesicles for Tumor Microenvironment-Activated Drug Delivery

Jun 11, 2020
124
Yalei Miao, Yudian Qiu, Mengna Zhang, Ke Yan, Panke Zhang, Siyu Lu, Zhongyi Liu, Xiaojing Shi, Xubo Zhao

Confining TiO2 Nanotubes in PECVD-Enabled Graphene Capsules Toward Ultrafast K-Ion Storage: In Situ TEM/XRD Study and DFT Analysis

Jun 9, 2020
123
Jingsheng Cai, Ran Cai, Zhongti Sun, Xiangguo Wang, Nan Wei, Feng Xu, Yuanlong Shao, Peng Gao, Shixue Dou, Jingyu Sun

Insights into Enhanced Capacitive Behavior of Carbon Cathode for Lithium Ion Capacitors: The Coupling of Pore Size and Graphitization Engineering

Jun 6, 2020
121
Kangyu Zou, Peng Cai, Baowei Wang, Cheng Liu, Jiayang Li, Tianyun Qiu, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji

Perfection of Perovskite Grain Boundary Passivation by Rhodium Incorporation for Efficient and Stable Solar Cells

Jun 3, 2020
119
Wei Liu, Nanjing Liu, Shilei Ji, Hongfeng Hua, Yuhui Ma, Ruiyuan Hu, Jian Zhang, Liang Chu, Xing’ao Li, Wei Huang

Tailoring the Meso-Structure of Gold Nanoparticles in Keratin-Based Activated Carbon Toward High-Performance Flexible Sensor

May 29, 2020
117
Aniruddha B. Patil, Zhaohui Meng, Ronghui Wu, Liyun Ma, Zijie Xu, Chenyang Shi, Wu Qiu, Qiang Liu, Yifan Zhang, Youhui Lin, Naibo Lin, Xiang Yang Liu

Atomically Dispersed Fe-N4 Modified with Precisely Located S for Highly Efficient Oxygen Reduction

May 26, 2020
116
Yin Jia, Xuya Xiong, Danni Wang, Xinxuan Duan, Kai Sun, Yajie Li, Lirong Zheng, Wenfeng Lin, Mingdong Dong, Guoxin Zhang, Wen Liu, Xiaoming Sun

Intercalating Ultrathin MoO3 Nanobelts into MXene Film with Ultrahigh Volumetric Capacitance and Excellent Deformation for High-Energy-Density Devices

May 22, 2020
115
Yuanming Wang, Xue Wang, Xiaolong Li, Rong Liu, Yang Bai, Huanhao Xiao, Yang Liu, Guohui Yuan

Self-Assembled Al Nanostructure/ZnO Quantum Dot Heterostructures for High Responsivity and Fast UV Photodetector

May 22, 2020
114
Sisi Liu, Ming‑Yu Li, Jianbing Zhang, Dong Su, Zhen Huang, Sundar Kunwar, Jihoon Lee

Cocoon Silk-Derived, Hierarchically Porous Carbon as Anode for Highly Robust Potassium-Ion Hybrid Capacitors

May 22, 2020
113
Haiyan Luo, Maoxin Chen, Jinhui Cao, Meng Zhang, Shan Tan, Lei Wang, Jiang Zhong, Hongli Deng, Jian Zhu, Bingan Lu

Comprehensive Design of the High-Sulfur-Loading Li–S Battery Based on MXene Nanosheets

May 20, 2020
112
Shouzheng Zhang, Ning Zhong, Xing Zhou, Mingjie Zhang, Xiangping Huang, Xuelin Yang, Ruijin Meng, Xiao Liang

Surface-Modified Graphene Oxide/Lead Sulfide Hybrid Film-Forming Ink for High-Efficiency Bulk Nano-Heterojunction Colloidal Quantum Dot Solar Cells

May 16, 2020
111
Yaohong Zhang, Guohua Wu, Chao Ding, Feng Liu, Dong Liu, Taizo Masuda, Kenji Yoshino, Shuzi Hayase, Ruixiang Wang, Qing Shen

High-Performance Aqueous Zinc–Manganese Battery with Reversible Mn2+/Mn4+ Double Redox Achieved by Carbon Coated MnOx Nanoparticles

May 13, 2020
110
Jingdong Huang, Jing Zeng, Kunjie Zhu, Ruizhi Zhang, Jun Liu

Development of an Ultra-Sensitive and Flexible Piezoresistive Flow Sensor Using Vertical Graphene Nanosheets

May 11, 2020
109
Sajad Abolpour Moshizi, Shohreh Azadi, Andrew Belford, Amir Razmjou, Shuying Wu, Zhao Jun Han, Mohsen Asadnia

A Universal Principle to Accurately Synthesize Atomically Dispersed Metal–N4 Sites for CO2 Electroreduction

May 9, 2020
108
Wanzhen Zheng, Feng Chen, Qi Zeng, Zhongjian Li, Bin Yang, Lecheng Lei, Qinghua Zhang, Feng He, Xilin Wu, Yang Hou

The Principle of Introducing Halogen Ions Into β-FeOOH: Controlling Electronic Structure and Electrochemical Performance

May 6, 2020
107
Dongbin Zhang, Xuzhao Han, Xianggui Kong, Fazhi Zhang, Xiaodong Lei

Wearable Battery-Free Perspiration Analyzing Sites Based on Sweat Flowing on ZnO Nanoarrays

May 2, 2020
105
Wanglinhan Zhang, Hongye Guan, Tianyan Zhong, Tianming Zhao, Lili Xing, Xinyu Xue

A Superaerophobic Bimetallic Selenides Heterostructure for Efficient Industrial-Level Oxygen Evolution at Ultra-High Current Densities

May 2, 2020
104
Jiaxin Yuan, Xiaodi Cheng, Hanqing Wang, Chaojun Lei, Sameer Pardiwala, Bin Yang, Zhongjian Li, Qinghua Zhang, Lecheng Lei, Shaobin Wang, Yang Hou

Environment-Stable CoxNiy Encapsulation in Stacked Porous Carbon Nanosheets for Enhanced Microwave Absorption

Apr 28, 2020
102
Xiaohui Liang, Zengming Man, Bin Quan, Jing Zheng, Weihua Gu, Zhu Zhang, Guangbin Ji

Near-Infrared Light-Responsive Nitric Oxide Delivery Platform for Enhanced Radioimmunotherapy

Apr 24, 2020
100
Xuanfang Zhou, Zhouqi Meng, Jialin She, Yaojia Zhang, Xuan Yi, Hailin Zhou, Jing Zhong, Ziliang Dong, Xiao Han, Muchao Chen, Qin Fan, Kai Yang, Chao Wang

Hierarchical Carbon Microtube@Nanotube Core–Shell Structure for High-Performance Oxygen Electrocatalysis and Zn–Air Battery

Apr 20, 2020
97
Wenfu Xie, Jianming Li, Yuke Song, Shijin Li, Jianbo Li, Mingfei Shao

RBC Membrane Camouflaged Semiconducting Polymer Nanoparticles for Near-Infrared Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy

Apr 20, 2020
94
Dongye Zheng, Peiwen Yu, Zuwu Wei, Cheng Zhong, Ming Wu, Xiaolong Liu

Correction to: A Hybrid Biofuel and Triboelectric Nanogenerator for Bioenergy Harvesting

Apr 16, 2020
92
Hu Li, Xiao Zhang, Luming Zhao, Dongjie Jiang, Lingling Xu, Zhuo Liu, Yuxiang Wu, Kuan Hu, Ming‑Rong Zhang, Jiangxue Wang, Yubo Fan, Zhou Li

Improved Photoresponse of UV Photodetectors by the Incorporation of Plasmonic Nanoparticles on GaN Through the Resonant Coupling of Localized Surface Plasmon Resonance

Apr 13, 2020
91
Sundar Kunwar, Sanchaya Pandit, Jae‑Hun Jeong, Jihoon Lee

Artificial Nanoscale Erythrocytes from Clinically Relevant Compounds for Enhancing Cancer Immunotherapy

Apr 13, 2020
90
Wenquan Ou, Kang Sik Nam, Dae Hoon Park, Jungho Hwang, Sae Kwang Ku, Chul Soon Yong, Jong Oh Kim, Jeong Hoon Byeon

Enhanced Ionic Accessibility of Flexible MXene Electrodes Produced by Natural Sedimentation

Apr 11, 2020
89
Ning Sun, Zhaoruxin Guan, Qizhen Zhu, Babak Anasori, Yury Gogotsi, Bin Xu

Hybridized Mechanical and Solar Energy-Driven Self-Powered Hydrogen Production

Apr 9, 2020
88
Xuelian Wei, Zhen Wen, Yina Liu, Ningning Zhai, Aimin Wei, Kun Feng, Guotao Yuan, Jun Zhong, Yinghuai Qiang, Xuhui Sun

Interfacial Voids Trigger Carbon-Based, All-Inorganic CsPbIBr2 Perovskite Solar Cells with Photovoltage Exceeding 1.33 V

Apr 6, 2020
87
Weidong Zhu, Zeyang Zhang, Dandan Chen, Wenming Chai, Dazheng Chen, Jincheng Zhang, Chunfu Zhang, Yue Hao

Low-Temperature Aging Provides 22% Efficient Bromine-Free and Passivation Layer-Free Planar Perovskite Solar Cells

Apr 3, 2020
84
Xin Wang, Luyao Wang, Tong Shan, Shibing Leng, Hongliang Zhong, Qinye Bao, Zheng‑Hong Lu, Lin‑Long Deng, Chun‑Chao Chen

Nanoscale All-Oxide-Heterostructured Bio-inspired Optoresponsive Nociceptor

Apr 1, 2020
83
Mohammad Karbalaei Akbari, Jie Hu, Francis Verpoort, Hongliang Lu, Serge Zhuiykov

3D N,O-Codoped Egg-Box-Like Carbons with Tuned Channels for High Areal Capacitance Supercapacitors

Apr 1, 2020
82
Feng Wei, Xiaojun He, Lianbo Ma, Hanfang Zhang, Nan Xiao, Jieshan Qiu

Heterojunction Incorporating Perovskite and Microporous Metal–Organic Framework Nanocrystals for Efficient and Stable Solar Cells

Mar 28, 2020
80
Xuesong Zhou, Lele Qiu, Ruiqing Fan, Jian Zhang, Sue Hao, Yulin Yang

Mesoporous Ternary Nitrides of Earth-Abundant Metals as Oxygen Evolution Electrocatalyst

Mar 26, 2020
79
Ali Saad, Hangjia Shen, Zhixing Cheng, Ramis Arbi, Beibei Guo, Lok Shu Hui, Kunyu Liang, Siqi Liu, John Paul Attfield, Ayse Turak, Jiacheng Wang, Minghui Yang

Partial Atomic Tin Nanocomplex Pillared Few-Layered Ti3C2Tx MXenes for Superior Lithium-Ion Storage

Mar 25, 2020
78
Shunlong Zhang, Hangjun Ying, Bin Yuan, Renzong Hu, Wei‑Qiang Han

ROS-Responsive Berberine Polymeric Micelles Effectively Suppressed the Inflammation of Rheumatoid Arthritis by Targeting Mitochondria

Mar 20, 2020
76
Xing‑xing Fan, Meng‑ze Xu, Elaine Lai‑Han Leung, Cai Jun, Zhen Yuan, Liang Liu

High-Voltage Flexible Aqueous Zn-Ion Battery with Extremely Low Dropout Voltage and Super-Flat Platform

Mar 19, 2020
75
Zhe Chen, Panpan Wang, Zhenyuan Ji, Hua Wang, Jie Liu, Jiaqi Wang, Mengmeng Hu, Yan Huang

Multi-targeted Antisense Oligonucleotide Delivery by a Framework Nucleic Acid for Inhibiting Biofilm Formation and Virulence

Mar 17, 2020
74
Yuxin Zhang, Xueping Xie, Wenjuan Ma, Yuxi Zhan, Chenchen Mao, Xiaoru Shao, Yunfeng Lin

Hybrid Reduced Graphene Oxide with Special Magnetoresistance for Wireless Magnetic Field Sensor

Mar 10, 2020
69
Songlin Yang, Mingyan Tan, Tianqi Yu, Xu Li, Xianbin Wang, Jin Zhang

Bifunctional Oxygen Electrocatalyst of Mesoporous Ni/NiO Nanosheets for Flexible Rechargeable Zn–Air Batteries

Mar 9, 2020
68
Peitao Liu, Jiaqi Ran, Baorui Xia, Shibo Xi, Daqiang Gao, John Wang

A High-Capacity Ammonium Vanadate Cathode for Zinc-Ion Battery

Mar 4, 2020
67
Qifei Li, Xianhong Rui, Dong Chen, Yuezhan Feng, Ni Xiao, Liyong Gan, Qi Zhang, Yan Yu, Shaoming Huang

Transition Metal Aluminum Boride as a New Candidate for Ambient-Condition Electrochemical Ammonia Synthesis

Feb 28, 2020
65
Yang Fu, Peter Richardson, Kangkang Li, Hai Yu, Bing Yu, Scott Donne, Erich Kisi, Tianyi Ma

A Self-supported Graphene/Carbon Nanotube Hollow Fiber for Integrated Energy Conversion and Storage

Feb 25, 2020
64
Kai Liu, Zilin Chen, Tian Lv, Yao Yao, Ning Li, Huili Li, Tao Chen

An Ultra-microporous Carbon Material Boosting Integrated Capacitance for Cellulose-Based Supercapacitors

Feb 24, 2020
63
Chenfeng Ding, Tianyi Liu, Xiaodong Yan, Lingbo Huang, Seungkon Ryu, Jinle Lan, Yunhua Yu, Wei‑Hong Zhong, Xiaoping Yang

Ultra-sensitive Nanoprobe Modified with Tumor Cell Membrane for UCL/MRI/PET Multimodality Precise Imaging of Triple-Negative Breast Cancer

Feb 22, 2020
62
Hanyi Fang, Mengting Li, Qingyao Liu, Yongkang Gai, Lujie Yuan, Sheng Wang, Xiao Zhang, Min Ye, Yongxue Zhang, Mingyuan Gao, Yi Hou, Xiaoli Lan

NiSe2/Ni(OH)2 Heterojunction Composite through Epitaxial-like Strategy as High-Rate Battery-Type Electrode Material

Feb 21, 2020
61
Hao Mei, Zhaodi Huang, Ben Xu, Zhenyu Xiao, Yingjie Mei, Haobing Zhang, Shiyu Zhang, Dacheng Li, Wenpei Kang, Dao Feng Sun

Rechargeable Aqueous Zinc-Ion Batteries in MgSO4/ZnSO4 Hybrid Electrolytes

Feb 21, 2020
60
Yingmeng Zhang, Henan Li, Shaozhuan Huang, Shuang Fan, Lingna Sun, Bingbing Tian, Fuming Chen, Ye Wang, Yumeng Shi, Hui Ying Yang

MoS2 Nanosheets Sensitized with Quantum Dots for Room-Temperature Gas Sensors

Feb 19, 2020
59
Jingyao Liu, Zhixiang Hu, Yuzhu Zhang, Hua‑Yao Li, Naibo Gao, Zhilai Tian, Licheng Zhou, Baohui Zhang, Jiang Tang, Jianbing Zhang, Fei Yi, Huan Liu

A Molecular Foaming and Activation Strategy to Porous N-Doped Carbon Foams for Supercapacitors and CO2 Capture

Feb 18, 2020
58
Mengyuan Zhou, Yaqian Lin, Huayao Xia, Xiangru Wei, Yan Yao, Xiaoning Wang, Zhangxiong Wu

Microwave Absorption of Crystalline Fe/MnO@C Nanocapsules Embedded in Amorphous Carbon

Feb 18, 2020
57
Gaihua He, Yuping Duan, Huifang Pang

Layered Birnessite Cathode with a Displacement/Intercalation Mechanism for High-Performance Aqueous Zinc-Ion Batteries

Feb 18, 2020
56
Xian‑Zhi Zhai, Jin Qu, Shu‑Meng Hao, Ya‑Qiong Jing, Wei Chang, Juan Wang, Wei Li, Yasmine Abdelkrim, Hongfu Yuan, Zhong‑Zhen Yu

Sandwich-Like Fe&TiO2@C Nanocomposites Derived from MXene/Fe-MOFs Hybrids for Electromagnetic Absorption

Feb 18, 2020
55
Baiwen Deng, Zhen Xiang, Juan Xiong, Zhicheng Liu, Lunzhou Yu, Wei Lu

Facile Synthesis of FePS3 Nanosheets@MXene Composite as a High-Performance Anode Material for Sodium Storage

Feb 18, 2020
54
Yonghao Ding, Yu Chen, Na Xu, Xintong Lian, Linlin Li, Yuxiang Hu, Shengjie Peng

N-Graphene Nanowalls via Plasma Nitrogen Incorporation and Substitution: The Experimental Evidence

Feb 17, 2020
53
Neelakandan M. Santhosh, Gregor Filipič, Eva Kovacevic, Andrea Jagodar, Johannes Berndt, Thomas Strunskus, Hiroki Kondo, Masaru Hori, Elena Tatarova, Uroš Cvelbar

Hierarchical Self-assembly of Well-Defined Louver-Like P-Doped Carbon Nitride Nanowire Arrays with Highly Efficient Hydrogen Evolution

Feb 17, 2020
52
Bo Li, Yuan Si, Qian Fang, Ying Shi, Wei‑Qing Huang, Wangyu Hu, Anlian Pan, Xiaoxing Fan, Gui‑Fang Huang

Engineering Leaf-Like UiO-66-SO3H Membranes for Selective Transport of Cations

Feb 17, 2020
51
Tingting Xu, Muhammad Aamir Shehzad, Xin Wang, Bin Wu, Liang Ge, Tongwen Xu

A Hybrid Biofuel and Triboelectric Nanogenerator for Bioenergy Harvesting

Feb 14, 2020
50
Hu Li, Xiao Zhang, Luming Zhao, Dongjie Jiang, Lingling Xu, Zhuo Liu, Yuxiang Wu, Kuan Hu, Ming‑Rong Zhang, Jiangxue Wang, Yubo Fan, Zhou Li

Nanoparticle-Decorated Ultrathin La2O3 Nanosheets as an Efficient Electrocatalysis for Oxygen Evolution Reactions

Feb 14, 2020
49
Guangyuan Yan, Yizhan Wang, Ziyi Zhang, Yutao Dong, Jingyu Wang, Corey Carlos, Pu Zhang, Zhiqiang Cao, Yanchao Mao, Xudong Wang

Stabilising Cobalt Sulphide Nanocapsules with Nitrogen-Doped Carbon for High-Performance Sodium-Ion Storage

Feb 12, 2020
48
Yilan Wu, Rohit R. Gaddam, Chao Zhang, Hao Lu, Chao Wang, Dmitri Golberg, Xiu Song Zhao

Fucoidan-Based Theranostic Nanogel for Enhancing Imaging and Photodynamic Therapy of Cancer

Feb 4, 2020
47
Mi Hyeon Cho, Yan Li, Pui‑Chi Lo, Hyeri Lee, Yongdoo Choi

Ultrathin 2D Metal–Organic Framework Nanosheets In situ Interpenetrated by Functional CNTs for Hybrid Energy Storage Device

Feb 4, 2020
46
Feitian Ran, Xueqing Xu, Duo Pan, Yuyan Liu, Yongping Bai, Lu Shao

Low-Temperature Growing Anatase TiO2/SnO2 Multi-dimensional Heterojunctions at MXene Conductive Network for High-Efficient Perovskite Solar Cells

Jan 31, 2020
44
Linsheng Huang, Xiaowen Zhou, Rui Xue, Pengfei Xu, Siliang Wang, Chao Xu, Wei Zeng, Yi Xiong, Hongqian Sang, Dong Liang

Correction to: Ultrastable and High-Performance Silk Energy Harvesting Textiles

Jan 30, 2020
43
Chao Ye, Shaojun Dong, Jing Ren, Shengjie Ling

Highly Dispersed RuOOH Nanoparticles on Silica Spheres: An Efficient Photothermal Catalyst for Selective Aerobic Oxidation of Benzyl Alcohol

Jan 27, 2020
41
Qilin Wei, Kiersten G. Guzman, Xinyan Dai, Nuwan H. Attanayake, Daniel R. Strongin, Yugang Sun

Drying-Mediated Self-Assembly of Graphene for Inkjet Printing of High-Rate Micro-supercapacitors

Jan 27, 2020
40
Szymon Sollami Delekta, Mika‑Matti Laurila, Matti Mäntysalo, Jiantong Li

Three-Dimensional Self-assembled Hairball-Like VS4 as High-Capacity Anodes for Sodium-Ion Batteries

Jan 25, 2020
39
Shuangshuang Ding, Bingxin Zhou, Changmiao Chen, Zhao Huang, Pengchao Li, Shuangyin Wang, Guozhong Cao, Ming Zhang

Deep-Tissue Photothermal Therapy Using Laser Illumination at NIR-IIa Window

Jan 24, 2020
38
Xunzhi Wu, Yongkuan Suo, Hui Shi, Ruiqi Liu, Fengxia Wu, Tingzhong Wang, Lina Ma, Hongguang Liu, Zhen Cheng

Hydroiodic Acid Additive Enhanced the Performance and Stability of PbS-QDs Solar Cells via Suppressing Hydroxyl Ligand

Jan 24, 2020
37
Xiaokun Yang, Ji Yang, Jahangeer Khan, Hui Deng, Shengjie Yuan, Jian Zhang, Yong Xia, Feng Deng, Xue Zhou, Farooq Umar, Zhixin Jin, Haisheng Song, Chun Cheng, Mohamed Sabry, Jiang Tang

Electrical Excitation of Long-Range Surface Plasmons in PC/OLED Structure with Two Metal Nanolayers

Jan 22, 2020
35
Valery Konopsky, Valery Prokhorov, Dmitry Lypenko, Artem Dmitriev, Elena Alieva, Giovanni Dietler, Sergey Sekatskii

Encapsulation of MnS Nanocrystals into N, S-Co-doped Carbon as Anode Material for Full Cell Sodium-Ion Capacitors

Jan 22, 2020
34
Shaohui Li, Jingwei Chen, Jiaqing Xiong, Xuefei Gong, Jinghao Ciou, Pooi See Lee

Versatile Functionalization of Carbon Nanomaterials by Ferrate(VI)

Jan 21, 2020
32
Ying Zhou, Zhao‑Yang Zhang, Xianhui Huang, Jiantong Li, Tao Li

Hollow Bio-derived Polymer Nanospheres with Ordered Mesopores for Sodium-Ion Battery

Jan 21, 2020
31
Yan Ai, Yuxiu You, Facai Wei, Xiaolin Jiang, Zhuolei Han, Jing Cui, Hao Luo, Yucen Li, Zhixin Xu, Shunqi Xu, Jun Yang, Qinye Bao, Chengbin Jing, Jianwei Fu, Jiangong Cheng, Shaohua Liu

Surface-Engineered Li4Ti5O12 Nanostructures for High-Power Li-Ion Batteries

Jan 21, 2020
30
Binitha Gangaja, Shantikumar Nair, Dhamodaran Santhanagopalan

Biosynthesis of Flower-Shaped CuO Nanostructures and Their Photocatalytic and Antibacterial Activities

Jan 20, 2020
29
Hafsa Siddiqui, M. S. Qureshi, Fozia Zia Haque

Wire-Shaped 3D-Hybrid Supercapacitors as Substitutes for Batteries

Jan 20, 2020
28
Kyeong‑Nam Kang, Ananthakumar Ramadoss, Jin‑Wook Min, Jong‑Chul Yoon, Deokjung Lee, Seok Ju Kang, Ji‑Hyun Jang

Perovskite-Inspired Lead-Free Ag2BiI5 for Self-Powered NIR-Blind Visible Light Photodetection

Jan 20, 2020
27
Vincenzo Pecunia, Yue Yuan, Jing Zhao, Kai Xia, Yan Wang, Steffen Duhm, Luis Portilla, Fengzhu Li

Spatially Bandgap-Graded MoS2(1−x)Se2x Homojunctions for Self-Powered Visible–Near-Infrared Phototransistors

Jan 18, 2020
26
Hao Xu, Juntong Zhu, Guifu Zou, Wei Liu, Xiao Li, Caihong Li, Gyeong Hee Ryu, Wenshuo Xu, Xiaoyu Han, Zhengxiao Guo, Jamie H. Warner, Jiang Wu, Huiyun Liu

Newly Design Porous/Sponge Red Phosphorus@Graphene and Highly Conductive Ni2P Electrode for Asymmetric Solid State Supercapacitive Device With Excellent Performance

Jan 17, 2020
25
Nazish Parveen, Muhammad Hilal, Jeong In Han

Nitrogen-doped Carbon Nanospheres-Modified Graphitic Carbon Nitride with Outstanding Photocatalytic Activity

Jan 17, 2020
24
Qiaoran Liu, Hao Tian, Zhenghua Dai, Hongqi Sun, Jian Liu, Zhimin Ao, Shaobin Wang, Chen Han, Shaomin Liu

Growth of Carbon Nanocoils by Porous α-Fe2O3/SnO2 Catalyst and Its Buckypaper for High Efficient Adsorption

Jan 16, 2020
23
Yongpeng Zhao, Jianzhen Wang, Hui Huang, Tianze Cong, Shuaitao Yang, Huan Chen, Jiaqi Qin, Muhammad Usman, Zeng Fan, Lujun Pan

Hierarchical N-Doped Porous Carbons for Zn–Air Batteries and Supercapacitors

Jan 10, 2020
20
Beibei Guo, Ruguang Ma, Zichuang Li, Zichuang Li, Shaokui Guo, Jun Luo, Minghui Yang, Qian Liu, Tiju Thomas, Jiacheng Wang

Biomimic Vein-Like Transparent Conducting Electrodes with Low Sheet Resistance and Metal Consumption

Jan 10, 2020
19
Guobin Jia, Jonathan Plentz, Andrea Dellith, Christa Schmidt, Jan Dellith, Gabriele Schmidl, Gudrun Andrä

Highly Efficient Photoelectrocatalytic Reduction of CO2 to Methanol by a p–n Heterojunction CeO2/CuO/Cu Catalyst

Jan 9, 2020
18
Zhengbin Pan, Ershuan Han, Jingui Zheng, Jing Lu, Xiaolin Wang, Yanbin Yin, Geoffrey I. N. Waterhouse, Xiuguo Wang, Peiqiang Li

Hierarchical Porous RGO/PEDOT/PANI Hybrid for Planar/Linear Supercapacitor with Outstanding Flexibility and Stability

Jan 4, 2020
17
Fuwei Liu, Luoyuan Xie, Li Wang, Wei Chen, Wei Wei, Xian Chen, Shaojuan Luo, Lei Dong, Qilin Dai, Yang Huang, Lei Wang

Graphitic Carbon Quantum Dots Modified Nickel Cobalt Sulfide as Cathode Materials for Alkaline Aqueous Batteries

Jan 4, 2020
16
Yirong Zhu, Jingying Li, Xiaoru Yun, Ganggang Zhao, Peng Ge, Guoqiang Zou, Yong Liu, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji

Boosting High-Rate Zinc-Storage Performance by the Rational Design of Mn2O3 Nanoporous Architecture Cathode

Dec 31, 2019
14
Danyang Feng, Tu‑Nan Gao, Ling Zhang, Bingkun Guo, Shuyan Song, Zhen‑An Qiao, Sheng Dai

Ultrastable and High-Performance Silk Energy Harvesting Textiles

Dec 30, 2019
12
Chao Ye, Shaojun Dong, Jing Ren, Shengjie Ling

K2Ti6O13 Nanoparticle-Loaded Porous rGO Crumples for Supercapacitors

Dec 26, 2019
10
Chongmin Lee, Sun Kyung Kim, Hankwon Chang, Hee Dong Jang

Elastic Aerogels of Cellulose Nanofibers@Metal–Organic Frameworks for Thermal Insulation and Fire Retardancy

Dec 19, 2019
9
Shengyang Zhou, Varvara Apostolopoulou‑Kalkavoura, Marcus Vinícius Tavares da Costa, Lennart Bergström, Maria Strømme, Chao Xu

Bi2S3 for Aqueous Zn Ion Battery with Enhanced Cycle Stability

Dec 19, 2019
8
Ting Xiong, Yinming Wang, Bosi Yin, Wee Siang Vincent Lee, Junmin Xue

Experimental and DFT Studies of Au Deposition Over WO3/g-C3N4 Z-Scheme Heterojunction

Dec 19, 2019
7
Muhammad Humayun, Habib Ullah, Junhao Cao, Wenbo Pi, Yang Yuan, Sher Ali, Asif Ali Tahir, Pang Yue, Abbas Khan, Zhiping Zheng, Qiuyun Fu, Wei Luo

Photocatalytic H2 Evolution on TiO2 Assembled with Ti3C2 MXene and Metallic 1T-WS2 as Co-catalysts

Dec 16, 2019
6
Yujie Li, Lei Ding, Shujun Yin, Zhangqian Liang, Yanjun Xue, Xinzhen Wang, Hongzhi Cui, Jian Tian

A Self-Powered Nanogenerator for the Electrical Protection of Integrated Circuits from Trace Amounts of Liquid

Dec 14, 2019
5
Zhuang Hui, Ming Xiao, Daozhi Shen, Jiayun Feng, Peng Peng, Yangai Liu, Walter W. Duley, Y. Norman Zhou

Rational Design of Porous N-Ti3C2 MXene@CNT Microspheres for High Cycling Stability in Li–S Battery

Dec 12, 2019
4
Jianli Wang, Zhao Zhang, Xufeng Yan, Shunlong Zhang, Zihao Wu, Zhihong Zhuang, Wei‑Qiang Han

TiN Paper for Ultrafast-Charging Supercapacitors

Dec 10, 2019
3
Bin Yao, Mingyang Li, Jing Zhang, Lei Zhang, Yu Song, Wang Xiao, Andrea Cruz, Yexiang Tong, Yat Li

Nano-/Micro-confined Water in Graphene Hydrogel as Superadsorbents for Water Purification

Dec 12, 2019
2
Yiran Sun, Fei Yu, Cong Li, Xiaohu Dai, Jie Ma

Dendritic Nanostructured Waste Copper Wires for High-Energy Alkaline Battery

Dec 12, 2019
1
Nilesh R. Chodankar, Su‑Hyeon Ji, Young‑Kyu Han, Do‑Heyoung Kim